Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja           A.Dubava  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA. Urtāns

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Darba kārtība:

 • 23 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 32 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā:
 • 1 papildjautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 5. līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 0593), pie Beberbeķu 5. līnijas 8B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.2.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 50 cm Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi).

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 33, 44, 55, 56 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101);
 2. 51 kļavu ø 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 28, 29, 29, 31, 33, 34, 34, 35, 36, 38, 39, 46, 53, 58, 20/42, 22/18, 24/24, 26/26/29, 29/34, 44/45, 46/59 cm, 3 gobas ø 18, 20, 52 cm, 3 ošlapu kļavas ø 17, 19, 27/34 cm, 1 kalnu kļavu ø 24 cm, 1 zirgkastaņu ø 8/9/13/13 cm, 3 tūjas ø 17, 21, 24 cm, 1 liepu ø 26 cm un 1 balto apsi ø 84 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 31/39 cm, 3 parastās liepas ø 48, 47, 52 cm, 2 priedes ø 42, 44 cm un 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101);

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2297) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 33 cm Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2297) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 281,73 EUR (divi simti astoņdesmit viens euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 060 0035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst zirgkastaņu ø 57 cm Rīgā, Kuldīgas iela 20 (kadastra apzīmējums 0100 060 0035) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 486,62 EUR (četri simti astoņdesmit seši euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Lēpju ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 103 2061)

Nolemj:

atļaut cirst 7 bērzus 10 (celma caurmērs 23 cm), 22, 28, 39, 35/32, 31, 39 cm un 1 osi ø 31/25 cm Rīgā, Lēpju ielā 2B (kadastra apzīmējums 0100 103 2061) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 077 0213)

   Nolemj:

 1. 5 zirgkastaņas ø 26, 31/25, 21, 19 (celma caurmērs 25 cm), 23 cm Rīgā, Spilves ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 077 0213) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 53 (kadastra apzīmējums 0100 121 1225)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.10.2021.

1.2.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 025 2048) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 41  (kadastra apzīmējums 0100 025 2048).

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Aizvaru ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 071 2269) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 70, 53, 51 cm Rīgā, Aizvaru ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 071 2269) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 742,74 EUR (septiņi simti četrdesmit divi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Piena ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 012 0070), Piena ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0068), Piena ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 012 0077) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. 12.10.2021. līdz 25.10.2021. rīkot publisko apspriešanu par 4 ošlapu kļavu ø 24, 44, 36, 43 cm, 1 oša ø 20/30 cm, 1 ozola ø 31 cm, 1 kļavas ø 35 cm, 1 ievas ø 34 cm, 1 pīlādža ø 20/25 cm ciršanu Rīgā, Piena ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 012 0070); par 3 ošlapu kļavu ø 46, 25, 32/49 cm, 1 gobas ø 50 cm, 1 bērza ø 51 cm, 1 kļavas ø 62 cm ciršanu Rīgā, Piena ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0068) un par 1 bērza ø 54 cm, 1 zirgkastaņas ø 76 cm un 1 ošlapu kļavas ø 43 cm ciršanu Rīgā, Piena ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 012 0077);
 2. līdz 04.10.2021. Ne vēlāk kā līdz 11.10.2021. iesniegt par katru objektu vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējās planšetes atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, abas vienpusējās planšetes izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Brīvības ielā 49/53;
 3. līdz 11.10.2021. par abiem objektiem ūdensnecaurlaidīgās planšetes izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (pie objektiem, ietvju malās, labi redzamā vietā);
 4. līdz 12.11.2021.

1.2.13. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Ganu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 018 0077) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.10.2021.

1.2.14. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) un Lubānas ielā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 121 1123) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2021.

1.2.15. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Krustpils ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 121 0104) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.10.2021.

1.2.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm un 1 liepu ø 54 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

1.2.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 123 0540) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 47 (Nr. 50), 41 (Nr. 51) cm Rīgā, Murjāņu ielā 70 (kadastra apzīmējums 0100 123 0540) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 751,28 EUR (septiņi simti piecdesmit viens euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 16 bērzus ø 55, 45, 40, 44, 42, 47, 42, 32, 53, 31, 53, 49, 28, 51, 44, 28 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

1.2.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0029) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.11.2021.

