RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 2 (11.01.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. L. Sarma

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Magoņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 2076)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 pīlādža ø 24 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Magoņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 2076) 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 110 9001, 0100 110 0203, 0100 110 0204), pie krustojuma ar Bangu ielu, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • vītolu ø 43/44/44/45/49 cm Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 110 0204);
 • 4 papeles ø 88, 39, 89, 79 cm Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 110 0203);
 • 1 vītolu ø 19/28/37 cm Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 110 9001).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Durbes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 0218) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 19.01.2021. līdz 01.02.2021. rīkot publisko apspriešanu par koku, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 43 bērzu ø 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 14/18, 10/16, 26/28 cm, 30 ošlapu kļavu ø 17, 17, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 32, 34, 37, 14/14, 17/20, 19/21/23, 21/27, 24/25, 16/18/22/25 cm, 21 apses ø 16, 16, 16, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 27, 28, 32, 32 cm, 16 ošu ø 14, 15, 17, 17, 17, 18, 18, 20, 23, 23, 49, 60, 73, 77, 9/10/12, 11/13/14 cm, 16 blīgznu ø 14, 14, 16, 18, 18, 18, 18, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 25/28/35/36 cm, 9 vītolu ø 15, 15, 20, 22, 26, 28, 48, 13/13/15/15/15, 17/17/25/25 cm, 5 kļavu ø 15, 16, 18, 18, 19 cm, 1 zirgkastaņas ø 70 cm, 1 liepas ø 67 cm un 1 papeles ø 87 cm ciršanu Rīgā, Durbes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 0218);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 12.01.2021. Ne vēlāk kā līdz 18.01.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 18.01.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Durbes ielā 2 (pie iebrauktuves blakus zemesgabalā);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0461), pie Jaunpils ielas 24 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lipaiķu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 099 2265) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 apses ø 48/45, 31, 25 cm Rīgā, Lipaiķu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 099 2265) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 508,81 EUR (pieci simti astoņi euro, astoņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 050 0072), Rīgā, Jelgavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 050 0073) un Rīgā, Jelgavas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 050 0074) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 1 gobu ø 32 cm Rīgā, Jelgavas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 050 0072);
  • 1 bērzu ø 40 cm un 1 blīgznu ø 30 cm Rīgā, Jelgavas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 050 0073);
  • 1 kļavu ø 20/20 cm, 2 liepas ø 38/29/25 cm, 2 apses ø 10/10 (celma caurmērs 20 cm), 21 cm, 1 blīgznu ø 30 cm, 6 bērzus ø 24, 26, 34, 24, 30, 26 cm, 3 vītolus ø 18 (celma caurmērs 25 cm), 11 (celma caurmērs 20 cm), 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 1 papeli ø 83 cm, un 3 baltalkšņus ø 24, 21/19, 20 cm Rīgā, Jelgavas ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 050 0074);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8784,81 EUR (astoņu tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu jāsamaksā līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā zemesgabalos bez adrese (kadastra apzīmējumi 0100 051 0044, 0100 051 0165 un 0100 051 2004), pie Mazās Daugavas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Līduma ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 122 0076) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Līduma ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 122 0076) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 31 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 27/25 cm, 2 kļavas ø 24/23/21/24/21/21, 24 cm, 1 vītolu ø 36/28/41/41/25/27/25/42/43/25 cm, 1 osi ø 26/20/12/37/20/27/15 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ūdeļu ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 123 0086) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ievas ø 20/11/13/9, 14/11/17/20/12/13 cm, 1 bērzu ø 22 cm, 3 blīgznas ø 35/15/21/17/18/19/15, 22/39/33/10, 36/37/35/36/34/9 cm Rīgā, Ūdeļu ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 123 0086) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2163,31 EUR (divi tūkstoši viens simts sešdesmit trīs euro, trīsdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Baltinavas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 092 0597) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 31, 34 cm, 3 blīgznas ø 12/12/13/14 (celma caurmērs 47 cm), 16/17/13/15 (celma caurmērs 53  cm), 17 (celma caurmērs 25 cm) 2 pīlādžus ø 15/15/17/10 (celma caurmērs 38 cm), 11/9 (celma caurmērs 21 cm) cm, 13 apses ø 22, 21, 17, 17, 17 (celma caurmērs 23 cm), 16, 16, 16 (celma caurmērs no 20 līdz 22 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm) 25, 23, 23, 28 cm Rīgā, Baltinavas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 092 0597) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1914,03 EUR (viens tūkstotis deviņi simti četrpadsmit euro, trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 4 (122. grupa, 2117. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2021.

