RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 42 (12.10.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vakarbuļļu ielā 8 (109. grupa, 42. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 4 (103. grupa, 145. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 20 cm un 1 pīlādzi ø 5/7/10 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Lēpju ielā 4 (103. grupa, 145. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 264,65 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Silikātu ielā 24 (110. grupa, 172. grunts; kadastra apzīmējums 0100 110 0126) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 17.11.2020. līdz 01.12.2020. rīkot publisko apspriešanu par 5 ošlapu kļavu ø 20, 24, 22, 31, 28 cm, 64 apšu ø 15, 15 (celma caurmērs 21 cm), 16, 16, 16, 16 (celma caurmērs 21-22 cm), 17, 17, 17, 17 (celma caurmērs 22-23 cm), 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 19, 19, 19, 19 (celma caurmērs 23- 25 cm), 20, 20, 21, 23, 23, 23, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 34, 36, 36, 36, 36, 37, 38, 39, 42, 42, 42/15, 22/26, 38/41, 28/15, 24/29, 20/10/17, 27/27, 23/11, 25/14 cm, 1 bērza ø 41 cm, 1 kļavas ø 28 cm, 1 ozola ø 20 cm 1 vītola ø 46/20/39/37/32/17 cm ciršanu Rīgā, Augusta Deglava ielā 148 k-1 (121. grupa, 2833. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.11.2020. Ne vēlāk kā līdz 09.11.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.11.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, pie Augusta Deglava ielas 148 k-1, ietves malā, pret koku audzi;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 105 (40. grupa, 43. grunts), Lāčplēša ielas teritorijā, kadastra apzīmējumi 0100 040 0126, 0100 040 9000 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:

 • 2 ošlapu kļavas ø 19/16 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 15/16/20/18 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 105 (40. grupa, 43. grunts),
 • 1 kļavu ø 25/18 cm Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 040 0126,
 • 1 kļavu ø 26 cm un 1 ošlapu kļavu ø 11/13 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm) Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 040 9000.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Aizvaru ielā 18A (71. grupa, 2402. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0523) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Aizvaru ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 071 0317 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 4ievu ø 25/22/26, 22, 15 (celma caurmērs 20 cm), 35/19/29 cm un 1 ozola ø 27 cm ciršanu Rīgā, Aizvaru ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 071 0317;
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm, 3 ievas ø 27/28/19, 20, 20 cm Rīgā, Aizvaru ielā 18A (71. grupa, 2402. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0523) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 657,35 EUR (seši simti piecdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 017 0090, pie Brasas tilta saistībā ar ūdensvada tīkla pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 35/35/35/35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 017 0090, pie Brasas tilta pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 478,08 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (122. grupa, 2022. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 44, 23/19 cm, 1 ošlapu kļavu ø 19 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm, 2 blīgznas ø 34, 23 cm un 2 ievu pudurus ø 10/11/14/9/10/13/12/12, 9/11/10/10/11 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (122. grupa, 2022. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1159,35 EUR (viens tūkstotis viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 30 (120. grupa, 265. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 1407) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Zvejas ielā 30 (120. grupa, 265. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 1407) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību

Nolemj:

