RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 42 (14.10.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 20 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 10 (72. grupa, 2047. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 gobas ø 51 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 10 (72. grupa, 2047. grunts) patvaļīgu ciršanu 435,40 EUR (četri simti trīsdesmit pieci euro, četrdesmit centi).

 

 1. Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 239 (72. grupa, 2021. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 3 tūju ø 15/20, 20/20, 12/30 cm, 1 kļavas ø 12/12/12 cm (celma caurmērs 35 cm) Rīgā, Maskavas ielā 239 (72. grupa, 2021. grunts) patvaļīgu ciršanu 706,90 EUR (septiņi simti seši euro, deviņdesmit centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai, Rīgā

Nolemj:

lūgt līdz 12.11.2019. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par to, vai projekta “Jāņa Čakstes gatves izbūve no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai” īstenošanai tiks piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai, Rīgā

Nolemj:

lūgt līdz 12.11.2019. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā informāciju par to, vai projekta “Jāņa Čakstes gatves izbūve no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai” īstenošanai tiks piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā 20A (82. grupa, 967. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0937) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Pildas ielā 35 (118. grupa, 97. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu 84 cm Rīgā, Pildas ielā 35 (118. grupa, 97. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 717,13 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 10A (72. grupa, 114. grunts), Rīgā, Ķengaraga ielā 10B (72. grupa, 465. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stopiņu ielā 30 (71. grupa, 2796. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 40 (71. grupa, 4. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 22, 14/15/16//12/12/12/13/13 (celma caurmērs 86 cm), 17/15/15/15/20, 12/25/21 cm, 8 apses 24/25, 60, 65, 44, 25, 40, 23, 37 cm, 7 bērzus ø 34, 40, 45, 52, 49, 51, 31 cm, 4 vītolus ø 57, 24, 55, 30 cm, 1 ošlapu kļavu ø 25/12/19 cm, 6 vītolus ø 28/40/25, 26, 35, 40 (kalstošs), 27, 33 cm, 2 kļavas ø 27, 20 cm, 1 ievu ø 12/20 cm, 8 bērzus ø 20, 14/22, 24/32, 13/13/9/9, 33/25, 54, 46, 50 cm, 3 apses ø 40, 27, 28 cm Rīgā, Stirnu ielā 40 (71. grupa, 4. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5704,79 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti četri euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 25 (70. grupa, 512. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 9 (24. grupa, 2087. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 70/78 cm, 1 tūju ø 14/18 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 gobu ø 57/70 cm Rīgā, Grostonas ielā 9 (24. grupa, 2087. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4247,28 EUR (četri tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139), zemesgabalā bez adreses (19. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140), Hanzas ielā 10 (19. grupa, 2. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.12.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kuršu ielā 27 (92. grupa, 116. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 22 cm Rīgā, Kuršu ielā 27 (92. grupa, 116. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 187,82 EUR (viens simts astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts), pie ēkas lit. 0100 122 2078 017 (eksperimentālā klīnika)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 36 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (122. grupa, 2078. grunts), pie ēkas lit. 0100 122 2078 017 (eksperimentālā klīnika) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 8A (93. grupa, 2229. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 27/27 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 8A (93. grupa, 2229. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 245,88 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 123 (77. grupa, 2103. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.11.2019.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vaidelotes ielā 24 (67. grupa, 2054. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vaidelotes ielā 24 (67. grupa, 2054. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 9A (76. grupa, 2097. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 gobu 14 cm (celma caurmērs 20 cm) un 11 kļavas ø 20, 20, 20, 21, 22, 24, 26, 26, 7/8 (celma caurmērs 20 cm), 7/20, 8/20 cm Rīgā, Šampētera ielā 9A (76. grupa, 2097. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Codes ielā 8 (106. grupa, 136. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 62, 61 cm Rīgā, Codes ielā 8 (106. grupa, 136. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0030), pie Spāres ielas 12

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 58 cm un 1 vītolu ø 118 cm Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0030), pie Spāres ielas 12;
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 46 cm un 4 melnalkšņus ø 38, 31, 20, 32 cm Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0030), pie Spāres ielas 12;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā bez numura (99. grupa, 2124. grunts), pie Valtaiķu ielas 30

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 12 (56. grupa, 38. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 64 cm Rīgā, Ventspils ielā 12 (56. grupa, 38. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 291,40 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, četrdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 71 (81. grupa, 320. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 69 cm Rīgā, Šampētera ielā 71 (81. grupa, 320. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 175,09 EUR (viens simts septiņdesmit pieci euro, deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 54 (29. grupa, 56. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 54 (29. grupa, 56. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Klostera ielā 17 (8. grupa, 58. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 67 cm Rīgā, Klostera ielā 17 (8. grupa, 58. grunts), Torņa ielas 1.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 69 (34. grupa, 129. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 51 cm ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 69 (34. grupa, 129. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Artilērijas ielā 69 (34. grupa, 129. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 307,34 EUR (trīs simti septiņi euro, trīsdesmit četri centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Slāvu ielā 21 (71. grupa, 49. grunts), pie Slāvu ielas 23 k-1

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu 35/25/32 cm Rīgā, Slāvu ielā 21 (71. grupa, 49. grunts), pie Slāvu ielas 23 k-1;
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 26 cm Rīgā, Slāvu ielā 21 (71. grupa, 49. grunts), pie Slāvu ielas 23 k-1;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 59,19 EUR (piecdesmit deviņi euro deviņpadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 12 k-1 (121. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Ikšķiles ielā 17 (78. grupa, 2142. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 89 (37. grupa, 57. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Emmas ielā 1A (112. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 185 (46. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 046 0169)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 20 (28. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā bez numura (70. grupa, 2445. grunts), pie ēkas Dzelzavas ielā 37

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 5 (87. grupa, 199. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.11.2019.

0 Patīk
500 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.