RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 46 (12.11.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja p.i. O. Šutenkova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 24 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pulka ielā 8 (63. grupa, 2027. grunts) saistībā ar muzeja krātuvju kompleksa izbūvi

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.01.2019.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Kāpu prospektā 6 (120. grupa, 30. grunts) saistībā ar plānoto savrupmājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 melnalkšņus ø 54, 55, 62, 46, 61, 49, 48/44, 41/38/41 cm un 8 priedes ø 50, 54, 50, 48, 65, 53, 53, 56 cm Rīgā, Kāpu prospektā 6 (120. grupa, 30. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8264,03 EUR (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro, trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar divu piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību Rīgā, Mazajā Krasta ielā 73A (48. grupa, 110. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0105) un Mazās Krasta ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 048 9002), pie Mazās Krasta ielas 73A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

4. Par koku ciršanu saistībā ar esošo ēku un pamatu nojaukšanu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Turaidas ielā 4 (70. grupa, 26. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 bērzus ø 14 cm (celma caurmērs 21 cm), 25, 16/17/20, 20, 17 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 17 cm (celma caurmērs 24 cm), 8 gobas ø 21, 18/20, 18 (celma caurmērs 24 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 32/16/14, 40 cm, 16 blīgznas ø 21, 16/16/16/17 (celma caurmērs 47 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 21, 17 (celma caurmērs 21 cm), 15/15 (celma caurmērs 27 cm), 10/12/11 (celma caurmērs 29 cm), 24/21, 26, 24, 21/20, 17 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 16/17 (celma caurmērs 29 cm), 25 cm, 20 apses ø 13/15 (celma caurmērs 28 cm), 21/22/15, 17 (celma caurmērs 20 cm), 25, 20, 25/15, 23, 14/15 (celma caurmērs 28 cm), 18/10 (celma caurmērs 24 cm), 22, 20/22, 21, 23, 27, 21, 15 (celma caurmērs 21 cm), 25, 17/15 (celma caurmērs 29 cm), 16/16 (celma caurmērs 28 cm), 20 cm, 1 kļavu ø 20/13 cm), 1 ošlapu kļavu ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 1 vītolu ø 21/19 cm Rīgā, Turaidas ielā 4 (70. grupa, 26. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6593,26 EUR (seši tūkstoši pieci simti deviņdesmit trīs euro, divdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā bez numura (71. grupa, 403. grunts) un Rīgā, Viršu ielā 6B (71. grupa, 417. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0416), pie Purvciema ielas 38 saistībā ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas mācību korpusa piebūves būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:

1.1. 3 zirgkastaņas ø 36, 15/12 cm (celma caurmērs 28 cm), 31 cm Rīgā, Stirnu ielā bez numura (71. grupa, 403. grunts), pie Purvciema ielas 38;

1.2. 1 bērzu ø 37 cm un 1 ozolu ø 48/53 cm Rīgā, Viršu ielā 6B (71. grupa, 417. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0416), pie Purvciema ielas 38;

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1822,70 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit divi euro, septiņdesmit centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2049, pie Skanstes ielas 2B

Nolemj:

 1. no 11.2018. līdz 03.12.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 9 bērzu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 17 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 21, 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 blīgznas ø 20 cm, 7 vītolu ø 20, 22, 21, 26, 33, 23, 23/18 cm, 2 apšu ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2049, pie Skanstes ielas 2B un 2 bērzu ø 45, 44/46 cm, 2 vītolu ø 21/26/28/19, 44/57/60 cm, 3 ošlapu kļavu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm) cm, 2 blīgznas ø 33 (nokaltusi), 29 cm, 1 baltalkšņa ø 31/36 cm, 3 ievu ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 ozola ø 20 cm, 1 kļavas ø 24 cm Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.2018. Ne vēlāk kā līdz 16.11.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 11.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts), Hanzas ielas pusē pie žoga;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.2018.

 

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar esošo ēku nojaukšanu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komercplatībām būvniecību Rīgā, Ezermalas ielā 30 (84. grupa, 2131. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Garciema ielā 25 (120. grupa, 50. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1122)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2018.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 2 (84. grupa, 101. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2019.

 

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu saistībā ar elektromobiļu uzlādes stacijas stāvlaukuma izbūvi Rīgā, Uzvaras bulvārī 7 (49. grupa, 2048. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 12.2018. līdz 17.12.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 liepas ø 35 cm ciršanu Rīgā, Uzvaras bulvārī 7 (49. grupa, 2048. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.2018. Ne vēlāk kā līdz 03.12.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 12.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai to tuvumā Rīgā, Uzvaras bulvārī 7 (49. grupa, 2048. grunts);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.2019.

 

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 143 (73. grupa, 91. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0514), Bauskas ielā 143A (73. grupa, 496. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0480), Bauskas ielā 150A (52. grupa, 231. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0221), Doles ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 2135), Bauskas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 2064. grunts) un Komētas ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9002. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielas sarkanajās līnijās (117. grupa, 49. grunts), pie Slokas ielas 132

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.12.2018.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 18 (74. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 86 cm Rīgā, Atgāzenes ielā 18 (74. grupa, 133. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 391,57 EUR (trīs simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Hāpsalas ielā 16 (15. grupa, 68. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 70 cm Rīgā, Hāpsalas ielā 16 (15. grupa, 68. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 4 (94. grupa, 110. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 45 cm Rīgā, Siguldas prospektā 4 (94. grupa, 110. grunts);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 33 cm un 1 zirgkastaņu ø 34 cm Rīgā, Siguldas prospektā 4 (94. grupa, 110. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 305,07 EUR (trīs simti pieci euro, septiņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, K. Barona ielā 111 (27. grupa, 57. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, K. Barona ielā 111 (27. grupa, 57. grunts).

