RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 7 (11.02.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un

apstādījumu nodaļas vadītāja

I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un

apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece

A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrnieku ielā 2 (102. grupa, 55. grunts) saistībā ar inženiertīkla pieslēguma izbūvi dzīvojamai ēkai

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.03.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts)

 

Nolemj:

 1. no 03.2019. līdz 18.03.2019. rīkot publisko apspriešanu par 13 liepu ø 25, 30, 35, 37, 42, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 64, 34/27 cm, 8 bērzu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 33 cm, 13 kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 21, 21, 21, 25, 29, 30, 46, 61 cm, 6 apšu ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 22, 59 cm, 1 egles ø 29 cm, 1 robīnijas ø 22/21 cm un 1 gobas ø 17/17 cm (celma caurmērs 33 cm) ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.2019. Ne vēlāk kā līdz 04.03.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Slokas ielā 43 (pie žoga Slokas un Kuldīgas ielu krustojumā);
 4. lūgt līdz 12.03.2019. Iesniedzējam iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā būvniecības vizualizāciju plānotajai apbūvei Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts)

 

Nolemj:

 1. no 03.2019. līdz 18.03.2019. rīkot publisko apspriešanu par 15 kļavu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 20, 21, 22, 22, 23, 23, 27, 34, 20/26 cm, 16 melnalkšņu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 19 (celma caurmērs 26 cm), 20, 21, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 42, 47 cm, 8 apšu ø 21, 24, 24, 32, 34, 36, 46, 63/43 cm, 9 bērzi ø 23, 28, 29, 36, 37, 39, 42, 42, 55 cm, 2 vītoli ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 54 cm, 2 blīgznu ø 17/9 (celma caurmērs 28 cm), 26/29 cm, 1 gobas ø 16/16 cm (celma caurmērs 28 cm), 2 ievu ø 9/12/12/13/16 (celma caurmērs 36 cm), 9/9/9/12/17/18/18/18/19/19/19/20/23/24 cm, 1 ošlapu kļavas ø 26 cm un 1 zirgkastaņas ø 26/39 cm ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.2019. Ne vēlāk kā līdz 04.03.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Slokas ielā 45 (pie žoga Slokas un Kuldīgas ielu krustojumā);
 4. lūgt līdz 12.03.2019. Iesniedzējam iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā arborista atzinumu, kas apliecina, ka koka aizsardzības teritorijā plānotā infrastruktūra tieši vai netieši nebojās un neiznīcinās aizsargājamo koku, negatīvi neietekmēs koka augšanas apstākļus un dabisko attīstību, nesamazinās tā augtspēju vai stabilitāti, kā arī iesniegt būvniecības vizualizāciju plānotajai apbūvei Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 22 (56. grupa, 102. grunts), Rīgā, Ventspils ielā bez numura (56. grupa, 87. grunts), Rīgā, Atpūtas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 159. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 2098) un Rīgā, Ventspils ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts) saistībā ar plānoto autostāvvietu izbūvi

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2019.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvi un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

 

Nolemj:

 1. no 03.2019. līdz 01.04.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 gobas ø 28/22 cm, 1 kļavas ø 62 cm, 1 oša ø 60 cm Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.2019. Ne vēlāk kā līdz 18.03.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Miera ielas pusē, pie Miera ielas 30 žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (31. grupa, 128. grunts, kadastra apzīmējums 0100 031 0105), pie Satekles ielas 1E saistībā ar piebraucamā ceļa izbūvi

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 kļavas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 14/16 (celma caurmērs 30 cm) cm, 1 liepu ø 41 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (31. grupa, 128. grunts, kadastra apzīmējums 0100 031 0105), pie Satekles ielas 1E pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2859,98 EUR (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Turaidas ielā zemesgabalā bez adreses (70. grupa, 1041. grunts), pie Turaidas ielas 1B saistībā elektrokabeļa trases izbūvi

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Turaidas ielā zemesgabalā bez adreses (70. grupa, 1041. grunts), pie Turaidas ielas 1B pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 54,64 EUR (piecdesmit četri euro, sešdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 018 0172, Rīgā, Laktas ielā 28 (18. grupa, 22. grunts) saistībā ar ūdensvada, saimnieciskās kanalizācijas savienošanu ar Bukultu ielu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

 

Nolemj:

 1. no 03.2019. līdz 18.03.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 4 papeļu ø 41, 34, 16 (celma caurmērs 22 cm), 60/26 cm, 1 liepas ø 31 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 018 2039 ciršanu un 1 papeles ø 16 (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Laktas ielā 28 (18. grupa, 22. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.2019. Ne vēlāk kā līdz 04.03.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Laktas un Duntes ielas stūrī);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.2019.

