RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 16 (14.04.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamentaVides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø36 cm Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts);
 2. atļaut cirst 3 vītolus ø 87, 67, 90/52 cm , 1 zirgkastaņu ø 58 cm un 1 bērzu ø 44 cm, Rīgā, Klīveru ielā 2 (49. grupa, 54. grunts), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 4234,47 EUR (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit četri euro, četrdesmit septiņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (51. grupa, 20. grunts; kadastra apzīmējums 0100 051 0017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2bērzus ø 45, 46 cm Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (51. grupa, 20. grunts; kadastra apzīmējums 0100 051 0017);
 2. atļaut cirst 1bērzu ø 28 cm, 3 gobas ø 12/14 (celma caurmērs 28 cm), 15 (celma caurmērs 25 cm), 38 cm, 2 papeles ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm), 16 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 baltalksni ø 14 cm (celma caurmērs 22 cm), 4 blīgznas ø 12/13 (celma caurmērs 30 cm), 10/15/18 (celma caurmērs 38 cm), 10/11/12/14/20/20, 10/14/26 cm Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (51. grupa, 20. grunts; kadastra apzīmējums 0100 051 0017) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1644,28 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit četri euro, divdesmit astoņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm un 1 ošlapu kļavu ø 40/26 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 85 cm un 6 liepas ø 23, 32, 35, 35, 37, 40 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2450,18 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit euro, astoņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas par plānoto koka ciršanu termiņa pagarināšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Šarlotes ielā 1 (23. grupa, 101. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. pagarināt publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 30/61 cm ciršanu Rīgā, Šarlotes ielā 1 (23. grupa, 101. grunts) līdz 06.05.2020.;
 2. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas par plānoto koku ciršanu pagarināšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Brīvības ielā 75 (23. grupa, 108. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. pagarināt publisko apspriešanu par plānoto 2 kļavu ø  25, 52 cm un 6 liepu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 16/13 (celma caurmērs 36 cm), 22, 23, 41 cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 75 (23. grupa, 108. grunts) līdz 06.05.2020.;
 2. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.06.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas par plānoto koku ciršanu pagarināšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts) un Rīga, Aleksandra Čaka ielā 124 (35. grupa, 53. grunts), pie Laboratorijas ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. pagarināt publisko apspriešanu par plānoto 4 ozolu ø 35, 72, 76, 56 cm, 1 liepas ø 46 cm, 1 oša ø 58 cm ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 2 (35. grupa, 49. grunts) un 1 kļavas ø 68 cm ciršanu Rīga, Aleksandra Čaka ielā 124 (35. grupa, 53. grunts) no 21.04.2020. līdz 20.05.2020.;
 2. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 6437. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 24/16, 31 cm, 12papeles ø 17 (celma caurmērs 25 cm), 19, 19 (celma caurmērs 26 cm), 15 (celma caurmērs 32 cm), 25/17, 25, 27, 32/41, 65, 31/19, 49, 128 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 6437. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2109,54  EUR (divi tūkstoši viens simts deviņi euro, piecdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0405) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 56 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0405);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 82 cm, 1 zirgkastaņu ø 83 cm, 7 asās egles ø 35, 35, 21, 18 (celma caurmērs 23 cm), 26, 25, 19 (celma caurmērs 24 cm) cm, 5 kļavas ø 41, 41, 31, 55, 31/30 cm, 2 bērzus ø 45, 51 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 62 (24. grupa, 342. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0405) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 13254,08 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro, astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Laimdotas ielā 3 (115. grupa, 70. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 24/21/21 cm Rīgā, Laimdotas ielā 3 (115. grupa, 70. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 225,38 EUR (divi simti divdesmit pieci euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (92. grupa, 2496. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 63 cm, 9 bērzus ø 71, 17 (celma caurmērs 28 cm), 20, 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 30 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 22/12, 19 (celma caurmērs 27 cm) cm, 2 ozolus ø 30, 20 cm, 1 priedi ø 20 cm Rīgā, Biķernieku ielā bez numura (92. grupa, 2496. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2087,35 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Apguldes ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 9006. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 0017), pie mājas Apguldes ielā 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 86 cm Rīgā, Apguldes ielas sarkanajās līnijās, pie mājas Apguldes ielā 3 (106. grupa, 9006. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 0017);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Iļģuciema ielā 7 (66. grupa, 156. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Iļģuciema ielā 7 (66. grupa, 156. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 1 (66. grupa, 80. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 65 cm Rīgā, Buļļu ielā 1 (66. grupa, 80. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Buļļu ielā 1 (66. grupa, 80. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Usmas ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 153. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0150), pie Usmas ielas 20

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 46 cm Rīgā, Usmas ielas sarkanajās līnijās (64. grupa, 153. grunts; kadastra apzīmējums 0100 064 0150), pie Usmas ielas 20;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Valdeķu ielā 51 (107. grupa, 2220. grunts), pie mājas Valdeķu ielā 53, zemesgabalā bez adreses, pie mājas Ozolciema ielā 16 k-2 (107. grupa, 2214. grunts) un zemesgabalā bez adreses, pie mājas Ozolciema ielā 16 k-6 (107. grupa, 2153. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9003), pie Spulgas ielas 2E

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 80 cm Rīgā, Spulgas ielas sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9003), pie Spulgas ielas 2E;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Āgenskalna ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 189. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 0185), pie Āgenskalna ielas 2 un 5, pie Slokas ielas 37

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 47, 50 cm Rīgā, Āgenskalna ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 189. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 0185), pie Āgenskalna ielas 2 un 5;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 55 cm Rīgā, Āgenskalna ielas sarkanajās līnijās (60. grupa, 189. grunts; kadastra apzīmējums 0100 060 0185), pie Slokas ielas 37;
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kantora ielā 35A (105. grupa, 526. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.06.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas par plānoto koku ciršanu termiņa pagarināšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (19. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

 1. pagarināt publisko apspriešanu par plānoto 3 kļavu ø 45/50, 52, 30 cm un 1 ošlapu kļavas ø 30 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 65 (19. grupa, 4. grunts) līdz 04.2020.;
 2. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.05.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 342 (92. grupa, 112. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu, par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 018 9999, pie Hanzas ielas 16A un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. lūgt līdz 18.05.2020. Iesniedzējam iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemesgabala tiesiskā valdītāja piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Hanzas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 018 9999;
 2. no 26.05.2020. līdz 15.06.2020. rīkot publisko apspriešanu par 3 liepu ø 55, 54, 53 cm ciršanu Rīgā, Hanzas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 018 9999, pie Hanzas ielas 16A;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 18.05.2020. Gadījumā, ja netiek pagarināta ārkārtēja situācija visā valstī, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, tad ne vēlāk kā līdz 25.05.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21. Bet, ja pēc 12.05.2020. visā valstī tiek izsludināts ārkārtējas situācijas pagarinājums, tad, ne vēlāk kā līdz 25.05.2020. jāiesniedz vienpusēja planšete Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, savukārt otra vienpusēja planšete netiek izvietota Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.05.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Hanzas ielas teritorijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 papeles ø 86, 82, 81/22, 69 cm Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 123,84 EUR (viens simts divdesmit trīs euro, astoņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Sarmas ielā 2 (111. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Sarmas ielā 2 (111. grupa, 172. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
466 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.