Rīgas valstspilsētas pašvaldības

APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 11 (11.03.2024.)

Sēdi vada:  
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Koku novērtēšanas nodaļas vadītājsV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM.Veinberga
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas nodaļas vadītājas vietnieceP.Muzika – Zinkeviča
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītājas vietniecesK.Zīverte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas būvinženiere   G. Valintele
L.Plēpe
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas galvenā speciālisteI.Neimane
  

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

Jautājumu nav.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104) un par administratīvā akta atkārtotu pagarināšanu saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 26.03.2024. līdz 10.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 1 Kanādas papeles ø 39 cm, 1 blīgznas ø 32 cm un 1 gobas ø 32 cm ciršanu Rīgā, Ieroču ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 025 0104);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 19.03.2024. Ne vēlāk kā līdz 25.03.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.03.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2024.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 kļavas ø 39, 51, 38, 30, 12/31/20, 31 cm Rīgā, Hospitāļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 025 0030) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2048,92 EUR (divi tūkstoši četrdesmit astoņi euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 09.04.2024. līdz 22.04.2024. rīkot publisko apspriešanu par 22 ošlapu kļavu ø 10/41, 8/27, 46, 6/10/10/20/20, 15/13/23, 11/11/20, 30, 20/20/17/36, 29/20, 25, 5/5/18 (celma caurmērs 22 cm), 5/7/7/17/25/25/28, 8/15/19/20, 8/20/13/20/25, 20, 20, 5/17/12, 7/17/17, 6/6/6/16 (celmu caurmēri 25, 22, 22 cm), 17/16/17/17, 5/9/9/23, 8/8/10/8/13/13/16/13 cm (celma caurmērs ~ 50 cm), 2 gobu ø 10/19, 21/27, 7/14 (celma caurmērs 22 cm), 24 kļavu ø 4/16 (celma caurmērs 20 cm), 4/10/15 (celma caurmērs 21 cm), 62/35/42, 22, 41, 26, 15/59, 5/11/11/25, 16/41, 23, 11/4/9 (celma caurmērs 20 cm), 21, 41, 20 cm, 4 bērzu ø 38, 10/16/16 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22 cm, 1 blīgznas ø 6/18/23/30 cm, 2 balto apšu ø 35/35/35/13, 18/44 cm un 1 Holandes liepas ø 18/18/9/33 cm ciršanu Rīgā, Braila ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 092 0081);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā līdz 26.03.2024. Ne vēlāk kā līdz 08.04.2024. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Ieriķu ielā 43A;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.04.2024. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2024.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 2079), pie Hipokrāta ielas 2, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 28 cm, 1 zeltzaru nokareno vītolu ø 15/18 cm (celma caurmērs 24 cm), 4 liepas ø 34, 34, 34, 35 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) un pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un 1 bērzu  ø 31 cm, 9 priedes ø 28, 28, 43, 38, 36, 38, 52, 50 cm un 2 ozolus ø 55, 39 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 2079), pie Hipokrāta ielas 2 attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5169,30 EUR (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. §  Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielā 74A (kadastra apzīmējums 0100 127 2018) saistībā ar būvniecību

 Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.04.2024.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 070 2075) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.04.2024.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 075 2024), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Lielirbes ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 075 2024) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 341,49 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit deviņi centi);

noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 78A (kadastra apzīmējums 0100 070 0052), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 zirgkastaņas ø 49, 35,40, 43, 30 cm, 5 kļavas ø 37, 21, 31, 21, 22 cm Rīgā, Ūnijas ielā 78A (kadastra apzīmējums 0100 070 0052) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2808,74 EUR (divi tūkstoši astoņi simti astoņi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Cidoniju ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0130), pie Cidoniju ielas 47, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 41 cm Rīgā, Cidoniju ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 125 0130), pie Cidoniju ielas 47 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 350,03 EUR (trīs simti piecdesmit euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 063 0004), pie Riekstu ielas 7, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 65, 53/46, 105, 43 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 063 0004), pie Riekstu ielas 7;
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 68 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 063 0004), pie Riekstu ielas 7 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Raušu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 0111), pie Priedaines ielas 25A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2024.

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Zalves ielā 97A (kadastra apzīmējums 0100 081 2075)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 21, 31 cm Rīgā, Zalves ielā 97A (kadastra apzīmējums 0100 081 2075);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Torņakalna ielā 15 (kadastra apzīmējums 0100 055 0222)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 056 0116)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 parasto liepu ø 56/42 cm Rīgā, Liepājas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 056 0116);
 2. atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 51 cm Rīgā, Liepājas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 056 0116);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Valgales ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9005), pie Gramzdas ielas 90

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 35 cm Rīgā, Valgales ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 099 9005), pie Gramzdas ielas 90;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 97A (kadastra apzīmējums 0100 027 2017)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.04.2024.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Pērnavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 036 9001), pie Pērnavas ielas 25F

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 46 cm Rīgā, Pērnavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 036 9001), pie Pērnavas ielas 25F;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā Lubānas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 047 0032)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.05.2024.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Valentīna ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0130), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 060 2081), pie Valentīna ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 35 cm Rīgā, Valentīna ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 060 0130);
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 38/27 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 060 2081), pie Valentīna ielas 23;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 455,32 EUR (četri simti piecdesmit pieci euro, trīsdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 2. līnijā 3 (kadastra apzīmējums 0100 093 0100)

Nolemj

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 38 cm Rīgā, Imantas 2. līnijā 3 (kadastra apzīmējums 0100 093 0100);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 86,51 EUR (astoņdesmit seši euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Gundegas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 100 0050)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 51 cm Rīgā, Gundegas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 100 0050);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0102), pie Buļļu ielas 31A

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavas ø 65/45 cm mazāko stumbru ø 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0102), pie Buļļu ielas 31A.

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Valentīna ielā 21A (kadastra apzīmējums 0100 060 0359)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 55 cm Rīgā, Valentīna ielā 21A (kadastra apzīmējums 0100 060 0359);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 080 2123)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2024.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 061 0126)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.04.2024.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Baložu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 060 0098)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Baložu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 060 0098);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Arāju iela 14A (kadastra apzīmējums 0100 113 0180)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.04.2024.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 111 0157)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 34 cm Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 111 0157);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
154 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.