RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 7 (15.02.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 10 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Durbes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 0218) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 70 cm un 1 liepu ø 67 cm Rīgā, Durbes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 0218);
 2. atļaut cirst kokus, kuru celma caurmērs nav mazāks par 20 cm – 43 bērzus ø 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 14/18, 10/16, 26/28 cm, 30 ošlapu kļavas ø 17, 17, 17, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 23, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 27, 27, 28, 32, 34, 37, 14/14, 17/20, 19/21/23, 21/27, 24/25, 16/18/22/25 cm, 21 apsi ø 16, 16, 16, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 27, 28, 32, 32 cm, 16 ošus ø 14, 15, 17, 17, 17, 18, 18, 20, 23, 23, 49, 60, 73, 77, 9/10/12, 11/13/14 cm, 16 blīgznas ø 14, 14, 16, 18, 18, 18, 18, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 25/28/35/36 cm, 9 vītolus ø 15, 15, 20, 22, 26, 28, 48, 13/13/15/15/15, 17/17/25/25 cm, 5 kļavas ø 15, 16, 18, 18, 19 cm un 1 papeli ø 87 cm Rīgā, Durbes ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 0218) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 16253,22 EUR (sešpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit trīs euro, divdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 050 0111), Rīgā, Jelgavas ielā 12 (kadastra numurs 0100 050 0110; kadastra apzīmējums 0100 050 0067) un Rīgā, Jelgavas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 050 2029) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.04.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Pildas ielā 1 (71. grupa, 207. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0236) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 vītolus ø 80, 90/73 (stumbram ø 90 cm nolūzis gandrīz viss vainags, palicis viens zars), 89, 85 (slīps), 64, 90/91 cm (stumbrs ø 91 cm kalstošs), 2 bērzus ø 20, 55 cm, 2 kļavas ø 18, 19 (celma caurmērs 25-27 cm) cm Rīgā, Pildas ielā 1 (71. grupa, 207. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 0236) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1545,19 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit pieci euro, deviņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Purvciema ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 070 0316) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.04.2021.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņsalu būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ielejas ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 108 0292) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 melnalkšņus ø 56, 61, 63, 40/46/55 cm Rīgā, Ielejas ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 108 0292) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2740,45 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Skandu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 080 2250) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 apses ø 25, 34 cm un 1 bērzu ø 34/36 cm Rīgā, Skandu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 080 2250) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 500,28 EUR (pieci simti euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Augļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 058 0151)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 22/17 cm Rīgā, Augļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 058 0151);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 71,03 EUR (septiņdesmit viens euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 055 0212)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 69 cm un 1 liepu ø 77 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 27 (kadastra apzīmējums 0100 055 0212);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 664,77 EUR (seši simti sešdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 43D (kadastra apzīmējums 0100 099 2288)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 46 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 43D (kadastra apzīmējums 0100 099 2288);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 54 (kadastra apzīmējums 0100 036 0101)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.04.2021.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 047 0027), pie Rēznas ielas 10

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2021.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563) un Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 blīgznas 62954, 62962, 100 bērzus 62596, 62597, 62676- 62688, 62690-62710, 62712, 62714- 62716, 62718-62719, 62722, 62807-62808, 62810, 62825, 62826, 62828-62831, 62834-62852, 62854-62860, 62862. 62864-62866, 62868, 62870-62873, 62875, 62883-62885, 62890-62891, 62907, 62912-62913, 62915, 62935, 62942-62945, 62951, 2 ozolus 62820, 62824, 2 priedes 62878, 62958, 1 sarkano plūškoku 62934, 1 apsi 62964 Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563);
 2. atļaut cirst:
  1. 1 ošlapu kļavu ø 14/12/10/9 cm (celma caurmērs 35 cm), 1 ievu ø 34/15/11/13/16/10/10/12 cm, Rīgā, Reinvaldu ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 121 0981);
  2. 4 blīgznas ø 11/13 (celma caurmērs 22 cm), 15/13/13 (celma caurmērs 38 cm), 27/10/20/10/20/13/10/10, 12/14/12 cm (celma caurmērs 37 cm), 39 ošlapu kļavas ø 17/25, 13/14 (celma caurmērs 38 cm), 22/16, 24, 12/15/10/12/15/13/15/12/10 (celma caurmērs 157 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 22/15, 26, 16/19/27/16/9/9, 22/18/25, 14/10 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 12/16/9/18/14/13/9/12/13 (celma caurmērs 125 cm), 7/10/12 (celma caurmērs 28 cm), 13/14/8 (celma caurmērs 28 cm), 10//12/7/9 (celma caurmērs 32 cm) 33/22/25, 20/21, 27/13/6, 11//7/10 (celma caurmērs 23 cm), 30/27/30, 16//9 (celma caurmērs 24 cm), 21/17/16, 10//8/8/11 (celma caurmērs 28 cm), 20//10/10/14/13, 17/16/7 (celma caurmērs 32 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 54, 16 (celma caurmērs 21 cm), 11/10 (celma caurmērs 24 cm), 15/10/13/20, 25/20, 22/12, 23/10/8, 12/7 (celma caurmērs 23 cm), 11/15 (celma caurmērs 27 cm), 25/8/11, 20, 10/11 cm (celma caurmērs 21 cm), 10 vītolus ø 25, 32, 15/20/15/8, 15/10/15/12/13/11 (celma caurmērs 68 cm), 13/10/12 (celma caurmērs 32 cm), 14/16 (celma caurmērs 27 cm), 39, 13/13/17/15 (celma caurmērs 47 cm),17/22/31/9/14, 16/7 cm (celma caurmērs 25 cm), 1 robīniju ø 15/10 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 ievu ø 13/11/11/11/9/13 cm (celma caurmērs 67 cm), 3 kļavas ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 40/26/11 cm, 1 bērzu ø 14 cm (celma caurmērs 20 cm, nomāc priedi) Rīgā, Lubānas ielā 155 (kadastra apzīmējums 0100 121 1563);
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5474,37  EUR (pieci tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro, trīsdesmit septiņi centi);
 2. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Amoliņa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 128 0194)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu bērzu ø 48/48/48 cm Rīgā, Amoliņa ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 128 0194);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 65,58 EUR (sešdesmit pieci euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 120 0568)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.05.2021.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Izvaltas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 078 0225)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Izvaltas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 078 0225);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 271 (kadastra apzīmējums 0100 113 2254)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.03.2021.

0 Patīk
436 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.