Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA.Urtāns  
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ.Lediņš 

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 26 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 3 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Braila ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0039)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 37 cm Rīgā Braila ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 092 0039)
 2. pirms koka ciršanas Rīgas domes pilsētas attīstības departamentā saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010) un Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2319) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2022.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079) pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.12.2021.

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 024 2079), pie Krišjāņa Valdemāra ielas 145 k-1.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 0025 8044), pie Kurzemes prospekta 76B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 0025 8044), pie Kurzemes prospekta 76B pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 217,70 EUR (divi simti euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielupes ielā 1 k-10 (kadastra apzīmējums 0100 103 2017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 24 cm un 9 papeles ø 49, 43, 83/71, 35, 48, 28/48, 51, 59, 56 cm Rīgā, Lielupes ielā 1 k-10 (kadastra apzīmējums 0100 103 2017) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), starp Zundas kanālu un Balasta dambi 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.11.2021.

1.2.8. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 064 0110) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.12.2021.

1.2.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalna ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 045 0055) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2022.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Eksporta ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 010 0163) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 2042) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  1. 5 ošlapu kļavas ø 20 (Nr.1), 20 (Nr.2), 25 (bez kārtas Nr., atzīmēts, ka dabā neeksistē), 39/54 (bez kārtas Nr., atzīmēts, ka dabā neeksistē), 71 (Nr.15) cm, 4 parastos ošus ø 65 (Nr.3), 37/55 (Nr.4), 51 (Nr.5), 30 (Nr.6) cm, 1 balto apsi ø 95 (Nr.12) cm, 4 bērzus ø 40 (Nr.13), 22 (Nr.14), 28 (Nr.16), 20 (Nr.17) cm Rīgā, Eksporta ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 010 0163);
  1. 2 liepas ø 18/17/9/10 (Nr.8), 40 (Nr.10) cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 010 2042), pie Eksporta ielas 1A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 11025,81 EUR (vienpadsmit tūkstoši divdesmit pieci euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 087 2067) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 ošlapu kļavas ø 46/43 (Nr.2207), 20/36 (Nr.2206), 24 (Nr.2224), 23 (Nr.2225), 9/14/6/7/6/11/14/11/8/22 (Nr.2230), 15 (Nr.2296; novērtējumā norādīta suga bērzs, dabā koks ir ošlapu kļava; celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) cm, 1 Kanādas papeli ø 73 (Nr.2218) cm, 8 bērzus ø 49 (Nr.2217), 43 (Nr.2215), 45 (Nr.2214), 26 (Nr.2213), 29/38 (Nr.2212), 37 (Nr.2253), 33 (Nr.2254), 36 (Nr.2255) cm, 5 Holandes liepas ø 32/37 (Nr.2221), 34 (Nr.2236), 47 (Nr.2237), 34 (Nr.2248), 38 (Nr.2241) cm, 6 kļavas ø 24 (Nr.2223), 13/4/7/16/7/13 (Nr.2229), 45 (Nr.2235), 20/18/19/10 (Nr.2305), 33 (Nr.2306), 31/29/25 (Nr.2307) cm, 2 gobas ø 18 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm; Nr.2226), 31 (Nr.2228) cm, 2 Balzāma papeles ø 64 (Nr.2227), 48/6 (Nr.2233) cm, 6 zirgkastaņas ø 29 (Nr.2234), 42 (Nr.2238), 24 (Nr.2239), 60 (Nr.2240), 51 (Nr.2247), 43 (Nr.2242) cm, 1 priedi ø 32 (Nr.2256) cm Rīgā, Čiekurkalna 3. šķērslīnijā 1A (kadastra apzīmējums 0100 087 2067) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 10555,40 EUR (desmit tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

2.2.1. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.06.2021. lēmuma (protokols Nr. 25, 1.2.2.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par vairāku koku ciršanu un par koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 15 cm Rīgā, Tumes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 234,77 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 4. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 21.06.2021. lēmumu (protokols Nr. 25, 1.2.2.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601) saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru atļauts cirst 9 bērzus ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 22, 24, 24, 26, 29, 32, 37, 41 cm Rīgā, Tumes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601).