 

 1. Par papildu koku ciršanu Rīgā, Berģos saistībā ar objekta “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos, Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā:
  • 5 priedes ø 30, 30, 30, 20, 25 cm Madaru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 2135), pie Zaļumu ielas 15;
  • 4 priedes ø 40, 35, 30, 45 cm Madaru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 2135), pretī Kārļa Egles ielai 10;
  • 3 priedes ø 35, 35/40, 40 cm Mākoņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 2076), pie Negaisa ielas 14;
  • 5 priedes ø 25, 40, 25, 20, 40 cm, 3 bērzus ø 20, 20, 25 cm Negaisa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0118), pretī Negaisa ielai 13;
  • 2 bērzus ø 55, 35/35 cm Mākoņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0659), pie Mākoņu ielas 1;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5805,31 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti pieci euro, trīsdesmit viens cents).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 111 0439) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 111 0439) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 120 0508) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2021.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Konsula ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 064 0371)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ozolus ø 31, 36 cm Rīgā, Konsula ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 064 0371);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 305,06 EUR (trīs simti pieci euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Abavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 055 0148)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 86 cm Rīgā, Abavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 055 0148).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 45A (kadastra apzīmējums 0100 064 2049)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ugāles ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0439)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 50, 26, 55 cm Rīgā, Ugāles ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0439);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 298,23 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi euro, divdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Magoņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 2076)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 41 cm Rīgā, Magoņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 2076);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 71/73 cm Rīgā, Magoņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 2076);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 655,66 EUR (seši simti piecdesmit pieci euro, sešdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 105 2130)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 15 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Dikļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 105 2130);
 2. atļaut cirst 1 riekstkoku ø 21/21/24 cm Rīgā, Dikļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 105 2130);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,52 EUR (trīs simti euro, piecdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 54 (kadastra apzīmējums 0100 054 0075)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm Rīgā, Vienības gatvē 54 (kadastra apzīmējums 0100 054 0075);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 62 cm Rīgā, Vienības gatvē 54 (kadastra apzīmējums 0100 054 0075);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 282,30 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (kadastra apzīmējums 0100 051 0051) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus saistībā ar teritorijas kopšanu: 1 ozolu ø 25 cm, 1 bērzu ø 37 cm, 8 vītolus ø 26, 81, 50, 30, 20/20, 32, 40, 30/28/35 cm, 22 papeles ø 54, 54, 35, 50/15/15, 54, 20, 66/40, 30, 20, 28, 28, 28, 23, 24, 32, 31, 24/21, 23/18, 17 (celma caurmērs 24 cm), 24, 31/24, 17/20 cm, 8 ošlapu kļavas ø 31, 36/22, 21/12, 26/14, 32/29, 32/28/29/41, 32, 40 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 21 (kadastra apzīmējums 0100 051 0051).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lejasciema ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0394)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0138)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 55 (kadastra apzīmējums 0100 088 0138);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centu);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mazās Juglas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 123 9001, pie Mazās Juglas ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 1 bērzu ø 62 cm Rīgā, Mazās Juglas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 123 9001, pie Mazās Juglas ielas 9;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Audupes ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1472)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm, 2 kalstošus bērzus ø 31, 19 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm) Rīgā, Audupes ielā (kadastra apzīmējums 0100 120 1472);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 209,44 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 012 2053), pie Sermuliņu ielas

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 15 cm (celma caurmērs 21 cm; koks Nr. 7), 13/11 cm (celma caurmērs 25 cm; koks Nr. 8), 11/7 cm (celma caurmērs 23 cm; koks Nr. 11) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 012 2053), pie Sermuliņu ielas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 648,82 EUR (seši simti četrdesmit astoņi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 271 (kadastra apzīmējums 0100 113 2254)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2021.

0 Patīk
432 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.