RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 25 (15.06.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. A. Maderniece
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Motoru ielā 6 (77. grupa, 128. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 kļavu ø 25/30/12/23 cm Rīgā, Motoru ielā 6 (77. grupa, 128. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tāšu ielā 10 (82. grupa, 2249. grunts), Rīgā, Tāšu ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0751), pie Tāšu ielas 10 un Rīgā, Tāšu ielā 8 (82. grupa, 2250. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 priedes ø 26, 26, 36 cm, 1 bērzu ø 47 cm, 2 sudrabkļavas ø 57, 36/36/40/40 cm Rīgā, Krustpils ielā 53 (121. grupa, 1225. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 32 cm Rīgā, Stabu ielā 80 (32. grupa, 47. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nosakāms 682,98 EUR (seši simti astoņdesmit divi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99C (27. grupa, 2015. grunts; kadastra apzīmējums 0100 027 0024) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā bez numura (70. grupa, 2066. grunts), pie Vaidavas 2 k-1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.07.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Gaujas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 090 9000) un zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 017 0090 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst:

 1. 28 liepas ø 54, 43, 40, 60, 37, 42, 45, 40, 39, 45, 42, 43, 47, 43, 42, 43, 37, 40, 43, 37, 36, 39, 39, 49, 33, 33, 33, 38 cm Rīgā, Gaujas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 090 9000);
 2. 1 ošlapu kļavu ø 35/35/35/35 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 017 0090.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Palangas ielā 10A (77. grupa, 62. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Palangas ielā 10 B (77. grupa, 61. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.07.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Enkura ielā 7 (62. grupa, 155. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.08.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Rojas ielā 15 (108. grupa, 95. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Rojas ielā 15 (108. grupa, 95. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Pārslas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0151), pie Pārslas ielas 3 un par koku ciršanu Rīgā, Pārslas ielā 3 (56. grupa, 136. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0337)

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Pārslas ielas sarkanajās līnijās (56. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0151), pie Pārslas ielas 3;
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 29, 70 cm Rīgā, Pārslas ielā 3 (56. grupa, 136. grunts; kadastra apzīmējums 0100 056 0337);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 450,76 EUR (četri simti piecdesmit euro, septiņdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 12A (61. grupa, 156. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ievu ø 32 cm Rīgā, Kalnciema ielā 12A (61. grupa, 156. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 73, 54 cm un 1 ievu ø 18/22 cm Rīgā, Kalnciema ielā 12A (61. grupa, 156. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 669,32 EUR (seši simti sešdesmit deviņi euro, trīsdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 22 (74. grupa, 55. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 57 cm Rīgā, Dīķa ielā 22 (74. grupa, 55. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 65 cm Rīgā, Dīķa ielā 22 (74. grupa, 55. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit seši centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 101A (81. grupa, 557. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Zalves ielā 101A (81. grupa, 557. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 125,21 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, divdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 23 (58. grupa, 103. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 23 (58. grupa, 103. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 38/35 cm Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 23 (58. grupa, 103. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 166,19 EUR (viens simts sešdesmit seši euro, deviņpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 126 (41. grupa, 40. grunts), pie Gogoļa ielas 16

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 62 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 126 (41. grupa, 40. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 705,74 EUR (septiņi simti pieci euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 20 (28. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Matīsa ielā 20 (28. grupa, 84. grunts).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Daugavpils ielā 10 (44. grupa, 1. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 74 cm Rīgā, Daugavpils ielā 10 (44. grupa, 1. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 67,39 EUR (sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Strazdumuižas parkā (92. grupa, 37. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepas ø 92 cm stumbra atlikušo daļu Rīgā, Strazdumuižas parkā (92. grupa, 37. grunts), stumbra atlikušo daļu nocērtot un atstājot turpat mikrolieguma teritorijā;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 22 (115. grupa, 194. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 robīnijas ø 32, 35, 20 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 22 (115. grupa, 194 grunts);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 70 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 22 (115. grupa, 194 grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 91 (120. grupa,

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2020.

 

 1. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.04.2020. lēmuma (protokols Nr. 16., 1.3.12. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts)” atcelšanu un par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts)

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.04.2020. lēmumu (protokols Nr. 16., 1.3.12. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts)”;
 2. lūgt līdz 10.08.2020. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā Pārvaldes nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju 2 papelēm ø 86 (Nr. 7630), 82 (Nr. 7629) cm Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts);
 3. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.08.2020.

 

0 Patīk
450 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.