RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 16 (15.04.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 081 9002), pie Volguntes ielas 84A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2019.

 

2. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 85 (106. grupa, 855. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0978) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 85 (106. grupa, 855. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0978).

 

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 88 (28. grupa, 60. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.2019. līdz 10.06.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 liepu ø 57, 48 cm, 2 gobu ø 19 (celma caurmērs ø 22 cm), 18/16 (celma caurmērs 30 cm), 1 kļavas ø 24 cm Rīgā, Brīvības ielā 88 (28. grupa, 60. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.2019. Ne vēlāk kā līdz 27.05.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Miera ielas pusē, pie Miera ielas 30 žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.2019.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1 (51. grupa, 146. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 239,04 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi euro, četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 450C (125. grupa, 6655. grunts) un Maskavas ielā 450O (125. grupa, 6654. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:
  • 11 papeles ø 13/12 (celma caurmērs 26 cm), 21, 14 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 26 cm), 21, 21, 28, 14/11 (celma caurmērs 25 cm), 21/12, 48, 54/72 cm, 1 ievu ø 24 cm, 1 ošlapu kļavu ø 22 cm Rīgā, Maskavas ielā 450C (125. grupa, 6655. grunts);
  • 7 ošlapu kļavas ø 36, 59, 53/42, 43, 38, 32, 45 cm, 1 papeli ø 63 cm, 1 liepu ø 21 cm Rīgā, Maskavas ielā 450O (125. grupa, 6654. grunts);
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3054,62 EUR (trīs tūkstoši piecdesmit četri euro, sešdesmit divi centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 4116. grunts) un Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 1239. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Rumbulas ielā bez numura (118. grupa, 2057. grunts), Rīgā, Rumbulas ielā 14 (118. grupa, 70. grunts) un Rīgā, Nīcgales ielā bez numura (118. grupa, 71. grunts), pie Rumbulas ielas 14 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas:
  • 1 liepu ø 39 cm, 3 tūjas ø 22/23, 21, 22 cm, 1 priedi ø 23 cm Rīgā, Rumbulas ielā bez numura (118. grupa, 2057. grunts), pie Rumbulas ielas 14;
  • 13 tūjas ø 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 19, 19 (celma caurmērs 24 cm), 31/30, 20/13, 21/20, 20, 20, 24, 24, 22/16, 22/14 cm Rīgā, Rumbulas ielā 14 (118. grupa, 70. grunts);
  • 1 liepu ø 22 cm, 1 bērzu ø 18 cm (celma caurmērs 25 cm) Rīgā, Nīcgales ielā bez numura (118. grupa, 71. grunts), pie Rumbulas ielas 14;
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2745,60 EUR (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit pieci euro, sešdesmit centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatves sarkanajās līnijās (86. grupa, 9005. grunts), pie Brīvības gatves 254 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 38, 59 cm Rīgā, Brīvības gatves sarkanajās līnijās (86. grupa, 9005. grunts), pie Brīvības gatves 254 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 828,11 EUR (astoņi simti divdesmit astoņi euro, vienpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam un par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 4 (87. grupa, 188. grunts, kadastra apzīmējums 0100 087 0308) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 kļavas ø 30 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 4 (87. grupa, 188. grunts, kadastra apzīmējums 0100 087 0308) 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 2. atļaut cirst 1 nokaltušu kļavu ø 30 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 4 (87. grupa, 188. grunts, kadastra apzīmējums 0100 087 0308);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
 4. saistībā ar būvniecību atļaut cirst 3 kļavas ø 12/15/13 (celma caurmērs 38 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20 cm, 1 robīniju ø 14/9 (celma caurmērs 22 cm) cm un 1 Pensilvānijas osi ø 40 cm Rīgā, Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 4 (87. grupa, 188. grunts, kadastra apzīmējums 0100 087 0308) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu dēļ būvniecības 1203,75 EUR (viens tūkstotis divi simti trīs euro, septiņdesmit pieci centi);
 6. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Konsula ielā 17 (64. grupa, 368. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2019.

 

2. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Durbes ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 116. grunts), Rīgā, Saulkalnes ielas sarkanajās līnijās (73. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 073 0295), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (65. grupa, 2027. grunts), pie Dzirciema ielas 49, Rīgā, Kapteiņu ielā (102. grupa, 121. grunts; kadastra apzīmējums 0100 101 0120)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Ķemmdziju ielā 29 (110. grupa, 2051. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 43/48 cm Rīgā, Ķemmdziju ielā 29 (110. grupa, 2051. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 207,17 EUR (divi simti septiņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Endzelīna ielā 38 k–1 (76. grupa, 839. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Ādama ielā 22 (101. grupa, 59. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 57 cm Rīgā, Ādama ielā 22 (101. grupa, 59. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Ādama ielā 22 (101. grupa, 59. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 237,19 EUR (divi simti trīsdesmit septiņi euro, deviņpadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zvanu ielā 9 (59. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0109), pretim Mežotnes ielai 8 un Rīgā, Tēriņu ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 280. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 9999), pie Robežu ielas 38

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2019.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Indriķa ielā 10 (54. grupa, 97. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņas ø 31/24/26 cm 2 stumbrus ø 24/26 cm Rīgā, Indriķa ielā 10 (54. grupa, 97. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2D (99. grupa, 286. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0267) un par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2E (99. grupa, 2357. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0660) un Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 0086)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2D (99. grupa, 286. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0267);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 6 papeles ø 20/40, 37, 46, 64, 70, 71 cm Rīgā, Grenču ielā 2E (99. grupa, 2357. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0660);
  • 24 papeles ø 20/24/70, 26, 47, 48, 56, 56, 60/47/91, 60, 63, 67, 68, 70, 70, 76, 76, 78, 78, 80, 90, 90, 95, 95, 95, 95 cm Rīgā, Zolitūdes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 0086);
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 23 (33. grupa, 21. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Aizkraukles ielā 12A (115. grupa, 395. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Aizkraukles ielā 12A (115. grupa, 395. grunts).

 

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Juglas ielā 47 (123. grupa, 2156. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.05.2019.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0273, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 024 0271, pie Skanstes ielas 33

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 vītolus ø 41/52, 53, 61 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0273, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 024 0271, pie Skanstes ielas 33.

 

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 48 (120. grupa, 1302. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2019.

 

15. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gliemežu ielā 2 (111. grupa, 288. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2019.

 

1.4. PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, sarkano līniju robežās (76. grupa, 2082. grunts) un (76. grupa, 2157. grunts), pie Jāņa Endzelīna ielas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, sarkano līniju robežās (76. grupa, 2082. grunts) un (76. grupa, 2157. grunts), pie Jāņa Endzelīna ielas.

0 Patīk
443 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.