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību Rīgā, Mores ielā 38 (95. grupa, 2065. grunts)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 44 cm Rīgā, Mores ielā 38 (95. grupa, 2065. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts) saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatību būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 liepas ø 29, 44, 37, 52, 40 cm Rīgā, Brīvības ielā 131 (26. grupa, 67. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4311,30 EUR (četri tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro, trīsdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 092 0038, pie Brīvības gatves 424 saistībā ar pagaidu pievedceļa izbūvi

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 092 0038, pie Brīvības gatves 424 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar esošo ēku nojaukšanu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām būvniecību Rīgā, Ezermalas ielā 30 (84. grupa, 2131. grunts) un par koku ciršanu saistībā ar teritorijas kopšanu Rīgā, Ezermalas ielā 30 (84. grupa, 2131. grunts) un Roberta Feldmaņa ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 084 0307

 

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību Rīgā, Ezermalas ielā 30 (84. grupa, 2131. grunts):
  • atļaut cirst 12 bērzus ø 25, 35, 20, 20, 25, 20, 16 (celma caurmērs 20 cm), 20/14, 20, 40, 20, 35/42 cm, 1 ošlapu kļavu ø 45 cm, 3 kļavas ø 30, 20, 25 cm, 1 priedi ø 20 cm pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2467,24 EUR (divi tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro, divdesmit četri centi);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst Rīgā, Ezermalas ielā 30 (84. grupa, 2131. grunts) 3 bērzus ø 30, 25, 30 cm, 4 kļavas ø 25, 20, 28, 20/20 cm;
  • atļaut cirst Rīgā, Roberta Feldmaņa ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 084 0307, 2 kļavas ø 21/18/12/16/13/18/19/17/15/20, 19 (celma caurmērs 24 cm) cm
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1372,78 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit divi euro, septiņdesmit astoņi centi);
  • pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ikšķiles ielā 8 (78. grupa, 955. grunts)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 nokaltušas asās egles ø 20/18, 26 cm, 5 kalstošas asās egles ø 20, 23, 35, 18 (celma caurmērs 23 cm), 37 cm Rīgā, Ikšķiles ielā 8 (78. grupa, 955. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielā 44 (121. grupa, 32. grunts)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2019.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (26. grupa, 169. grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0149), Lielajos kapos

 

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (26. grupa, 169. grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0149), Lielajos kapos.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, A. Deglava ielā 54 (71. grupa, 175. grunts), pie Nīcgales ielas 28

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 55 cm Rīgā, A. Deglava ielā 54 (71. grupa, 175. grunts), pie Nīcgales ielas 28.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Puikules ielā 21 (120. grupa, 159. grunts)

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 34/47/42 cm Rīgā, Puikules ielā 21 (120. grupa, 159. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 560,04EUR (pieci simti sešdesmit euro, četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Rožu ielā 18 (127. grupa, 94. grunts)

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 priedes ø 42, 55, 34, 36 cm Rīgā, Rožu ielā 18 (127. grupa, 94. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0273, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 024 0271, pie Skanstes ielas 33

 

Nolemj:

 1. no 03.2019. līdz 25.03.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 vītolu ø 41/52, 53, 61 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0273, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 024 0271, pie Skanstes ielas 33 ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.2019. Ne vēlāk kā līdz 11.03.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, pie Skanstes ielas 33, Zirņu ielas pusē.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējuma Nr. 0100 084 0039, Lībekas ielā, pie Annas Sakses ielas 6

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 45cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējuma Nr. 0100 084 0039, Lībekas ielā, pie Annas Sakses ielas 6;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDJAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBU

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanuRīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts)

 

Nolemj:

 1. no 02.2019. līdz 11.03.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 13 bērzu ø 37, 44, 37/34, 45, 22, 35, 40, 25, 15/25/30, 35/30, 25, 30, 40 cm, 5 apšu ø 30/20, 20/15/15, 25, 20, 20 cm, 4 ievu ø 20/25, 15/20, 20/15/15, 25/15/15 cm, 7 vītolu ø 30/25/25/15/15, 25, 25/20/20, 20, 20, 35/30/20, 40/43/35 cm, 1 gobas ø 25 cm, 1 blīgznas ø 30 cm (kalstoša), 1 ošlapu kļavas ø 25 cm Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 02.2019. Ne vēlāk kā līdz 25.02.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts), Hanzas ielas pusē pie žoga;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.2019.

 

0 Patīk
405 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.