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jersikas ielā 15 (44. grupa, 2005. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

 

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 385 (78. grupa, 2050. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slāvu ielā 21 (71. grupa, 49. grunts), pie Slāvu ielas 23 k-1

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 260 k-2 (78. grupa, 2338. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 241 (72. grupa, 52. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 42 cm Rīgā, Maskavas ielā 241 (72. grupa, 52. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 76,49EUR (septiņdesmit seši euro četrdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Ezermalas ielā 2A (91. grupa, 414. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 19 papeles ø 54/46, 39, 22, 38, 71, 26, 17/25, 37/27, 44/46, 34/54, 32/23/41, 37/41, 45 (kalstoša), 19 (celma caurmērs 25 cm, kalstoša), 46/45, 35 (kalstoša), 26 (kalstoša), 27 (kalstoša), 42 (kalstoša) cm Rīgā, Ezermalas ielā 2A (91. grupa, 414. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1609,64 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņi euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Kraujas ielā 12 (127. grupa, 539. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 43 cm Rīgā, Kraujas ielā 12 (127. grupa, 539. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Emmas ielā bez numura (112. grupa, 33. grunts, kadastra apzīmējums 0100 112 0036), pie Emmas ielas 19

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 29 cm Rīgā, Emmas ielā bez numura (112. grupa, 33. grunts, kadastra apzīmējums 0100 112 0036), pie Emmas ielas 19.

 

14. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 267 (113. grupa, 50. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas papeles ø 66, 54/67 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 267 (113. grupa, 50. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 85,15 EUR (astoņdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 23 (120. grupa, 2341. grunts) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 21B (120. grupa, 1246. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 0724)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 28 cm ciršanu Rīgā, Zvejas ielā 21B (120. grupa, 1246. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 0724);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Zvejas ielā 23 (120. grupa, 2341. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunsaules ielā 1 (65. grupa, 77. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 32, 21, 23/19, 23 cm un 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Jaunsaules ielā 1 (65. grupa, 77.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 414,34EUR (četri simti četrpadsmit euro, trīsdesmit četri centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 11A (77. grupa, 2033. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 33, 50 cm Rīgā, Spilves ielā 11A (77. grupa, 2033. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 48, 42 cm un 1 liepas ø 42 cm Rīgā, Spilves ielā 11A (77. grupa, 2033. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 601,01EUR (seši simti viens euro, viens cents);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Gregora ielā 17 (64. grupa, 2084. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 ozola ø 92 cm ciršanu Rīgā, Gregora ielā 17 (64. grupa, 2084. grunts).

 

19. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cementa ielā 18 (67. grupa, 2132. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

20. Par koka ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 245. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 69 cm Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 245. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 314,17EUR (trīs simti četrpadsmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koka ciršanas atļauju.

 

21. Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 22 (76. grupa, 212. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Rietumu tūju ø 20 cm Rīgā, Volguntes ielā 22 (76. grupa, 212. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 36,43 EUR (trīsdesmit seši euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

22. Par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā bez numura (76. grupa, 2091. grunts), Šampētera parkā

Nolemj:

 1. atļaut cirst: 12 ošlapu kļavas ø 39/30/30, 28/17, 29/27, 39, 26, 30, 30, 30, 51, 43, 44, 41 cm, 2 liepas ø 25, 48 cm, 2 kļavas ø 31, 17 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Šampētera ielā bez numura (76. grupa, 2091. grunts), Šampētera parkā.
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

23. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielā 3 (57. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.01.2019.

 

24. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dzintara ielā 100 (109. grupa, 82. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 0031; kadastra apzīmējumu 0100 103 0045, pret Birzes ielu 18, Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 055 030, kadastra apzīmējumu 0100 055 0294, pie Tēriņu ielas 18, Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) un Rīgā, Dzintara ielā 100 (109. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 20 vītolus ø 17 (celma caurmērs 20 cm), 31, 33, 23, 31, 25, 40, 28, 35, 36, 29, 28, 31, 30, 32, 30, 30, 34, 29, 25 cm Rīgā, Dzintara ielā 100 (109. grupa, 82. grunts), pie dārzkopības kooperatīva “Zemeņu – 4”;
 2. atļaut cirst:
  • 22 vītolus ø 33, 40, 47, 25, 38, 26, 28, 30, 23, 37, 32, 26, 24, 26, 33, 42, 24, 24, 34, 18 (celma caurmērs 20 cm), 25, 28 cm Rīgā, Dzintara ielā 100 (109. grupa, 82. grunts), pie dārzkopības kooperatīva “Zemeņu – 4”;
  • 2 liepas ø 35, 38 cm un 1 ievu ø 30 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts);
  • 1 bērzu ø 55 cm zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 055 0301; kadastra apzīmējumu 0100 055 0294, pie Tēriņu ielas 18;
  • 2 vītolus ø 104, 73 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 0031; kadastra apzīmējumu 0100 103 0045, pret Birzes ielu 18;
 3. pirms koku ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
367 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.