RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 20 (11.05.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2143. grunts), pie Dumbrāja ielas 12 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Dumbrāja ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 2143. grunts), pie Dumbrāja ielas 12.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dziesmas ielā 7 (108. grupa, 35. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 31, 36 cm Rīgā, Dziesmas ielā 7 (108. grupa, 35. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 571,99 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Admirāļu ielā 15A (110. grupa, 2098. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Admirāļu ielā 15A (110. grupa, 2098. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 27A (103. grupa, 121. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 blīgznu ø 10/24/17 cm, 17 papeles ø 28, 19 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 45, 31, 23, 32, 27, 27, 19 (celma caurmērs 24 cm), 21, 22, 30, 26, 23, 30, 30 cm un 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Birzes ielā 27A (103. grupa, 121. grunts);
 2. atļaut cirst 4 blīgznas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 22, 18 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm) cm, 22 papeles ø 24, 28, 17 (celma caurmērs 20 cm), 21, 21, 16/25, 29, 17 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 20, 14 (celma caurmērs 23 cm), 20/20, 21, 22, 23, 21, 23/26, 32, 30/31, 19 (celma caurmērs 26 cm), 21, 20/12 cm, 2 bērzus ø 26, 27 cm Rīgā, Birzes ielā 27A (103. grupa, 121. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2490,30 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit euro, trīsdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kurzemes prospektā 117 (117. grupa, 4. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

          atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 74 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 117 (117. grupa, 4. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (97. grupa, 2160. grunts),

pie Zilās ielas 1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Emīla Dārziņa ielā 7 (84. grupa, 237. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 347 (91. grupa, 2256. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 36/34 cm, 6 priedes ø 36, 32, 31, 33, 37, 35 cm Rīgā, Brīvības gatvē 347 (91. grupa, 2256. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1980,64 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro, sešdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Mangaļu prospektā bez numura (120. grupa, 1477. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Mangaļu prospektā bez numura (120. grupa, 1477. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts) un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 082 9012, pie krustojuma ar Gaviezes ielu

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.07.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Putnu ielā 10A (73. grupa, 560. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0544) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 90 cm Rīgā, Putnu ielā 10A (73. grupa, 560. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0544).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3

Nolemj:

          atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.07.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielā 32 (106. grupa, 814. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0800) un Sējas ielas sarkanajās līnijās, pie Sējas ielas 32 (106. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0389)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Sējas ielā 32 (106. grupa, 814. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0800);
  • 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Sējas ielas sarkanajās līnijās, pie Sējas ielas 32 (106. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0389);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 309,61 EUR (trīs simti deviņi euro, sešdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 Holandes liepas ø 54, 57 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 0046 000072, pie Virsaišu ielas 9

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 73/75 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra apzīmējumu 0100 0046 000072, pie Virsaišu ielas 9 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez numura (24. grupa, 373. grunts), pie ēkas Tomsona ielā 7

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Baznīcas ielā 19/23 (20. grupa, 102. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.2020. līdz 20.07.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 kļavas ø 42 cm Rīgā, Baznīcas ielā 19/23 (20. grupa, 102. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.06.2020. Gadījumā, ja netiek pagarināta ārkārtēja situācija visā valstī, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, tad ne vēlāk kā līdz 07.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21. Bet, ja pēc 09.06.2020. visā valstī tiek izsludināts ārkārtējas situācijas pagarinājums, tad, ne vēlāk kā līdz 06.07.2020. jāiesniedz vienpusēja planšete Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi, vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, savukārt otra vienpusēja planšete netiek izvietota Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka (Baznīcas ielas pusē pie betona žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 44 (124. grupa, 342. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 58 cm Rīgā, Murjāņu ielā 44 (124. grupa, 342. grunts);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 2C (92. grupa, 68. grunts) un Juglas ielā 2 (92. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.07.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lejasciema ielā 31 (127. grupa, 333. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.06.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Burtnieku ielā 14 (116. grupa, 123. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst aizsargājamu koku – 1 bērzu ø 90 cm Rīgā, Burtnieku ielā 14 (116. grupa, 123. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Nesaules ielā 9 (90. grupa, 42. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvaldei kalstošas 3 papeles ø 45, 45, 55 cm, 1 ievu ø 30 cm un kalstošu 1 priedi ø 36 cm Rīgā, Nesaules ielā 9 (90. grupa, 42. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Punduru ielā 6 (111. grupa, 243. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 91 (120. grupa, 839. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (56. grupa, 115. grunts), Ventspils ielā 22 (56. grupa, 102. grunts) un zemesgabalā bez adreses, pie Ventspils ielas 22 (56. grupa, 87. grunts)

Nolemj:

          pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2020.

 

0 Patīk
457 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.