Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras
mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekte
M.Veinberga

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides
dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā
inženiere
I. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL. Tomiņa
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosV. Bakanovs

Protokolē:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS.Erdmane

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas būvniecības nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Baltegļu ielā 30 (kadastra numurs 0100 080 0215, kadastra apzīmējums 0100 080 0630) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 apses ø 23, 26, 30 cm un 6 priedes ø 25, 31, 32, 37, 37, 41 cm Rīgā, Baltegļu ielā 30 (kadastra numurs 0100 080 0215, kadastra apzīmējums 0100 080 0630) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2002,84 EUR (divi tūkstoši divi euro, astoņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 7A (kadastra numurs 0100 054 0195, kadastra apzīmējums 0100 054 0166) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 • atļaut cirst 2 gobas ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 22 cm, 1 egli ø 24 cm, 1 liepu ø 41 cm, 19 kļavas ø 24, 45/27/29, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35, 28, 47, 34, 50, 18 (celma caurmērs 23 cm), 31, 53, 74, 30, 28, 44, 22, 39/16, 29, 26/54 cm Rīgā, Friča Brīvzemnieka ielā 7A (kadastra numurs 0100 054 0195, kadastra apzīmējums 0100 054 0166) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7709,13 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti deviņi euro, trīspadsmit centi);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 0170, kadastra apzīmējums 0100 052 0160), pie Garozes ielas 27, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 0170, kadastra apzīmējums 0100 052 0160), pie Garozes ielas 27.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 4 (kadastra numurs 0100 107 0546, kadastra apzīmējums 0100 107 0644) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 50, 34/39, 26 cm un 1 liepu ø 42 cm Rīgā, Rītausmas ielā 4 (kadastra numurs 0100 107 0546, kadastra apzīmējums 0100 107 0644) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 994,58 EUR (deviņi simti deviņdesmit četri euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 56, 57 cm un 1 Melno papeli ø 66 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
 2. ø 51/55, 26, 40, 37, 26, 33, 33, 28, 25, 48 cm un 1 liepu ø 22 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Miera ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 024 2086), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 31 cm Rīgā, Miera ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 024 2086).

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mailīšu ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 085 2130), un par koku ciršanu Rīgā, Mailīšu ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 085 2138), Rīgā, Mailīšu ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 085 2133), Rīgā, Mailīšu ielā 11B (kadastra apzīmējums 0100 085 2137), Rīgā, Mailīšu ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 085 2134) un Rīgā, Mailīšu ielā 13B (kadastra apzīmējums 0100 085 2136), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 34 cm Rīgā, Mailīšu iela 5A (kadastra apzīmējums 0100 085 2130);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 1 blīgznu ø 30 cm Rīgā, Mailīšu ielā 9B (kadastra apzīmējums 0100 085 2138);
  • 1 blīgznu ø 41 cm Rīgā, Mailīšu ielā 11B (kadastra apzīmējums 0100 085 2137);
  • 8 blīgznas ø 26, 20, 30, 18 (celma caurmērs 20 cm), 27, 16 (celma caurmērs 20 cm), 38, 27 cm, 1 vītolu ø 38/22/30/30 cm un 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Mailīšu ielā 11A (kadastra apzīmējums 0100 085 2133);
  • 2 papeles ø 26, 37 cm, 1 vītolu ø 76/39/23/37 cm un 1 blīgznu ø 35/29/38 cm Rīgā, Mailīšu ielā 13B (kadastra apzīmējums 0100 085 2136);
  • 5 bērzus ø 23/27, 33, 21/25, 26/29, 22/20 cm, 12 vītolus ø 51, 33, 48/40, 46, 42, 33, 37, 25, 30, 33, 40, 25 cm, 9 blīgznas ø 25, 22, 29, 41, 22, 22, 21, 25/30, 28/24/28 cm un 12 ošlapu kļavas ø 41/34, 20/24, 18 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 23, 21, 20, 14 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 23/23 cm Rīgā, Mailīšu ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 085 2136);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7403,86 EUR (septiņi tūkstoši četri simti trīs euro, astoņdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Suitu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0036), pie Berģu ielas 1 un Rīgā, Saulcerītes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 9999, kadastra apzīmējums 0100 127 0016), pie Vējdzirnavu ielas 4

