Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.
 • 3 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 050 0175), Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 2A (kadastra apzīmējums 0100 050 0187), Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 050 0186), pie Kārļa Ulmaņa gatves 2A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Flotes ielā 10 k-15 (kadastra apzīmējums 0100 103 0343) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.12.2022.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Tīklu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 062 2095) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 22 cm Rīgā, Tīklu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 062 2095) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 469,55 EUR (četri simti sešdesmit deviņi euro, piecdesmit pieci centi);

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 099 0052) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst un par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114), Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums 0100 031 2030) un Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 1 gobu ø 63 cm un 1 Holandes liepu ø 36 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 83B (kadastra apzīmējums 0100 031 2030)
  1. 1 osi ø 32 cm Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81;
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 1 ošlapu kļavu ø 51 cm Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81;
  1. 1 gobu ø 41 cm, 1 bērzu ø 25/32 cm Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1918,75 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu, Rīgā, Maskavas ielā 117 (kadastra apzīmējums 0100 044 0093), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 54, 76 cm Rīgā, Maskavas ielā 117 (kadastra apzīmējums 0100 044 0093);
 2. Rīgā, Maskavas ielā 117 (kadastra apzīmējums 0100 044 0093), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1058,62 EUR (viens tūkstotis piecdesmit astoņi euro, sešdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 9002), pie Čiekurkalna 5. šķērslīnijas 11, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 9002), pie Čiekurkalna 5. šķērslīnijas 11.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2476), pie Trīsciema 1. līnijas 10 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0207), pie Trīsciema 2. līnijas 19, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.12.2022.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 21 cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834);
 2. saistībā ar būvniecību:
  1. atļaut cirst 4 priedes ø 31, 24, 23, 26/26 cm un 5 blīgznas ø 28/15/16, 20, 19/24/12/20, 17/23/20/13/20, 18/22 cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2089,92 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro, deviņdesmit divi centi);
  1. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 3. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  1. atļaut cirst 1 priedi ø 21 cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834);
  1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 95,62 EUR (deviņdesmit pieci euro, sešdesmit divi centi);
  1. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 30 cm un 1 bērzu ø 22 cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834);
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 34, 28/15, 25 cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 870,80 EUR (astoņi simti septiņdesmit euro, astoņdesmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 31, 40 cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 303,07 EUR (trīs simti trīs euro, septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 18/24, 16/14 (celma caurmērs 26 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 23, 20 cm un 10 blīgznas ø 26/12/25/15/15, 18/13/20/17, 15/10/10/17/20, 15/14/10 (celma caurmērs 26 cm), 25, 16/13/24, 25/27/18, 27/23/23/16/30/20/16, 37/31/16, 31/23/15/16/20 cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra numurs 0100 092 2182, kadastra apzīmējums 0100 092 0834) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3122,05 EUR (trīs tūkstoši viens simts divdesmit divi euro, pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 122 2061, kadastra apzīmējums 0100 122 0009), pie Ūdeļu ielas 1 un Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 123 0303, kadastra apzīmējums 0100 123 0246), pie Juglas ielas 18A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 2 kļavas ø 22, 14/12 (celma caurmērs 21 cm), 1 apsi ø 17 (celma caurmērs 20 cm) un 5 priedes ø 26, 30, 18 (celma caurmērs 20 cm), 23, 20 cm Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 122 2061, kadastra apzīmējums 0100 122 0009), pie Ūdeļu ielas 1;
  1. 11 bērzus ø 17 (celma caurmērs 26 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 17 (celma caurmērs 23 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 22 cm), 21, 16 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 14/20/13 cm un 2 priedes 20, 14 (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 123 0303, kadastra apzīmējums 0100 123 0246), pie Juglas ielas 18A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2636,31 EUR (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Ārlavas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 055 0184)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 73 cm Rīgā, Ārlavas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 055 0184);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 33,24 EUR (trīsdesmit trīs euro, divdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 075 0651, kadastra apzīmējums 0100 075 0647), pie Robežu ielas 52

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2022.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pārslas ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 056 0158)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.12.2022.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 102 (kadastra apzīmējums 0100 082 0018)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2022.

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Kalēju ielā 9/11 (kadastra apzīmējums 0100 002 0087);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Rēzeknes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 121 1088)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 baltegli ø 33 cm Rīgā, Rēzeknes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 121 1088);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 2040), pie Ezermalas ielas 8A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 43 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 2040);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 78,31 EUR (septiņdesmit astoņi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 9999), pie Velmes ielas 2

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 35, 36 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 9999), pie Velmes ielas 2;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Traleru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 120 0795)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Traleru ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 120 0795).

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Rubeņu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 0551)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 57 cm Rīgā, Rubeņu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 0551);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Ciemupes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 092 0501, kadastra apzīmējums 0100 092 0044), pie Ciemupes ielas 1

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm Rīgā, Ciemupes ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 092 0501, kadastra apzīmējums 0100 092 0044), pie Ciemupes ielas 1;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 60,10 EUR (sešdesmit euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0155), pie Zaķusalas krastmalas 39, saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 13.12.2022. iesniegt Departamentā Rīgas domes Īpašuma departamenta piekrišanu koku ciršanai;
 2. no 20.12.2022. līdz 03.01.2023. rīkot publisko apspriešanu par 5 liepu ø 88, 16 (celma caurmērs 20 cm), 26, 38, 24 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0155), pie Zaķusalas krastmalas 39;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 13.12.2022. Ne vēlāk kā līdz 19.12.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.12.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem, pie iebraucamajiem vārtiem, planšeti vērstu uz Zaķusalas krastmalas 33 pusi.
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.01.2023.

2.3.1. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 11 (kadastra apzīmējums 0100 093 2275)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 11 (kadastra apzīmējums 0100 093 2275).

2.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 075 0792), pie Jaunpils ielas 13, Rīgā, Kurzemes prospekta teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 080 9000), pie Rigondas gatves 8, Rīgā, Vīlipa ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 060 0293), pie Vīlipa ielas 21A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.12.2022.

2.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Zaļumu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0291)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Zaļumu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 127 0291);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
258 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.