RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 15 (12.04.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par zaudējumu atlīdzības apmaksu par dabas daudzveidības samazināšanuun par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 257 (kadastra apzīmējums 0100 072 0108) un Slāvu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 072 2006)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 36 cm Rīgā, Maskavas ielā 257 (kadastra apzīmējums 0100 072 0108) un 3 bērzu ø 45, 42, 39 cm Rīgā, Slāvu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 072 2006) bojāšanu līdz augtspējas zudumam 691,52 EUR (seši simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit divi centi);
 2. atļaut cirst [..] augtspēju zaudējušu 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Maskavas ielā 257 (kadastra apzīmējums 0100 072 0108) un 3 bērzus ø 45, 42, 39 cm Rīgā, Slāvu ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 072 2006);
 3. pirms koku ciršanas [..] saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 074 0351) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 30 cm, 1 gobu ø 9/15/17 cm (celma caurmērs 40 cm) un 5 kļavas ø 17/18/18 (celma caurmērs 39 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 23, 25/25, 27 cm Rīgā, Dzelzceļa ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 074 0351) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2066,02 EUR (divi tūkstoši sešdesmit seši euro, divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 66 (kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 73 cm Rīgā, Zalves ielā 66 (kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357);
 2. atļaut cirst 1 tūju ø 18/21/23 cm Rīgā, Zalves ielā 66 (kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 211,72 EUR (divi simti vienpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 20A (kadastra numurs 0100 106 1043, kadastra apzīmējums 0100 106 1038) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.06.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 109 (kadastra apzīmējums 0100 044 0068) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 60/57/19 cm Rīgā, Maskavas ielā 109 (kadastra apzīmējums 0100 044 0068);
 2. atļaut cirst 5 blīgznas ø 22/14/14, 18/17/17 (celma caurmērs 43 cm), 13/16/9 (celma caurmērs 35 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 10/9/9 (celma caurmērs 26 cm) cm, 1kļavu ø 45 cm (kalstoša), 4 ošlapu kļavas ø 10/11/11 (celma caurmērs 27 cm), 10/10 (celma caurmērs 22 cm), 14/9 (celma caurmērs 22 cm), 10/9 (celma caurmērs 21 cm) cm Rīgā, Maskavas ielā 109 (kadastra apzīmējums 0100 044 0068) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1036,40 EUR (viens tūkstotis trīsdesmit seši euro, četrdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā bez adreses (kadastra numurs 0100 072 9999, kadastra apzīmējums 0100 072 0004), pie Ķengaraga ielas 6E saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Burtnieku ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 089 2139), Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021) un Rīgā, Burtnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0022), pie Burtnieku ielas 32A un par koku ciršanu Rīgā, Burtnieku ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 089 2139) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 1 duglāziju ø 45 cm, 3 bērzus ø 32, 25, 35 cm Rīgā, Burtnieku ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 089 2139);
  2. 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Raunas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0021), pie Burtnieku ielas 32A;
  3. 1 gobu ø 67 cm Rīgā, Burtnieku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 089 0022), pie Burtnieku ielas 32A;
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 48, 44 cm, 3 bērzus ø 40, 37, 44, cm Rīgā, Burtnieku ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 089 2139) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1301,93 EUR (viens tūkstotis trīs simti viens euro, deviņdesmit trīs centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 26 (kadastra apzīmējumu 0100 110 2109) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 20 cm un 1 apsi ø 35 cm Rīgā, Lielajā ielā 26 (kadastra apzīmējumu 0100 110 2109), pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.04.2019. lēmuma (protokols Nr. 17, 1.2.4. §) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts) saistībā ar būvniecību” atcelšanu un par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 23 0013) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.04.2019. lēmumu (protokols Nr. 17, 1.2.4. §) “Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 30 (23. grupa, 13. grunts) saistībā ar būvniecību”;
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 28/22 cm, 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Miera ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 23 0013) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2390,43 EUR (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 45 (kadastra apzīmējums 0100 088 0018) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 84 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 45 (kadastra apzīmējums 0100 088 0018) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 717,13 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vabu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 120 1261) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gumijas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 057 0108)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 180A, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 107 0273), pie Vienības gatves 174, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0684), pie Raudas ielas 3, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0174), pie Raudas ielas 3, Rīgā, zemesgabalā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0687), pretī Liepājas ielai 76 un Rīgā, Daugavgrīvas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 063 2077), pie Daugavgrīvas ielas 94

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 9 papeles ø 42, 30, 20, 35, 30, 42, 34, 34, 20 cm, 6 kļavas ø 11/14/18/20, 23, 17/19/26, 26, 17 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm) cm, 22 vītolus ø 18/20, 11/12/17/20, 13/15 (celma caurmērs 30 cm), 30, 37, 38, 99, 23/25, 28, 22, 33/12, 29, 33, 35, 42, 24/37, 39, 26, 23, 49/31, 47, 28 cm, 2 bērzus ø 58, 36 cm, 1 ievu ø 20 cm un 2 liepas ø 33, 36 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 9007), pie Vienības gatves 180A;
  • 1 robīniju ø 56 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0684), pie Raudas ielas 3;
  • 1 ozolu ø 125 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 063 2077), pie Daugavgrīvas ielas 94;
 2. atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 57/50 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 107 0273), pie Vienības gatves 174;
  • 1 robīniju ø 50 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 075 0174), pie Raudas ielas 3;
  • 1 osi ø 90 cm Rīgā, zemesgabalā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 075 0687), pretī Liepājas ielai 76;
  • 5 kļavas ø 39, 22, 22, 22, 31 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 063 2077), pie Daugavgrīvas ielas 94;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 105 2130)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 aso egli ø 15 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Dikļu ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 105 2130);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 68,30 EUR (sešdesmit astoņi euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rubeņkalna ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 121 0942)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Uriekstes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 014 0093)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Uriekstes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 014 0093).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lidoņu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 077 2041)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 67 cm Rīgā, Lidoņu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 077 2041);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 122,03 EUR (viens simts divdesmit divi euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Trīsstūra ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 080 2192)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm un 1 vītolu ø 59 cm Rīgā, Trīsstūra ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 080 2192);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 175,76 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro, septiņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 077 0185) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Beberbeķu ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 117 0024)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 117 0024).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mencu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 101 0128), pretī Mencu ielai 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 61 cm Rīgā, Mencu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 101 0128), pretī Mencu ielai 15;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0721), pretī Raktes ielai 16

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.05.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Elku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 026 0135)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaktusu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 127 0705)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ceļinieku ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 016 0066)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lietus ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 120 0793)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0232)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, Siguldas prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0232);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 93A (kadastra apzīmējums 0100 120 1134)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.06.2021.

0 Patīk
494 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.