RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 42 (15.10.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas

priekšsēdētājs

V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un

apstādījumu nodaļas vadītāja

I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides

uzraudzības nodaļas vadītāja

A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un

apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece

A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpumu izskatīšana;
 • 12 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.Par koku bojāšanu Rīgā, 11. novembra krastmalas sarkanajās līnijās (3. grupa, 2053. grunts), pie 11. novembra krastmalas 33

Nolemj:
uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 4 liepu ø 38, 38, 36, 41 cm bojāšanu Rīgā, 11. novembra krastmalas sarkanajās līnijās (3. grupa, 2053. grunts), pie 11. novembra krastmalas 33 2176,99 EUR (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro, deviņdesmit deviņi centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Rātsupītes ielā 16F (104. grupa, 2063. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm Rīgā, Rātsupītes ielā 16F (104. grupa, 2063. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 123,79 EUR (viens simts divdesmit trīs euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2. Par koku ciršanu Rīgā, Kameņu ielā 26 (121. grupa, 2510. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas, piebraucamā ceļa un labiekārtojuma izbūvi
Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 49, 40 cm, 1 zirgkastaņu ø 29/34/34/38 cm, 1 ievu ø 18 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Kameņu ielā 26 (121. grupa, 2510. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1609,27 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņi euro, divdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3. Par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 35 (19. grupa, 72. grunts) saistībā ar daudzfunkcionālas ēkas renovāciju un restaurāciju
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 32 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 35 (19. grupa, 72. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 682,98 EUR (seši simti astoņdesmit divi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz uzsākti koka ciršanas darbi.

4. Par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas dambī 20B (12. grupa, 2052. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas celtniecību
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 57 cm, 4 ošlapu kļavas ø 15/17 (celma caurmērs 25 cm), 17/14 (celma caurmērs 24 cm), 14/12 (celma caurmērs 29 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Katrīnas dambī 20B (12. grupa, 2052. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 848,59 EUR (astoņi simti četrdesmit astoņi euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Lojas ielas izbūvi un Murjāņu ielas pārbūvi posmā no Juglas ielas līdz Strazdumuižas ielai
Nolemj:
            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

6. Par koku ciršanu Rīgā, Morica ielā 17A (64. grupa, 180. grunts) saistībā ar dzīvojamās ēkas būvniecību
Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 kļavas ø 22, 30, 16/22, 39, 42/27 cm Rīgā, Morica ielā 17A (64. grupa, 180. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1690,38EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

7. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 146 (107. grupa, 573. grunts) un Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9007)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.
9. Par koku ciršanu Rīgā, Rītausmas ielā 4 (107. grupa, 546. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0309) saistībā ar transportlīdzekļu novietnes ēkas būvniecību
Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 20, 32/47 cm un 1 liepu ø 39 cm Rīgā, Rītausmas ielā 4 (107. grupa, 546. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 0309) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 755,54EUR (septiņi simti piecdesmit pieci euro, piecdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu saistībā ar biroja ēkas jaunbūvi Rīgā, Buru ielā 22 (50. grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0181) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Nolemj:

 1. no 10.2018. līdz 12.11.2018. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 priedes ø 45 cm ciršanu Rīgā, Buru ielā 22 (50. grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0181);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 10.2018. Ne vēlāk kā līdz 29.10.2018. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 10.2018. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Buru ielā 22 (50. grupa, 44. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0181) pie Mūkusalas ielas;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.2018.

11. Par papildus informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu Rīgā, Uzvaras bulvārī 7 (49. grupa, 2048. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2018.

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 29
Nolemj:
            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka ciršanu Rīgā, Loka ielā 20 (80. grupa, 560. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 70 cm Rīgā, Loka ielā 20 (80. grupa, 560. grunts), pēc ciršanas atstājot koka stumbru 1 m augstumā, jo kokā konstatēta īpaši aizsargājamas sugas – spožās skudras Lasius fuliginosus atradne;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brīvības ielā 182 (27. grupa, 8. grunts)
Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 papeli ø 120 cm Rīgā, Brīvības ielā 182 (27. grupa, 8. grunts).

3. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 241 (72. grupa, 52. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Salaspils ielā 22 (78. grupa, 2184. grunts)
Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 30/45 cm Rīgā, Salaspils ielā 22 (78. grupa, 2184. grunts).

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Līvānu ielā 1 k-7 (71. grupa, 1580. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.01.2019.

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zaubes ielā 8 (24. grupa, 108. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.12.2018.

7. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 77 (24. grupa, 116. grunts)
Nolemj:
            izbeigt administratīvo lietu par 2 kļavu ø 68, 67 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 77 (24. grupa, 116. grunts).

8. Par koka ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 27 (122. grupa, 282. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1papeli ø 66 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 27 (122. grupa, 282. grunts);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 113 2370, pie Emmas ielas 2
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

10. Par koka ciršanu Rīgā, Vabu ielā 5 (120. grupa, 344. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 robīniju ø 38 cm Rīgā, Vabu ielā 5 (120. grupa, 344. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

11. Par koka ciršanu Rīgā, Raušu ielā 19 (99. grupa, 519. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 25 cm Rīgā, Raušu ielā 19 (99. grupa, 519. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 22 (102. grupa, 29. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.11.2018.

13. Par koka ciršanu Rīgā, Ceraukstes ielā 26 (119. grupa, 180. grunts)
Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, Ceraukstes ielā 26 (119. grupa, 180. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Irbenes ielā 5J (107. grupa, 2382. grunts)
Nolemj:
            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.11.2018.

15. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 0031; kadastra apzīmējumu 0100 103 0045, pret Birzes ielu 18, Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 103 0112, pret Birzes ielu 16, Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 055 030, kadastra apzīmējumu 0100 055 0294, pie Tēriņu ielas 18, Rīgā, Rāceņu ielā 11 (73. grupa, 2067. grunts), Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 19A (57. grupa, 40. grunts) un Rīgā, Dzintara ielā 100 (109. grupa, 82. grunts)
Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2018.

0 Patīk
471 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.