1.2.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Ilzenes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 013 0087) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 19 (celma caurmērs 28 cm) cm, 1 melnalksni ø 35 cm, 1 bērzu ø 47 cm, 1 egli ø 23 cm, 1 ošlapu kļavu ø 14/34 cm, 3 ošus ø 51, 36, 41 cm, 1 pīlādzi ø 35 cm Rīgā, Ilzenes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 013 0087) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2264,08 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro, astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.21. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumu 0100 012 2053, 0100 012 2050, pie Sermuliņu ielas, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:
  1. 10 liepas ø 27 (Nr. 1), 29 (Nr. 2), 25 (Nr. 3), 32 (Nr. 4), 22/24 (Nr. 5), 21/29 (Nr. 6), 28/32/38 (Nr. 7), 39/25/23 (Nr. 10), 27/19/29/14 (Nr. 11), 31 (Nr. 14) cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 012 2050;
  1. 15 liepas ø 32/32 (Nr. 8), 20/29 (Nr. 9, kalstoša), 12/20/26 (Nr. 12), 33 (Nr. 13), 21 (Nr. 15), 27/17 (Nr. 16), 20/24/23 (Nr. 17), 13/25 (Nr. 18), 15/16 (Nr. 19, kalstoša), 14/11 (Nr. 20, kalstoša), 13/21 (Nr. 21), 29 (Nr. 22), 29/24/23 (Nr. 23), 25/15 (Nr. 24), 60 (Nr. 27) cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 012 2053;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 23456,03 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četri simti piecdesmit seši euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.22. § Par koku ciršanu Rīgā, Senlejas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 113 2608) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 22, 26, 25, 23, 20/20, 21 cm Rīgā, Senlejas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 113 2608) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 670,17 EUR (seši simti septiņdesmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.23. § Par koku ciršanu Rīgā, Niedru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 0017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 14 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm un 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Niedru ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 113 0017), pie īpašuma ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0218 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 503,70 EUR (pieci simti trīs euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hospitāļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 025 0223) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2021.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežciema ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 122 0071)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 106 9005), pie Bramberģes ielas 33 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2021.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 16B (kadastra apzīmējums 0100 076 0210)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2021.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 076 0038)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.6. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bukas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 074 0445)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 076 0184)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 10 (kadastra apzīmējums 0100 082 0181)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Putnu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0003)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās Bauskas ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Bauskas ielas 58

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 073 0142)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.10.2021.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101)

Nolemj:

 1. 1 egli ø 33 cm, 3 kļavas ø 68, 39, 71 cm un 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101);

1.3.13. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 028 0084)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 kļavu ø 55 cm ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 028 0084).

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ķemmdziju iela 25 (kadastra apzīmējums 0100 110 2053)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2021.

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 2106), pie Roņsalas ielas 3

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 102 cm ciršanu Rīgā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 062 2106), pie Roņsalas ielas 3

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 01000712633), pie Steigas ielas 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavas ø 35 cm Rīgā, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 01000712633), pie Steigas ielas 15;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 072 0049), pie Ķengaraga ielas 6, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2021.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 19 kļavas ø 60 (Nr. 060718), 15 (celma caurmērs 20 cm; Nr. 060716), 73 (Nr. 060779), 63 (Nr. 060771), 43 (Nr. 060769), 61 (Nr. 060744), 51 (Nr. 060731), 49 (Nr. 060728), 68 (Nr. 060719), 54 (Nr. 060755), 54 (Nr. 060760), 53 (Nr. 060815), 41 (Nr. 060836), 20 (Nr. 060839), 45 (Nr. 065787), 66 (Nr. 065778), 42 (Nr. 065773), 40 (Nr. 065763), 67 (Nr. 065761) cm, 2 liepas ø 73 (Nr. 060746), 80 (Nr. 060717) cm Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 11 (kadastra apzīmējums 100 035 0045)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 23 cm, 1 blīgznu ø 26 cm Rīgā, Zvaigžņu ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 035 0045);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 380,19 EUR (trīs simti astoņdesmit euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Miera ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 026 9999), pie Miera ielas 62

Nolemj:

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 121 1210)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 89 cm Rīgā, Krustpils ielā 123 (kadastra apzīmējums 0100 121 1210);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 162,09 EUR (viens simts sešdesmit divi euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Maskavas ielā 291 k-3 (kadastra apzīmējums 0100 072 0079), pie ēkas Maskavas ielā 291 k-6 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.10.2021.

1.3.23. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 9021), pie Krustpils ielas 127

Nolemj:

 1. 2 liepas ø 42, 49 cm un kalstošu 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 9021), pie Krustpils ielas 127;

1.3.24. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 25. līnijā 60 (kadastra apzīmējums 0100 125 4700)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.11.2021.

1.3.25. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Madonas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 070 0018), pie Madonas ielas 10A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.11.2021.

1.3.26. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rusova ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 085 9003), pie Rusova ielas 17 un Rusova ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 085 2150)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2021.

1.3.27. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kaktusu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 127 0705)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.11.2021.

1.3.28. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-22 (kadastra apzīmējums 0100 086 0382)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 tūju ø 32 cm Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-22 (kadastra apzīmējums 0100 086 0382);
 2. atļaut cirst 1 tūju ø 19/26/20 cm Rīgā, Brīvības gatvē 201 k-22 (kadastra apzīmējums 0100 086 0382);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.29. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Puikules ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9018) un Puikules ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 120 1256) 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2021.

1.3.30. § Par koku ciršanu Rīgā, Krusas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 0804)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 55, 50 cm Rīgā, Krusas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 120 0804);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.31. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 24 (kadastra apzīmējums 0100 094 0056)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2021.

1.3.32. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 4L (kadastra apzīmējums 0100 113 0527)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 30, 25 cm Rīgā, Kalmju ielā 4L (kadastra apzīmējums 0100 113 0527);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.4.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Stūres ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 077 0082)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2021.

0 Patīk
476 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.