RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 28 (12.07.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja p.i., Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i V.Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J.Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Slimbahs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 1 jautājums par koka patvaļīgu ciršanu;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 27 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājums par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 1 papildjautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par koka bojāšanu līdz augtspējas un noturības zudumam, līdz bīstamībai Rīgā, Gaujas ielā (kadastra apzīmējums 0100 085 0012), pie Gaujas ielas 49

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 68 cm Rīgā, Gaujas ielā (kadastra apzīmējums 0100 085 0012), pie Gaujas ielas 49 bojāšanu līdz augtspējas un noturības zudumam, līdz bīstamībai 387,02 EUR (trīs simti astoņdesmit septiņi euro, divi centi);
 2. atļaut cirst bīstamu 1 liepu ø 68 cm Rīgā, Gaujas ielā (kadastra apzīmējums 0100 085 0012), pie Gaujas ielas 49;
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.09.2021.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.09.2021.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 096 2009), pie Kundziņsalas 8. līnijas, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 12 vītolus ø 11/15/16/21/28/31/33, 12/12/13/13/15/20/25, 14/15/15/15/17, 15, 16/21/25/30, 20, 21, 21/40, 39, 48/36, 49, 53 cm, 10 melnalkšņus ø 18, 19, 19, 21, 23, 24, 24/34/14, 26/20, 29, 36 cm, 1 bērzu ø 15 cm, 1 kļavu ø 16 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 096 2009), pie Kundziņsalas 8. līnijas pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5468,07 EUR (pieci tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi euro, septiņi centi).

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sedas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 122 0336), Rīgā, Hipokrāta ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 0339) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Sedas ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 122 9999, kadastra apzīmējums 0100 122 0012), pie Sedas ielas 12, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Sedas ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 122 0336), Rīgā, Hipokrāta ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 122 0339);
 2. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koku ciršanai Rīgā Sedas ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 122 9999, kadastra apzīmējums 0100 122 0012) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 1B (kadastra apzīmējums 0100 093 0021) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 20 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 1B (kadastra apzīmējums 0100 093 0021);
 2. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 2 kļavas ø 20, 21 cm, 1 ozolu ø 24 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 1B (kadastra apzīmējums 0100 093 0021) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 571,99 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit deviņi centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 4 bērzus ø 45, 49, 50, 57 cm un 1 ozolu ø 23 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 1B (kadastra apzīmējums 0100 093 0021);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 562,32 EUR (pieci simti sešdesmit divi euro, trīsdesmit divi centi);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 097 0074), pie Daugavgrīvas šosejas 7A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.08.2021.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krūtes ielā 8A (kadastra apzīmējums 0100 076 0650) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0481) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 10 priedes ø 30, 30, 30, 45, 25, 35, 30, 30, 25, 20 cm, 17 bērzus ø 40, 15, 15, 25, 20, 25, 30, 25, 30, 25, 20, 30, 15, 35, 40, 45, 30/20 cm, 3 ozolus ø 40, 15, 25 cm, 1 ošlapu kļavu ø 20/15/15 cm, 1 kļavu ø 30/5 cm Rīgā, Linezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 092 0481) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 Holandes liepas ø 50, 15/15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm Rīgā, Andrejostas ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 010 0079) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1707,45 EUR (viens tūkstotis septiņi simti septiņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0531) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 priedes ø 38, 45, 42 cm Rīgā, Pakalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0531);
 2. ø 42, 38, 43, 42, 42, 27, 44, 30, 43, 16 (celma caurmērs 20 cm), 31 cm un 1 liepu ø 19 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Pakalnes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 120 0531) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.4.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9021), pie Mazās Zolitūdes ielas 13A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Sējas ielā 61 (kadastra numurs 0100 106 0565, kadastra apzīmējums 0100 106 1048)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 70 cm Rīgā, Sējas ielā 61 (kadastra numurs 0100 106 0565, kadastra apzīmējums 0100 106 1048);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 20A (kadastra numurs 0100 105 0382, kadastra apzīmējums 0100 105 0375) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.08.2021.

