Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces K. Zīvertes p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceA. Maderniece
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL. Tomiņa
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  Protokolē:  
Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0094) un Rīgā, Tēriņu ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 106 9999, kadastra apzīmējums 0100 106 0285), pie Tēriņu ielas 67

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2022.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dobeles ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 058 0053)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2022.

1.2.3. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114) un Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81 saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 20.09.2022. līdz 03.10.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 ošlapu kļavas ø 51 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81 un par 1 gobas ø 41 cm un 1 daudzstumbru bērza ø 25/32 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 81A (kadastra apzīmējums 0100 031 0114);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 13.09.2022. Ne vēlāk kā līdz 19.09.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 19.09.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.11.2022.

1.2.4. § Par papildus koku ciršanu Rīgā, Mazā Stacijas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 065 0184) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 10/12 (celma caurmērs 29 cm), 11/12/13 (celma caurmērs 34 cm). 11/11 (celma caurmērs 25 cm), 12 cm (celma caurmērs 20 cm), 1 ozolu ø 15 cm (celma caurmērs 20 cm) un 1 bērzu ø 14 cm (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Mazā Stacijas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 065 0184) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 973,25 EUR (deviņi simti septiņdesmit trīs euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Ķiršu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 064 2110) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 52 cm Rīgā, Ķiršu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 064 2110) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 443,94 EUR (četri simti četrdesmit trīs euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Ķīšezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 2144) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 blīgznu ø 19/17/18/16/16/25/25/25/16/16/16 cm Rīgā, Ķīšezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 2144);
 2. 9 apses ø 27, 22, 25/16, 21, 22, 20, 22, 22, 22 cm, 14 blīgznas ø 21, 25/37, 24, 25, 25, 29, 21, 46/19, 44, 48, 25, 34, 32/32, 41/16/25/25/25 cm, Rīgā, Ķīšezera ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 084 2144) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2861,68 EUR (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens euro, sešdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Franča Trasuna ielā 17 (kadastra numurs 0100 118 0065; kadastra apzīmējums 0100 118 0117) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm un 2 vītolus ø 17/12/14/11, 15/12/14/13 cm Rīgā, Franča Trasuna iela 17 (kadastra numurs 0100 118 0065; kadastra apzīmējums 0100 118 0117) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 735,90 EUR (septiņi simti trīsdesmit pieci euro, deviņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Fridriķa ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 0095), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 39/33/33 cm Rīgā, Fridriķa iela 2 (kadastra apzīmējums 0100 048 0095) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 358,56 EUR (trīs simti piecdesmit astoņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 21, 30, 31 cm un 1 blīgznu ø 38/33 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 42 cm, 1 vītolu ø 23 cm, 1 bērzu ø 19 (celma caurmērs 27 cm) un 1 sarkano ozolu ø 17 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078);
 2. atļaut cirst 1 robīniju ø 17 cm (celma caurmērs 22 cm), 1 liepu ø 53 cm un 1 vītolu ø 20/19 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 122 2078) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 2079), pie Jaunciema gatves 19, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 54 bērzus ø 46, 27, 48, 38, 48, 37, 50, 35/35, 43, 43, 37, 55, 49, 35, 28, 38, 34, 35, 27, 29, 34, 37, 32, 23, 32, 43, 43, 44, 39, 48, 35, 44, 42, 48/28, 32, 28, 31, 35, 24, 21/18, 30, 32, 29, 31, 34, 27, 20, 39, 20, 27/40, 21, 28, 29, 24/31 cm, 20 apses ø 31, 30, 29, 35, 29, 28/31/20, 39, , 31, 32, 28, 31, 34, 29, 19/24, 20, 26, 24, 30, 32, 36 cm, 34 vītolus ø 51, 35/35, 27/30, 44/41/60, 32/33/26/28, 39/17, 37, 48, 58, 55, 24, 39, 46, 43, 50/54, 28/31/30, 26/21/14, 34, 29, 30, 31, 34, 32, 27/31, 18/31/26, 31, 40, 33, 28, 18/24, 22, 30, 21, 20 cm, 7 kļavas ø 33, 46/32/30, 21, 19, 23, 19/21, 18/17 cm, 4 ošlapu kļavas ø 35, 18/20, 26, 21 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 2079), pie Jaunciema gatves 19 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 19590,42 EUR (deviņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro, četrdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tukuma ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 056 0111)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 106 0094) un Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 106 0096), pie Tēriņu ielas 67

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2022.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 76 (kadastra apzīmējums 0100 053 0129)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 54, 38, 54, 45 cm, 1 bērzu ø 48 cm Rīgā, Vienības gatvē 76 (kadastra apzīmējums 0100 053 0129);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 16 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 022 0006)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 63 cm Rīgā, Bruņinieku ielā 16 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 022 0006);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 717,13 EUR (septiņi simti septiņpadsmit euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6B (kadastra apzīmējums 0100 024 2098)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 papeles ø 42/20, 32, 32, 38/27/12, 34/34/43/24/26, 34/33 cm Rīgā, Grostonas ielā 6B (kadastra apzīmējums 0100 024 2098);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1962,43 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit divi euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Miera ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 024 2086)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 31 cm Rīgā, Miera ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 024 2086).

1.3.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 191 (kadastra apzīmējums 0100 026 0126)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Brīvības ielā 191 (kadastra apzīmējums 0100 026 0126);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 199,20 EUR (viens simts deviņdesmit deviņi euro, divdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0049)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 26 (kadastra apzīmējums 0100 094 0049).

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rīgā, Jaunciema gatvē 271 (kadastra apzīmējums 0100 113 2254)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.10.2022.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Miķeļa kapsētas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 090 0003), pie Vandas un Konstantīna Červinsku pieminekļa

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Miķeļa kapsētas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 090 0003), pie Vandas un Konstantīna Černivsku pieminekļa;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (kadastra apzīmējums 0100 120 0071)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (kadastra apzīmējums 0100 120 0071);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136, 60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Istras ielā 22 (kadastra numurs 0100 071 1361; kadastra apzīmējums 0100 071 1077)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2022.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 6E (kadastra numurs 0100 121 0300; kadastra apzīmējums 0100 121 0967) un Rīgā, Rencēnu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 121 0994; kadastra apzīmējums 0100 121 0968), pie Krustpils ielas 6E

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2022.

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 385 (kadastra apzīmējums 0100 078 2050) un Rīgā, Maskavas ielā 409 (kadastra apzīmējums 0100 078 2052)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2022.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 086 0007)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 55 cm un 1 bērzu ø 24/23 cm Rīgā, Ropažu ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 086 0007);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 207,17 EUR (divi simti septiņi euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maltuves ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 127 2100)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.09.2022.

0 Patīk
355 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.