RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 51 (14.12.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Ogļu ielā bez numura (62. grupa, 2047. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.02.2021.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielās ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējumi 0100 110 9001, 0100 110 0203, 0100 110 0204), pie krustojuma ar Bangu ielu, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.02.2021.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Tīklu ielā 2 (62. grupa, 28. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0083) saistībā ar būvniecību, un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.01.2021. līdz 18.01.2021. rīkot publisko apspriešanu par 2 kļavu ø 21, 25 cm un 1 blīgznas ø 23/27 cm ciršanu Rīgā, Tīklu ielā 2 (62. grupa, 28. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0083);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 23.12.2020. Ne vēlāk kā līdz 04.01.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 04.01.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Tīklu ielā 2 (62. grupa, 28. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0083);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ceriņu ielā 17 (82. grupa, 301. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 17 cm (celma caurmērs 21 cm), 2 vītolus ø 20/18, 12/19/19/23 cm, 2 baltalkšņus ø 8/10/10 (celma caurmērs 24 cm), 8/8/10/12/13/14 cm (celma caurmērs 56 cm) Rīgā, Ceriņu ielā 17 (82. grupa, 301. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 769,21 EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi euro, divdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Labraga ielā 21 (99. grupa, 2122. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Labraga ielā 21 (99. grupa, 2122. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 78 (105. grupa, 124. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.02.2021.

 

 1. Par administratīvās lietas par koku ciršanu izbeigšanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 70 (24. grupa, 1. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krāsotāju ielā 7 (34. grupa, 2010. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 Holandes liepas ø 36, 48, 47 cm Rīgā, Krāsotāju ielā 7 (34. grupa, 2010. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanas pagarināšanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. pagarināt publiskās apspriešanas procedūru līdz 22.12.2020. par 3 Holandes liepu ø 54, 57, 59 cm ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 15.12.2020. atkārtoti izvietot publiskās apspriešanas planšeti objektā Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts) un veikt labojumus par publiskās apspriešanas beigu datumu esošajās planšetēs, kas atrodas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā un Rīgas Austrumu izpilddirekcijā līdz 22.12.2020.;
 3. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pildas ielā 1 (71. grupa, 207. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0236) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2595), pie Pildas ielas 1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2021.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Andrejostas ielā 27 (11. grupa, 135. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0079) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 26.01.2021. līdz 08.02.2021. rīkot publisko apspriešanu par 2 liepu ø 56, 48 cm Rīgā, Andrejostas ielā 27 (11. grupa, 135. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0079) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 18.01.2021. Ne vēlāk kā līdz 25.01.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.01.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Andrejostas ielā 27 (11. grupa, 135. grunts; kadastra apzīmējums 0100 010 0079), ēkas A pusē, labi redzamā vietā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 16 (86. grupa, 7. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 26 (Nr. 341889), 95 (Nr. 341869) cm Rīgā, Ropažu ielā 16 (86. grupa, 7. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 413,20 EUR (četri simti trīspadsmit euro, divdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Krapes ielā 1 (68. grupa, 211. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 31, 39 cm Rīgā, Krapes ielā 1 (68. grupa, 211. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 2 gobu ciršanu 597,60 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 9 (84. grupa, 2040. grunts) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm, 4 kļavas ø 35, 41, 57, 93 cm Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 9 (84. grupa, 2040. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2441,64 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit viens euro, sešdesmit četri centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 kļavu ø 76 cm Rīgā, Roberta Feldmaņa ielā 9 (84. grupa, 2040. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 69,21 EUR (sešdesmit deviņi euro, divdesmit viens cents);
  • noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijas sarkanās līnijas (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9007), pie Imantas 3. līnijas 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Imantas 3. līnijas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9007), pie Imantas 3. līnijas 15;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 120,66 EUR (viens simts divdesmit euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 23 (60. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 18/15 (celma caurmērs 41 cm; inventarizācijā Nr. 796318), 19/19/16/17 cm (celma caurmērs 60 cm; inventarizācijā Nr. 796320) un 1 gobu ø 14 cm (celma caurmērs 24 cm; inventarizācijā Nr. 796322) Rīgā, Kalnciema ielā 23 (60. grupa, 62. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 253,14 EUR (divi simti piecdesmit trīs euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 36 (76. grupa, 457. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 13 bērzus ø 40, 40, 32, 44, 43, 45, 38, 53, 42, 40, 41, 45, 50 cm Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1258,95 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit astoņi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 78 (32. grupa, 9. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 57/70 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 78 (32. grupa, 9. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 1445,64 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Stopiņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9027), pie Stopiņu ielas 26

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kalstošas liepas ø 44, 50, 53 cm Rīgā, Stopiņu ielā (kadastra apzīmējums 0100 071 9027), pie Stopiņu ielas 26 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Andromedas gatvē 3 (71. grupa, 2185. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Andromedas gatvē 3 (71. grupa, 2185. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 6A (70. grupa, 2116. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0252)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.01.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazās Juglas ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 123 9001, pie Mazās Juglas ielas 9

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 1A (91. grupa, 137. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 40 cm Rīgā, Mārkalnes ielā 1A (91. grupa, 137. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 91,06 EUR (deviņdesmit viens euro, seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 20B (114. grupa, 825. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 47, 30, 30 cm un 1 kļavu ø 17 (celma caurmērs 26 cm) cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 20B (114. grupa, 825. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 564,60 EUR (pieci simti sešdesmit četri euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (12. grupa, 2053. grunts), pie Sermuliņu ielas

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.01.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0374, pretī Augusta Dombrovska ielai 9C

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 2 papeles ø 72, 79 cm un 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0374, pretī Augusta Dombrovska ielai 9C;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Paegļu ielā 15 (120. grupa, 2598. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 bērzus ø 30, 26/30, 23/29/29, 22, 46, 20 cm Rīgā, Paegļu ielā 15 (120. grupa, 2598. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Paegļu ielā 15 (120. grupa, 2598. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 77,40 EUR (septiņdesmit septiņi euro, četrdesmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
354 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.