Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 7 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kursīšu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 106 0235), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 32, 47, 34/34 cm Rīgā, Kursīšu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 106 0235);
 2. atļaut cirst 11 bērzus ø 30, 27, 35, 31, 27, 30, 27, 21, 27, 23, 26 cm Rīgā, Kursīšu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 106 0235) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1297,65 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Mālu ielā 16B (kadastra apzīmējums 0100 073 2081), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 20/15/15 cm, 2 bērzus ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 21/26 cm Rīgā, Mālu ielā 16B (kadastra apzīmējums 0100 073 2081) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 691,51 EUR (seši simti deviņdesmit viens euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0187) un Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0186), pie Kārļa Ulmaņa gatves 2A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 27.12.2022. līdz 09.01.2023. rīkot publisko apspriešanu par 2 bērzu ø 46, 23 cm, 4 liepu ø 22/20/21/20, 35, 45, 32 cm, 3 kļavu ø 31, 46, 47 cm, 1 ošlapu kļavas ø 39 cm ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0187) un par 2 bērzu ø 44, 45 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0186), pie Kārļa Ulmaņa gatves 2A;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 19.12.2022. Ne vēlāk kā līdz 23.12.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.12.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.02.2023.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 30 cm, 1 pīlādzi ø 10/10/10/11 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250);
 2. Rīgā, Laktas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 018 0250) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 490,89 EUR (četri simti deviņdesmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 053 2017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 16/12 cm (celma caurmērs 20 cm), 2 ošlapu kļavas ø 22, 29 cm, 2 papeles ø 22, 14 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Bauskas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 053 2017) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 536,15 EUR (pieci simti trīsdesmit seši euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stūrmaņu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 103 0126), pie ēkas ar adresi Stūrmaņu iela 1I saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2023.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pērnavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 035 9002; kadastra numurs 0100 035 9000), pie Pērnavas ielas 14, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Pērnavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 035 9002; kadastra numurs 0100 035 9000), pie Pērnavas ielas 14.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 121 2853), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 10/10/15/15 cm un 3 ošlapu kļavas ø 30, 30, 20 cm Rīgā, Rēzeknes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 121 2853) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 700,06 EUR (septiņi simti euro, seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Gunāra Astras ielā 11 (kadastra numurs 0100 071 2285, kadastra apzīmējums 0100 071 1318) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 70 cm Rīgā, Gunāra Astras ielā 11 (kadastra numurs 0100 071 2285, kadastra apzīmējums 0100 071 1318).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 0651, kadastra apzīmējums 0100 075 0647), pie Robežu ielas 52

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 94 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 0651, kadastra apzīmējums 0100 075 0647), pie Robežu ielas 52;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 166 (kadastra apzīmējums 0100 082 2056)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 35/37/42/42 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 166 (kadastra apzīmējums 0100 082 2056);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 284,11 EUR (divi simti astoņdesmit četri euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 078 0116)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 078 0116).

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 019 0166)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.02.2023.

1.3.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0258)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.01.2022.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hermaņa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 057 0024)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.01.2022.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 071 1455)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.01.2023.

0 Patīk
220 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.