 1. saistībā ar objekta 1. posma izbūvi (pārvads no Kundziņsalas līdz Tvaika ielas sarkanai līnijai) atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
 • 7 vītolus ø 10/25/10/10, 20/20/30/40, 15/15, 20, 35, 20/40, 35 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2009;
 • 5 vītolus ø 50/40, 60/60, 60/30/30, 20, 35 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2030;
 • 1 vītolu ø 25 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 0126;
 • 28 vītolus ø 15/20/20/15, 20/10/10/10, 25, 15/10/30, 40, 50/25, 15/25, 20, 30/25, 20, 30/10, 50, 20, 60, 30, 70, 25, 20, 20, 35, 25, 20, 20, 20, 30, 30, 40/20/20/20, 30/25 cm un 1 bērzu ø 25 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 0224;
 • 13 vītolus ø 40, 35, 25, 40/40, 30, 60, 25, 30, 30, 35/20/20/10/20, 25, 25/30/25/20/10/30/30/30, 30 cm un 1 bērzu ø 30 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 0137;
 • 9 vītolus ø 25, 20/15, 25/25, 25, 20, 20, 25, 15/15/15/20, 15/15/20/25 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 2002;
 • 3 vītolus ø 20/15, 25, 45 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 096 0072;
 • 15 apses ø 20, 20, 20, 30, 25, 30/40, 25, 20, 25, 20, 20, 20, 20, 25/25/25, 20 cm un 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Kundziņsalas 1. līnijā 34, kadastra apzīmējums 0100 096 2028;
 • 15 apses ø 55, 25, 20, 20, 25, 20, 20, 20, 20/20, 20, 20, 25, 25, 20, 20 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 096 0039, kadastra apzīmējumu 0100 096 0112;
 • 1 liepu ø 70 cm Rīgā, Tvaika ielā 23A, kadastra Nr. 0100 015 0127;
 1. saistībā ar objekta 2. posma izbūvi (pārvads Tvaika ielas sarkano līniju robežās) atļaut cirst attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
 • 2 liepas ø 45, 55 cm Rīgā, Tvaika ielā 23A, kadastra Nr. 0100 015 0127;
 • 8 bērzus ø 55/20, 20/25, 25, 40/25, 30, 20/25, 20/30, 30 cm Rīgā, Tvaika ielā 7, kadastra Nr. 0100 015 0088;
 • 1 bērzu ø 57 cm, 1 gobu ø 20/20/20 cm, 2 ošus ø 66, 35 cm, 2 liepas ø 66, 66 cm, 1 ievu ø 30/30/30/30 cm Rīgā, Tvaika ielā 23, kadastra Nr. 0100 015 0001;
 • 1 kļavu ø 25/45 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 015 0060;
 • 1 gobu ø 40/35/30/25 cm Rīgā, Gaujienas ielā ar kadastra apzīmējumu 0100 015 0045;
 • 6 bērzus ø 40, 35, 30, 35, 35, 35 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 015 0028, kadastra apzīmējumu 0100 015 0027;
 • 14 bērzus ø 45, 30, 50, 40, 45, 50, 30, 40, 25, 30, 30/35, 25, 40/40, 35 cm, 6 ošlapu kļavas ø 20, 40/15/30, 25, 40/45, 55, 20/20/20 cm, 2 papeles ø 50/35, 80 cm, 2 vītolus ø 65/55, 77 cm, 2 kļavas ø 50/45, 50 cm Rīgā, Tvaika ielā, kadastra apzīmējums 0100 015 9999;
 1. zemesgabala ar kadastra Nr. 0100 015 0001 Rīgā, Tvaika ielā 23 un zemesgabala ar kadastra Nr. 0100 096 0072 Rīgā, Kundziņsalā, īpašnieku piekrišanu koku ciršanai saņemt līdz būvprojekta pilnā sastāvā iesniegšanai Būvvaldē.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 9 (84. grupa, 2040. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2020.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Paegļu ielā 15 (120. grupa, 2598. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 2 priežu ø 32, 35 cm Rīgā, Paegļu ielā 15 (120. grupa, 2598. grunts) ciršanu.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Bukultu ielā 1D (14. grupa, 78. grunts, kadastra apzīmējums 0100 014 0077) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 59 cm Rīgā, Bukultu ielā 1D (14. grupa, 78. grunts, kadastra apzīmējums 0100 014 0077) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 201,48 EUR (divi simti viens euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 10 (64. grupa, 190. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 35/35 cm Rīgā, Elvīras ielā 10 (64. grupa, 190. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 9 (93. grupa, 188. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0330)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 24 cm un 1 blīgznu ø 33 cm Rīgā, Dumbrāja ielā 9 (93. grupa, 188. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0330);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 103,81 EUR (viens simts trīs euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Skrīveru ielā 2 (64. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 47 cm Rīgā, Skrīveru ielā 2 (64. grupa, 61. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 42,80 EUR (četrdesmit divi euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 4 (93. grupa, 40. grunts) un par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 4 (93. grupa, 40. grunts)

Nolemj:

 1. izbeigt administratīvo lietu par 1 robīniju ø 83 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 4 (93. grupa, 40. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 68, 70 cm un 1 tūju ø 38/32 cm Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 4 (93. grupa, 40. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 697,55 EUR (seši simti deviņdesmit septiņi euro, piecdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Nomales ielā 3 (56. grupa, 222. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Rucavas ielā 7 (76. grupa, 186. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 52, 42 cm Rīgā, Rucavas ielā 7 (76. grupa, 186. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 119,30 EUR (viens simts deviņpadsmit euro, trīsdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 35 (76. grupa, 393. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 7 (106. grupa, 279. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, Īvandes ielā 7 (106. grupa, 279. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 223,11 EUR (divi simti divdesmit trīs euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Sitas ielā 24A (121. grupa, 2694. grunts), pie Kupravas ielas 29

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 36 cm Rīgā, Sitas ielā 24A (121. grupa, 2694. grunts), pie Kupravas ielas 29;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 81,96 EUR (astoņdesmit viens euro, deviņdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Strautu ielā 26 (121. grupa, 526. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu vītolu ø 72 cm, 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Strautu ielā 26 (121. grupa, 526. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 156,00 EUR (viens simts piecdesmit seši euro, 00 centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dzelzavas ielā bez numura (70. grupa, 2179. grunts), pie Dzelzavas ielas 25

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Dzelzavas ielā bez numura (70. grupa, 2179. grunts), pie Dzelzavas ielas 25.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Skolas ielā 28 (20. grupa, 42. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Skolas ielā 28 (20. grupa, 42. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 28 cm un 2 gobas ø 26, 17 (celma caurmērs 24 cm) cm Rīgā, Skolas ielā 28 (20. grupa, 42. grunts);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 6A (70. grupa, 2116. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0252)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Rožu ielā 3 (127. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Rožu ielā 3 (127. grupa, 66. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU
SAISTĪBĀ AR TERITORIJAS KOPŠANU

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Enkura ielā 7 (62. grupa, 155. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Enkura ielā 7 (62. grupa, 155. grunts).

0 Patīk
465 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.