Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaplavas ielā 4C (kadastra numurs 0100 107 0741, kadastra apzīmējums 0100 107 0708), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.02.2023.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 21, 16/10 cm (celma caurmērs 24 cm) un 3 ošlapu kļavas ø 48/17, 15/14/7/13 (celma caurmērs 26 cm), 13/18/16 cm (celma caurmērs 24 cm) ciršanu Rīgā, Vēžu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 012 0022) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2648,67 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 032 0101) un Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 9002), pie Valmieras ielas 1A un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 03.01.2023. līdz 16.01.2023. rīkot publisko apspriešanu par 2 papeļu ø 22/13/27, 15/14/21/24 cm ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 032 0101) un 4 papeļu ø 19/18 (celma caurmērs 24 cm), 14/12/10 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 15/21 cm ciršanu Rīgā, Valmieras ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 038 9002), pie Valmieras ielas 1A.
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 27.12.2022. Ne vēlāk kā līdz 02.01.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.01.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.02.2023.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Franča Trasuna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 118 0029; kadastra numurs 01001180026), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 16 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Franča Trasuna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 118 0029; kadastra numurs 01001180026);
 2. Rīgā, Franča Trasuna ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 118 0029; kadastra numurs 01001180026) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 485,77 EUR (četri simti astoņdesmit pieci euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Vestienas ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 071 0439), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 31, 36 cm un 3 kļavas ø 31, 15/15 (celma caurmērs 26 cm), 23 cm Rīgā, Vestienas ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 071 0439) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 945,93 EUR (deviņi simti četrdesmit pieci euro, deviņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Atlasa ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 087 0268) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 51, 46 cm un 3 kļavas ø 46, 29/35, 45 cm Rīgā, Atlasa ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 087 0268) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2279,44 EUR (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit deviņi euro, četrdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Cimzes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0205) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 37/32 cm un 1 priedi ø 55 cm Rīgā, Cimzes ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 0205) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 764,09 EUR (septiņi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 59 (kadastra apzīmējums 0100 122 2067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm un 1 ozolu ø 33 cm Rīgā, Vecajā Biķernieku ielā 59 (kadastra apzīmējums 0100 122 2067) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 495,16 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro, sešpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 083 0866)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 083 0866).

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 105 2166), pie Dāliju ielas 2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.01.2023.

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības laukumā 1 (kadastra apzīmējums 0100 005 0055), pie Aspazijas bulvāra 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm Rīgā, Brīvības laukumā 1 (kadastra apzīmējums 0100 005 0055), pie Aspazijas bulvāra 3;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 0122), pie Kronvalda bulvāra

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 40 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 0122), pie Kronvalda bulvāra 9.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 017 0095), pretī Invalīdu ielai 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 ošlapu kļavas ø 24, 25, 26 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 017 0095), pretī Invalīdu ielai 6;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 057 0062)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 71 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 057 0062);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 323,28 EUR (trīs simti divdesmit trīs euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Miglas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 101 0001)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 43 cm Rīgā, Miglas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 101 0001);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 132 (kadastra apzīmējums 0100 080 2168)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2023.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Katlakalna ielā 13C (kadastra apzīmējums 0100 121 0795; kadastra numurs 0100 121 0814)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 120 cm Rīgā, Katlakalna ielā 13C (kadastra apzīmējums 0100 121 0795; kadastra numurs 0100 121 0814);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lorupes ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 123 0112)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Lorupes ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 123 0112).

0 Patīk
212 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.