Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja           A.Dubava  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA. Urtāns

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova  

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 25 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koka bojāšanu līdz augtspējas zudumam Rīgā, Pīkola ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 116 0224)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] pilnvarotajai personai [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 58 cm Rīgā, Pīkola ielā 40 (kadastra apzīmējums 0100 116 0224) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 330,11 EUR (trīs simti trīsdesmit euro, vienpadsmit centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zemgaļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 115 2029) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2021.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaktusu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 9005), pie Kaktusu ielas 3A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Prāgas ielas 1 saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. 02.11.2021. līdz 15.11.2021. rīkot publisko apspriešanu par 1 sarkanā ozola ø 45 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Prāgas ielas 1;
 2. līdz 26.10.2021. Ne vēlāk kā līdz 01.11.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. līdz 01.11.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. līdz 14.12.2021.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0025), pie Jūrmalas gatves 72 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 48 cm un 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0025), pie Jūrmalas gatves 72;
 2. Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0025), pie Jūrmalas gatves 72 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5.§Par koka ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielas sarkanās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 072 0049), pie Ķengaraga ielas 6 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 41 cm Rīgā, Ķengaraga ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 072 0049), pie Ķengaraga ielas 6 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 350,03 EUR (trīs simti piecdesmit euro, trīs centi);

1.2.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 087 2067)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.11.2021.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 014 2086) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 34/30/18 cm Rīgā, Duntes ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 014 2086) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 280,03 EUR (divi simti astoņdesmit euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mailes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 084 2100) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.11.2021.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Laidzes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0473)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 65/40 cm Rīgā, Laidzes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 075 0473);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2021.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 190 (kadastra apzīmējums 0100 107 0517)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2021.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ausmas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 116 0092)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2021.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 1 (kadastra apzīmējums 0100 128 2122)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2021.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 071 0012), pie Lielvārdes ielas 72A un Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 071 0159), pie Lielvārdes ielas 72B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.12.2021.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatve 257 (kadastra apzīmējums

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 091 0320)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2021.

1.3.9. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 070 0213)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.11.2021.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 127 2118)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2021.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 100

Nolemj:

 1. Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 100;

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 211 (kadastra apzīmējums 0100 117 0397)

Nolemj:

 1. Rīgā, Slokas ielā 211 (kadastra apzīmējums 0100 117 0397);

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 104 0015)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 104 0015).

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 31 cm Rīgā, Baldones ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 060 0032);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 141,15 EUR (viens simts četrdesmit viens euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 0032), pie Progresa ielas 19

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2021.

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 6G (kadastra apzīmējums 0100 121 1374) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 0697), pie Katlakalna ielas 6G

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rīgā, Katlakalna ielā 6G (kadastra apzīmējums 0100 121 1374) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 0697), pie Katlakalna ielas 6G.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Grēcinieku ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 001 0145) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2021.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 85 (kadastra apzīmējums 0100 031 2044) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.12.2021.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 3k-8 (kadastra apzīmējums 0100 078 0337)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 koku ø 134 cm Rīgā, Prūšu ielā 3k-8 (kadastra apzīmējums 0100 078 0337);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 244,05 EUR (divi simti četrdesmit četri euro, pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stopiņu ielā 4A (kadastra apzīmējums 0100 071 0125) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2021.

1.3.21.  § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 045 0121) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.12.2021.

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ernsta Bergmaņa ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 094 0251)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2021.

1.3.23. § Par koku ciršanu Rīgā, dabas liegumā “Jaunciems” (kadastra apzīmējums 0100 114 2087)

Nolemj:

 1. Rīgā, dabas liegumā “Jaunciems” (kadastra apzīmējums 0100 114 2087);

1.3.24. § Par koku ciršanu Rīgā, Baltāsbaznīcas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 111 0157) un Ziemeļblāzmas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 111 0158), pie ēkas Kalngales ielā 1A

Nolemj:

1.3.25. § Par koka ciršanu Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 111 0158)

Nolemj:

 1. 1 osi ø 50 cm Rīgā, Ziemeļblāzmas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 111 0158), Kalngales ielas malā;
0 Patīk
540 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.