2.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Apuzes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 076 2162) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 40 cm un 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Apuzes ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 076 2162).

2.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 49 (kadastra numurs 0100 106 0060, kadastra apzīmējums 0100 106 0938) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 29 cm Rīgā, Bramberģes ielā 49 (kadastra numurs 0100 106 0060, kadastra apzīmējums 0100 106 0938) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 247,58 EUR (divi simti četrdesmit septiņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 74 cm Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 42,12 EUR (četrdesmit divi euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vienības gatvē 190 (kadastra apzīmējums 0100 107 0517)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 82 cm Rīgā, Vienības gatvē 190 (kadastra apzīmējums 0100 107 0517).

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 70 cm Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tomsona ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 024 9999, kadastra apzīmējums 0100 024 2165), pie Tomsona ielas 40

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.12.2021.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra numurs 0100 017 0067, kadastra apzīmējums 0100 017 0110)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 37 cm, 1 kļavu ø 70 cm un 1 apsi ø 25 cm Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra numurs 0100 017 0067, kadastra apzīmējums 0100 017 0110);
 2. pirms koku ciršanas Rīgas domes pilsētas attīstības departamentā saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Juglas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 0036)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 trauslo vītolu ø 122 cm Rīgā, Juglas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 0036).

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Tebras ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 124 0102)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2022.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 025 0137) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 67 cm Rīgā, Miera ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 025 0137);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 762,66 EUR (septiņi simti sešdesmit divi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie Juglas ielas 2 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. 2 vītolus ø 50/86, 79 cm Rīgā, Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie Juglas ielas 2;

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Tēriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 0294), pie Tēriņu ielas 18 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. 1 bērzu ø 67 cm Rīgā, Tēriņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 055 0294), pie Tēriņu ielas 18;

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 0032), pie Progresa ielas 19

Nolemj:

 1. Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 0032), pie progresa ielas 19;

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 104 2028), pie Kleistu ielas 83

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 28/30 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 104 2028), pie Kleistu ielas 83;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 264,09 EUR (divi simti sešdesmit četri euro, deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Balasta dambī 8 (kadastra apzīmējums 0100 062 0064)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.12.2021.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2189), pie Jūrmalas gatves 80 un Rīgā, Jūrmalas gatvē 80 (kadastra apzīmējums 0100 082 0865)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 51/52/56 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2189), pie Jūrmalas gatves 80;
 2. atļaut cirst 2 bērzus ø 79, 68 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 80 (kadastra apzīmējums 0100 082 0865) un 1 bērzu ø 56 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 2189), pie Jūrmalas gatves 80;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 462,15 EUR (četri simti sešdesmit divi euro, piecpadsmit centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 0032), pie Progresa ielas 19

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par zirgkastaņas ø 59 cm ciršanu Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 0032), pie Progresa ielas 19.

1.3.16. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 109 (kadastra apzīmējums 0100 077 0184)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par oša ø 33 cm ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 109 (kadastra apzīmējums 0100 077 0184).

1.3.17. § Par koku ciršanu Rīgā, Buļļu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 80 9007), pie Buļļu ielas 58

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 41 un 39 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 9007), pie Buļļu ielas 58;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 364,25 EUR (trīs simti sešdesmit četri euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Buļļu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 066 0080)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.12.2021.

1.3.19. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jura Alunāna ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 010 0030) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2022

1.3.20. § Par papildu administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 40 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 034 2003) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.01.2022.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Artilērijas ielā 49  (kadastra apzīmējums 0100 034 0030) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.01.2022.

1.3.22. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 041 2007) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.12.2021.

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Krapes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 068 0211)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 18/14 cm (celma caurmērs 32 cm) Rīgā, Krapes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 068 0211);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0100)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2021.

1.3.25. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 011 0004)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2022.

1.3.26. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Katrīnas ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 011 0004)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2022.

6.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 85 (kadastra apzīmējums 0100 093 0001)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.12.2021.

0 Patīk
688 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.