RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 29 (15.07.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 17 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), pie Balasta dambja 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā bez numura (64. grupa, 2163. grunts), pie Gregora ielas 6, Rīgā, Gregora ielā 4 (64. grupa, 174. grunts) un Rīgā, Gregora ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 2930) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.09.2019.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Morica ielā 22 (64. grupa, 160. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2019.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Mūkusalas ielas 100 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.09.2019.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 054 2035), pie Vienības gatves 51A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 49 cm Rīgā, Robežu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 054 2035), pie Vienības gatves 51A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 418,32 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, trīsdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā bez numura (107. grupa, 2005. grunts), pie Rītausmas ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2019.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0108) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 14 bērzus ø 23, 25, 25, 26, 27, 30, 30, 32, 33, 34, 34, 35, 38, 40 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0108);
 2. atļaut cirst 24 apses ø 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 17/13 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25/22, 25, 25, 28, 32/30/27/30, 36 cm, 9 bērzus ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 29 cm), 22, 22/16, 26 cm, 7 vītolus ø 21/17/16/14/11/11, 24/30, 26/26/19, 32, 39/41/28, 45/36/36, 46/25 cm, 7 blīgznas ø 10/11/11/12 (celma caurmērs 30 cm), 16/11/11/9/15/12/12/14/14 (celma caurmērs 36 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 29 cm), 20, 22, 23/21/12 cm Rīgā, Mūkusalas ielā 78A (52. grupa, 55. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 0108) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 5979,50 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro, piecdesmit centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 18 liepas ø 47, 55, 47, 67, 46, 47, 48, 55, 59, 37, 50, 33, 50, 38, 55, 40, 44, 62 cm, 4 egles ø 37, 26/18/14/21, 21, 22/18 cm, 1 aso egli ø 20 cm, 3 bērzu ø 38/34, 20/15, 41 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 2003. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 24565,85 EUR (divdesmit četri tūkstoši pieci simti sešdesmit pieci euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6 (24. grupa, 379. grunts; kadastra apzīmējums 0100 024 0340) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.08.2019.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Aleksandra Laimes ielā 1A (18. grupa, 151. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 0137) saistībā ar inženierbūves izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošus 2 bērzus ø 35, 39 cm Rīgā, Aleksandra Laimes ielā 1A (18. grupa, 151. grunts; kadastra apzīmējums 0100 018 0137) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 157,94 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, deviņdesmit čatri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 88 (28. grupa, 60. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 57, 48 cm, 2 gobas ø 19 (celma caurmērs ø 22 cm), 18/16 (celma caurmērs 30 cm), 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Brīvības ielā 88 (28. grupa, 60. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3884,45 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit četri euro, četrdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

12. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlasa ielā 12 (87. grupa, 357. grunts), Augstrozes ielā 2C (87. grupa, 285. grunts, kadastra apzīmējums 0100 087 0238) un Augstrozes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 0114) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Skuju ielā 29 (111. grupa, 471. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 49 cm Rīgā, Skuju ielā 29 (111. grupa, 471. grunts).

 

14. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 10 (114. grupa, 2306. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 priedes ø 40, 33, 34, 35 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 10 (114. grupa, 2306. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1212,29 EUR (viens tūkstotis divi simti divpadsmit euro, divdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

15. Par koka ciršanu Rīgā, Šalkones ielā 4A (120. grupa, 1107. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Šalkones ielā 4A (120. grupa, 1107. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

16. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Krasta ielā 73A (48. grupa, 110. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0105) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.08.2019.

 

17. Par koku ciršanu Rīgā, Virsaišu ielā 4 (46. grupa, 81. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 riekstkoku ø 31 cm un 1 osi ø 49 cm Rīgā, Virsaišu ielā 4 (46. grupa, 81. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 682,97 EUR (seši simto astoņdesmit divi euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu Rīgā, Tekstilnieku ielā 19A (110. grupa, 2009. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 65 cm Rīgā, Tekstilnieku ielā 19A (110. grupa, 2009. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 147,98 EUR (viens simts četrdesmit septiņi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 1B (74. grupa, 2085. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.09.2019.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 46A (119. grupa, 2189. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2019.

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9999), pie Dārza ielas 10A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Drustu ielā 34A (105. grupa, 48. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2019.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Codes ielā 56 (106. grupa, 228. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2019.

 

7. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jāņavārtu ielā 13 (121. grupa, 2609. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Jāņavārtu ielā 13 (121. grupa, 2609. grunts).

 

8. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 1 (120. grupa, 530. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 1 (120. grupa, 530. grunts).

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Valmieras ielā 39A (37. grupa, 11. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 30, 38, 19 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Valmieras ielā 39A (37. grupa, 11. grunts).

 

10. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielā 129C (121. grupa, 190. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0275)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 11 vītolus ø 89, 71, 67, 85, 68, 47, 45, 81, 49, 77, 100 cm, 3 ošus ø 44/40, 46, 37 cm, 1 gobu ø 62 cm Rīgā, Lubānas ielā 129C (121. grupa, 275. grunts);
 2. atļaut cirst 6 vītolus ø 53, 59, 62, 55, 110, 56 cm un 1 gobu ø 37 cm Rīgā, Lubānas ielā 129C (121. grupa, 275. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 887,88 EUR (astoņi simti astoņdesmit septiņi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Indrupes ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 072 0021), pie Maskavas ielas 239

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.08.2019.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Lorupes ielā 21 (123. grupa, 2178. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 apses ø 44/42/42 cm divus stumbrus ø 44/42 cm Rīgā, Lorupes ielā 21 (123. grupa, 2178. grunts);
 2. atļaut cirst 8 apses ø 22, 24, 32, 33, 31, 29, 35, 30 cm Rīgā, Lorupes ielā 21 (123. grupa, 2178. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 429,82 EUR (četri simti divdesmit deviņi euro, astoņdesmit divi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kūduma ielā 14 (120. grupa, 547. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 56 cm Rīgā, Kūduma ielā 14 (120. grupa, 547. grunts).

0 Patīk
397 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.