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 197B (kadastra apzīmējums 0100 099 2100)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.09.2021.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 057 2072), pie Nometņu ielas 57

Nolemj:

 1. Rīgā, Talsu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 057 2072), pie Nometņu ielas 57;

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra numurs 0100 076 0184, kadastra apzīmējums 0100 076 0628)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.08.2021.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 051 2036), pie Lucavsalas ielas 30

Nolemj:

 1. 1 bērzu ø 70 cm Rīgā, Lucavsalas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 051 2036), pie Lucavsalas ielas 30);

1.3.7. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 126A (kadastra apzīmējums 0100 028 0007)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2021.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eglaines ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 078 0233)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2021.

1.3.9. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 046 9002), pie Lomonosova ielas 10

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 046 9002), pie Lomonosova ielas 10.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Kristīnes ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 125 3488)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Kristīnes ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 125 3488);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 107,00 EUR (viens simts septiņi euro, 00 centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 13B (kadastra apzīmējums 01000470102)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 21/28/45 cm Rīgā, Prūšu ielā 13B (kadastra apzīmējums 0100 047 0102);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 089 0412)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2021.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 266 (kadastra apzīmējums 0100 123 2041)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2021.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 089 0006)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2021.

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Elvīras ielas sarkanajās līnijās(kadastra apzīmējums 0100 064 2929), pie Elvīras ielas 15

Nolemj:

 1. Rīgā, Elvīras ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 2929), pie Elvīras ielas 15;

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kleistu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 080 0048)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 49 cm un 7 priedes ø 14 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 23, 21, 21, 20, 26 cm Rīgā, Kleistu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 080 0048);
 2. atļaut cirst 4 bērzus ø 18 (celma caurmērs 30 cm), 13 (celma caurmērs 23 cm), 23, 24 cm, 10 vītolus ø 23, 43, 45, 40/25, 43, 45, 46, 36, 41, 55 cm, 3 blīgznas ø 20/13, 22, 11/12/14/23/29 cm, 12 melnalkšņus ø 12 (celma caurmērs 21 cm), 28, 22, 21, 24, 31, 24, 24, 31, 38, 32, 36/29 cm, 1 kļavu ø 8/9/10 cm (celma caurmērs 22 cm), 3 papeles ø 62, 83, 21/32/35 cm un 6 robīnijas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 14 (celma caurmērs 24 cm), 11/13/18 (celma caurmērs 26 cm), 14/36, 22, 15/21 cm Rīgā, Kleistu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 080 0048);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4214,46 EUR (četri tūkstoši divi simti četrpadsmit euro, četrdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Dubultu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 082 0262)

Nolemj:

 1. Rīgā, Dubultu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 082 0262);

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Voleru ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 098 2018)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 47 (kadastra apzīmējums 0100 093 0096)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

1.3.20. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Embūtes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 066 0079)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

1.3.21. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 6502), pie Maskavas ielas 326A

Nolemj:

 1. Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 6502), pie Maskavas ielas 326A;

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 31 (kadastra apzīmējums 0100 060 0148)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Elku ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 026 0135)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bīstamu robīniju (baltā robīnija – Robinia pseudoacacia) ø 52 cm – Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bonaventuras ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 127 0528)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

1.3.25. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 429 k-21 (kadastra apzīmējums 0100 091 2193) un Brīvības gatvē 429A (kadastra apzīmējums 0100 091 0439)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 429 k-21 (kadastra apzīmējums 0100 091 2193) un Brīvības gatvē 429A (kadastra apzīmējums 0100 091 0439).

1.3.26. § Par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 017 0150)

Nolemj:

 1. 3 liepas ø 66, 39, 46 cm un kalstošas 2 kļavas ø 36, 63 cm Rīgā, Duntes ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 017 0150);

1.3.27. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 120 0327)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2021.

1.4.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Strautu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 121 0068)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 96, 85 cm Rīgā, Strautu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 121 0068);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 88 cm Rīgā, Strautu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 121 0068);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 160,27 EUR (viens simts sešdesmit euro, divdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
403 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.