Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV.Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM.Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas eksperteI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosV.Bakanovs

Protokolē:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS.Erdmane

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115), Rīgā, Ventspils ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 056 0102) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 056 0087), pie Ventspils ielas 22, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 9 bērzus ø 35, 25, 23, 26, 26, 48/45, 46, 43, 48 cm, 2 melnās papeles ø 65/24, 66 cm, 3 kļavas ø 38, 24, 44 cm, 1 liepu ø 32/20 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
  • 1 liepu ø 65 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 056 0087), pie Ventspils ielas 22;
 2. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 1 ozolu ø 50 cm, priedi ø 38 cm, 2 kļavas ø 43, 39, cm, 11 bērzus ø 57, 41, 57, 53, 44, 34, 42, 56, 43, 55, 43 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115);
  • 7 kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 25, 17 (celma caurmērs 23 cm), 23/23, 30/25, 25 cm, 1 papeli ø 40 cm, 1 gobu ø 16 (celma caurmērs 20 cm) cm Rīgā, Ventspils ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 056 0102);
  • 2 kļavas ø 35, 40 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 056 0087), pie Ventspils ielas 22.

1.2.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 2 kļavas ø 40, 52 cm Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. Rīgā, Biešu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 054 0050) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1989,17 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit deviņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 45

(kadastra apzīmējums 0100 054 0101) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 47 cm, 4 bērzus ø 31, 41, 32, 24 cm, 1 egli ø 44 cm, 3 Holandes liepas ø 54, 46, 53 cm, 1 robīniju ø 36 cm, 1 priedi ø 68 cm, 2 kļavas ø 44, 34 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101);
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 50, 52 cm, 4 kļavas ø 45/47, 19 (celma caurmērs 23 cm), 58, 33 cm, 4 priedes ø 55, 52, 32, 45 cm, 4 egles ø 36, 35, 38, 33 cm Rīgā, Vienības gatvē 45 (kadastra apzīmējums 0100 054 0101) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā,  Mūkusalas ielā 100 (kadastra apzīmējums 0100 052 0235) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.04.2022.

1.2.6. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lojas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 092 2382) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lojas ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 092 2382).

1.2.7. § Par papildus informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 071 9999, kadastra apzīmējums 0100 071 9014), pie Pūces ielas 16, un par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Purvciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 071 9999, kadastra apzīmējums 0100 071 9014), pie Pūces ielas 16 un Rīgā, Pūces ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0068), saistībā ar būvniecību, un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. 19.04.2022. līdz 02.05.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 48 cm ciršanu Rīgā, Purvciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 071 9999, kadastra apzīmējums 0100 071 9014), pie Pūces ielas 16 un 2 liepu ø 38, 45 cm un 1 kļavas ø 53 cm ciršanu Rīgā, Pūces ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0068);
 2. līdz 05.04.2022. Ne vēlāk kā līdz 14.04.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Ieriķu ielā 43A;
 3. līdz 14.04.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. 14.04.2022. lūdz Iesniedzējam iesniegt Departamentā Īpašuma departamenta piekrišanu koka ciršanai;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.05.2022.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2070), pie Daugavgrīvas ielas 140 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2022.

1.2.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Lielupes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 101 0120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Lielupes ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 101 0120) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 162,21 EUR (viens simts sešdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku publiskās apspriešanas datumu pārcelšanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 94 (kadastra apzīmējums 0100 033 0136) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. Pārcelt koku publiskās apspriešanas datumus un rīkot koku publisko apspriešanu par 1 bērza ø 39 cm un 1 liepas ø 28 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 94 (kadastra apzīmējums 0100 033 0136) no 05.04.2022. līdz 20.04.2022.;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 29.03.2022. Ne vēlāk kā līdz 04.04.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.04.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.05.2022.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sesku ielā 56A (kadastra apzīmējums 0100 071 1255) un Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9022), pie Sesku ielas 56A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.05.2022.

1.2.12. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.02.2022. lēmuma (protokols Nr. 9, 1.2.9.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175) un Rīgā, Jāņa Asara ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 037 9999 8002, zemes vienības kadastra apzīmējums, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības daļa 0100 037 9999), pie Augšielas 1, saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu

Nolemj:

atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 28.02.2022. lēmumu (protokols Nr. 9, 1.2.9.§) “Par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175) un Rīgā, Jāņa Asara ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 037 9999 8002, zemes vienības kadastra apzīmējums, kuras sastāvā ietilpst zemes vienības daļa 0100 037 9999), pie Augšielas 1, saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru noteikts zaudējumu atlīdzības apmērs par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 23010,00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši desmit euro, nulle centi) un daļā, ar kuru noteikts, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību.

1.2.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dārziņu 7. līnijā 25 (kadastra apzīmējums 0100 125 6615) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.05.2022.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Lapu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 059 0082)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 50, 31/27 cm Rīgā, Lapu ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 059 0082);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 491,75 EUR (četri simti deviņdesmit viens euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 059 2021), pie Ormaņu ielas 18A

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 059 2021), pie Ormaņu ielas 18A.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 64 (kadastra apzīmējums 0100 094 0227)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2022.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Malienas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 122 0040, kadastra apzīmējums 0100 122 0253), pie Malienas ielas 21

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2022.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 163 (kadastra apzīmējums 0100 120 0371)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 163 (kadastra apzīmējums 0100 120 0371);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 118,38 EUR (viens simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Braslas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 070 0712)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 52 cm Rīgā, Braslas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 070 0712).

1.3.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus, par koku ciršanu Rīgā, Bērzpils ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 091 2059) un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bērzpils ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 086 9009, kadastra apzīmējums 0100 086 9009), pie Bērzpils ielas 61

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bērzpils ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 086 9009, kadastra apzīmējums 0100 086 9009), pie Bērzpils ielas 61;
 2. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 44, 47 cm Rīgā, Bērzpils ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 091 2059);
 3. atļaut cirst 5 liepas ø 47, 35, 32, 50, 49 cm Rīgā, Bērzpils ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 091 2059);
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 969,83 EUR (deviņi simti sešdesmit deviņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 5. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 062 2000)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par aizsargājamā koka kļavas ø 107 cm ciršanu Rīgā, Ķīpsalas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 062 2000)

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vērdiņu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0010 067 0301)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vērdiņu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0010 067 0301).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Parādes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 9999), pie Parādes ielas 6

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Parādes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 103 9999), pie Parādes ielas 6.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Saldus ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 066 0099)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.04.2022.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 52B (kadastra apzīmējums 0100 093 0225) un Rīgā, Imantas 4.līnijas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0120), pie Jūrmalas gatves 52B

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2022.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Progresa ielā 6a (kadastra apzīmējums 0100 093 0084)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2022.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Voleru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 098 0007), pie Voleru ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 48 cm Rīgā, Voleru ielas sarkanās līnijas (kadastra apzīmējums 0100 098 0007), pie Voleru ielas 23;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 218,55 EUR (divi simti astoņpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Lubānas iela 48 (kadastra apzīmējums 0100 071 2311)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 64, 66, 70 cm Rīgā, Lubānas iela 48 (kadastra apzīmējums 0100 071 2311);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 364,25 EUR (trīs simti sešdesmit četri euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Virsaišu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 046 0082) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.05.2022.

0 Patīk
652 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.