Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 7 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0169), pie Aleksandra Čaka ielas 160, Rīgā, Kroņu ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 070 2366) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0935), pie Braslas ielas 16 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 31.01.2023. līdz 13.02.2023. rīkot publisko apspriešanu par 7 liepu ø 38, 44, 36, 34, 38, 42, 39 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 035 0169), pie Aleksandra Čaka ielas 160 un par 1 liepu ø 35 cm un 4 ošlapu kļavu ø 12/22/23, 31, 24, 14/16 cm (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) ciršanu Rīgā, Kroņu ielā 20A (kadastra apzīmējums 0100 070 2366), un par 4 ošlapu kļavu ø 20/17, 21/9, 15/16/25/17, 20 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 070 0935), pie Braslas ielas 16;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 24.01.2023. Ne vēlāk kā līdz 30.01.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.01.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 032 2010), pie Ģertrūdes ielas 129 un Rīgā, Ģertrūdes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9001), pie Ģertrūdes ielas 129 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2023.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Miera ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 026 9999), pie Ēveles ielas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 27 cm Rīgā, Miera ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 026 9999), pie Ēveles ielas pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 115,25 EUR (viens simts piecpadsmit euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0155), pie Zaķusalas krastmalas 39 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst augošās 5 liepas ø 88, 16 (celma caurmērs 20 cm), 26, 38, 24 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 051 0155), pie Zaķusalas krastmalas 39 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4097,87 EUR (četri tūkstoši deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. (šo rindkopu dzēst, ja izmaiņas būvprojektā) noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 2A (kadastra apzīmējums 0100 114 2337) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 2A (kadastra apzīmējums 0100 114 2337) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 234,77 EUR (divi simti trīsdesmit četri euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Garciema ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 120 0075) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 26/17/27 cm, 2 tūjas ø 23, 20 cm Rīgā, Garciema ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 120 0075) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 744,45 EUR (septiņi simti četrdesmit četri euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 070 0037) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Purvciema ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 070 0037), pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Endzelīna ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 099 9999, kadastra apzīmējums 0100 099 0115), pie Liedes ielas 2

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 20/17 cm un 1 vītola ø 23/19/18/20 cm 3 stumbrus ø 19/18/20 cm Rīgā, Jāņa Endzelīna ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 099 9999, kadastra apzīmējums 0100 099 0115), pie Liedes ielas 2;
 2. atļaut cirst 2 vītolus ø 30, 21 cm un 1 vītola ø 23/19/18/20 cm 1 stumbru ø 23 cm Rīgā, Jāņa Endzelīna ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 099 9999, kadastra apzīmējums 0100 099 0115), pie Liedes ielas 2;
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 106 2225)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Cēres ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 106 2225);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 22,31 EUR (divdesmit divi euro, trīsdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 106 0264)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.03.2023.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Tallinas ielā 91 (kadastra apzīmējums 0100 036 0090)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 33 cm Rīgā, Tallinas ielā 91 (kadastra apzīmējums 0100 036 0090);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 53 cm Rīgā, Tallinas ielā 91 (kadastra apzīmējums 0100 036 0090);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 301,65 EUR (trīs simti viens euro, sešdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Vērgales ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 082 2771)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 47 cm Rīgā, Vērgales ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 082 2771);
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 46 cm Rīgā, Vērgales ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 082 2771);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 83,78 EUR (astoņdesmit trīs euro, septiņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0089), pie Vecumnieku ielas 46

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 48, 50 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0089), pie Vecumnieku ielas 46.

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0258)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 055 0258).

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Hermaņa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 057 0024)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Hermaņa ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 057 0024).

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 085 0004)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 085 0004).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raunas ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 089 0154)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Raunas ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 089 0154).

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kaivas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 092 0678, kadastra apzīmējums 0100 092 9004), pie Kaivas ielas 9

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kaivas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 092 0678, kadastra apzīmējums 0100 092 9004), pie Kaivas ielas 9.

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 071 1455)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 071 1455).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 290 (kadastra apzīmējums 0100 115 0010)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.03.2023.

0 Patīk
270 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.