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Ulža ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 127 0167), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 52 cm un 1 priedi ø 55 cm Rīgā, Ulža ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 127 0167) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 913,49 EUR (deviņi simti trīspadsmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Zeltiņu ielā 55 (kadastra apzīmējums 0100 071 2544) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 56, 62 cm, 7 bērzus ø 36, 22, 27, 19, 20, 20, 31 cm un 1 ozolu ø 43 cm Rīgā, Zeltiņu ielā 55 (kadastra apzīmējums 0100 071 2544) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1517,05 EUR (viens tūkstotis septiņpadsmit euro, pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses, pie Trīsciema 2. līnijas 19 (kadastra apzīmējums 0100 113 2476) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2022.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Darba ielā 5A (kadastra numurs 0100 064 0425, kadastra apzīmējums 0100 064 0414)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Darba ielā 5A (kadastra numurs 0100 064 0425, kadastra apzīmējums 0100 064 0414);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2D (kadastra numurs 0100 099 0286, kadastra apzīmējums 0100 099 0267 un Rīgā, Grenču ielā 2E (kadastra numurs 0100 099 2357, kadastra apzīmējums 0100 099 0660) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2022.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lutriņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 075 0365)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lutriņu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 075 0365).

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Codes ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 106 0184)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 57 cm Rīgā, Codes ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 106 0184);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Vesetas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 024 0288)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 34 cm Rīgā, Vesetas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 024 0288);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 193,51 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Zemitāna ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 035 0101)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 38, 42 cm Rīgā, Zemitāna ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 035 0101);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 910,63 EUR (deviņi simti desmit euro, sešdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Ieriķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 089 9999, kadastra apzīmējums 0100 089 0071), pie Ieriķu ielas 57A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 33/60 cm Rīgā, Ieriķu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 089 9999, kadastra apzīmējums 0100 089 0071), pie Ieriķu ielas 57A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Braila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 092 2249), pie Braila ielas 24

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 39 cm Rīgā, Braila ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 092 2249), pie Braila ielas 24.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 161 (kadastra apzīmējums 0100 043 0088) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 161 (kadastra apzīmējums 0100 043 0088).

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Gaismas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0042), pie Gaismas ielas 35A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 38 cm Rīgā, Gaismas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0042), pie gaismas ielas 35A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Aizvaru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0317), pie Aizvaru ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 10/21 cm Rīgā, Aizvaru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 0317), pie Aizvaru ielas 9;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 2172), Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 0780 331), pie Maskavas ielas 256 k-1 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.06.2022.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 045 0088) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.05.2022.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vaduguņu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 0693

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Vaduguņu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 120 0693)

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 094 0163)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2022.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gliemežu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 111 0288)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.05.2022.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 19 A (kadastra apzīmējums 0100 114 0544)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 33 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 19A (kadastra apzīmējums 0100 114 0544);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (simtu piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 8A (kadastra apzīmējums 0100 018 2065)

Nolemj:

 1. atļaut cirst bērzus ø 34, 41, 38, 40 cm Rīgā, Ganību dambī 8A (kadastra apzīmējums 0100 018 2065);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 69,66 EUR (sešdesmit deviņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2290), pie Augusta Deglava ielas 104 saistībā ar teritorijas kopšanu un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 071 2786) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 106 (kadastra apzīmējums 0100 071 2786).
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 blīgznu (pūpolvītolu) ø 41/51/45 cm, 1 gobu ø 53 cm Rīgā, Augusta Deglava ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2290), pie Augusta Deglava ielas 104;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 490,84 EUR (četri simti deviņdesmit euro, astoņdesmit četri centi);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 5 (kadastra apzīmējums 0100 114 0063) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 63, 53 cm Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 5 (kadastra apzīmējums 0100 114 0063).

2.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 120 2025)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 69 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 120 2025);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 314,17 EUR (trīsi simti četrpadsmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
422 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.