RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 29 (13.07.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, Komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas ekspertes p.i. L. M. Nazarjina
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieces p.i. L. Sarma

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 3 pārkāpumu izskatīšana;
 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 8. grunts), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 6. grunts), Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ozola ø 85 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 8. grunts), 2 priežu ø 24, 23 cm un 1 vītola ø 52 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts), 1 ozola ø 80 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 6. grunts) patvaļīgu ciršanu 1987,46 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit septiņi euro, četrdesmit seši centi).

 

 1. Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 14A (105. grupa, 235. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 robīnijas ø 28 cm, 3 kļavu ø 16/16/16/12, 16, 24 cm, 13 apšu ø 16, 16, 16, 16, 20, 24, 28, 28, 28, 28, 32, 32, 16/16 cm, 1 bērza ø 36 cm Rīgā, Dāliju ielā 14A (105. grupa, 235. grunts) patvaļīgu ciršanu 1550,36 EUR (viens tūkstotis pieci simti piecdesmit euro, trīsdesmit seši centi).

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 11 (61. grupa, 192. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 liepas ø 36 cm Rīgā, Kalnciema ielā 11 (61. grupa, 192. grunts) patvaļīgu ciršanu 8,20 EUR (astoņi euro, divdesmit centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 16 (82. grupa, 81. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 16 (82. grupa, 81. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 443,94 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, deviņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 133A (117. grupa, 2123. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 apses ø 44, 30, 22, 21, 25 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 133A (117. grupa, 2123. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 484,92 EUR (četri simti astoņdesmit četri euro, deviņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 14B (76. grupa, 2061. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 14B (76. grupa, 2061. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Imantas 6. līnijā 3C (93. grupa, 630. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0602)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 egli ø 62 cm Rīgā, Imantas 6. līnijā 3C (93. grupa, 630. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0602).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 36 (54. grupa, 69. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Vienības gatvē 36 (54. grupa, 69. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts) un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 082 9012, pie krustojuma ar Gaviezes ielu

Nolemj:

atteikt atļaut cirst:

 1. 2 ozolus ø 28, 77 cm, 15 melnalkšņus ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 21, 21, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 29, 30, 30, 35, 36 cm, 1 bērzu 60 cm un 1 egli ø 22 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts);
 2. 12 melnalkšņus ø 23, 24, 25, 26, 26, 31, 31, 32, 40, 29/27, 24/30, 30/20/38 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 9012), pie krustojuma ar Gaviezes ielu.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves realizāciju, dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras sagatavošanas darbi stacijas Ziemeļu zonā, būvdarbu izpildei Dienvidu zonā 4 kārta: posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai

Nolemj:

 1. no 16.07.2020. līdz 29.07.2020. rīkot publisko apspriešanu par:
  • Rīgā, Rūsiņu ielā 2A (40. grupa, 2018. grunts) 12 ošlapu kļavu ø 27/32, 40, 46, 34, 29, 38, 23, 27, 26, 50, 46, 38 cm, 1 kļavas ø 42 cm, 1 gobas ø 40/31/27/28 cm, 4 vītolu ø 52, 46, 36, 49 cm;
  • Rīgā, Turgeņeva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 041 0075), pie Dzirnavu ielas 1 liepas ø 51 cm;
  • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 7. grunts), pie Turgeņeva ielas 16 3 gobu ø 31, 27, 33 cm, 4 liepu ø 21, 45, 21/28, 22/29/19, 1 oša ø 48 cm;
  • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 2013. grunts) 15 liepu ø 34, 33, 34, 30, 37, 37, 20, 26/28, 23, 28, 27, 22, 32, 25, 57 cm, 1 kļavas ø 104 cm;
  • Rīgā, Stacijas laukumā 2 (41. grupa, 141. grunts) 34 liepu ø 33, 30, 42, 41, 31, 31, 24, 43, 27, 34, 46, 31, 40, 57, 46, 47, 52, 40, 39, 30, 44, 34, 37, 44, 38, 29, 26, 27, 31, 32, 26, 17 (celma caurmērs 22 cm), 32, 25 cm;
  • Rīgā, zemesgabalā bez adreses (41. grupa, 4. grunts) 11 liepu ø 54, 42, 57, 44, 40, 48, 31, 22, 21, 36, 35cm, 2 zirgkastaņu ø 33, 33 cm;
  • Rīgā, Gogoļa ielā 3 (4. grupa, 144. grunts) 1 ošlapu kļavas ø 29/20/26/31/30/24 cm, 3 aso egļu ø 27, 20, 25 cm, 17 liepu ø 39, 43, 47, 57, 39, 46, 44, 39, 39, 52, 46, 62, 38, 27, 43, 50, 55 cm, 6 Holandes liepu ø 63, 39, 34, 41, 39, 29 cm;
  • Rīgā, Centrāltirgus ielā 1C (4. grupa, 87. grunts, kadastra apzīmējums 0100 004 0084) 3 ošlapu kļavu ø 32, 32/40/35, 40 cm;
  • Rīgā, 13. janvāra ielā (4. grupa, 2016. grunts) 1 ošlapu kļavas ø 20/20/20/25 cm;
  • Rīgā, 13. janvāra ielā 5 (4. grupa, 166. grunts) 1 ošlapu kļavas ø 58/39/22/14/18 cm ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 14.07.2020. Ne vēlāk kā līdz 15.07.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.07.2020. trešo un ceturto no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā Rīgā, Gogoļa ielā 3 un Prāgas ielas teritorijā.
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Motoru ielā 6 (77. grupa, 128. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 65 cm Rīgā, Motoru ielā 6 (77. grupa, 128. grunts);
 2. pirms koka ciršanas Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mazā Dārza ielā 1A (64. grupa, 185. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 48/46 cm Rīgā, Mazā Dārza ielā 1A (64. grupa, 185. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 42,80 EUR (četrdesmit divi euro, astoņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Palangas ielā 10A (77. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, Palangas ielā 10A (77. grupa, 62. grunts);
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 50 cm Rīgā, Palangas ielā 10A (77. grupa, 62. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Palangas ielā 10 B (77. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 66 cm Rīgā, Palangas ielā 10B (77. grupa, 61. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 300,51 EUR (trīs simti euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 34A (82. grupa, 499. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 76 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 34A (82. grupa, 499. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 346,04 EUR (trīs simti četrdesmit seši euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 93 (76. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 77 cm Rīgā, Kalnciema ielā 93 (76. grupa, 72. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 350,60 EUR (trīs simti piecdesmit euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 21 (105. grupa, 145. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Kantora ielā 21 (105. grupa, 145. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,49 EUR (divdesmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Āpšu ielā 6 (53. grupa, 243. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.09.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 56 (24. grupa, 256. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kupravas ielā 40 (121. grupa, 433. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 56 cm Rīgā, Kupravas ielā 40 (121. grupa, 433. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98 EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 342 (92. grupa, 112. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 342 (92. grupa, 112. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 120 2519, pie Vabu ielas 23

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vabu ielā 23 (120. grupa, 1395. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.08.2020.

0 Patīk
376 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.