RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 38 (16.09.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (75. grupa, 144. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0694)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 49 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (75. grupa, 144. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0694) bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam 209,16 EUR (divi simti deviņi euro, sešpadsmit centi);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 13 (75. grupa, 144. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0694);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Pūces ielā 19 (71. grupa, 192. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par 1 ievas ø 30 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Pūces ielā 19 (71. grupa, 192. grunts) 128,06 EUR (viens simts divdesmit astoņi euro, seši centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 1C (64. grupa, 2072. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2019.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2555. grunts) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2556. grunts), pie Jūrmalas gatves 119B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 2 bērzus ø 51, 38 cm un 1 pīlādzi ø 20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2555. grunts) un 1 kļavu ø 22/20 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2556. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 823,84 EUR (astoņi simti divdesmit trīs euro, astoņdesmit četri centi);
  • zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 bērzu ø 21 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (82. grupa, 2555. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 47,81 EUR (četrdesmit septiņi euro, astoņdesmit viens cents);
  • pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Esplanādes ielā 2A (103. grupa, 2074. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0330) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2019.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā bez adreses (82. grupa, 2440. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā bez adreses (82. grupa, 2440. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 157,94 EUR (viens simts piecdesmit septiņi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 20 (99. grupa, 438. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 20 (99. grupa, 438. grunts).

 

6. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts).

 

7. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts).

 

8. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.10.2019. līdz 04.11.2019. rīkot publisko apspriešanu par 6 kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 21, 25, 30, 61 cm, 5 bērzu ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 19 (celma caurmērs 28 cm), 6 apšu ø 18 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 21 cm), 20, 21, 22, 59 cm un 1 gobas ø 17/17 (celma caurmērs 33 cm) ciršanu Rīgā, Slokas ielā 43 (64. grupa, 84. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.10.2019. Ne vēlāk kā līdz 14.10.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.10.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā pie žoga Rīgā, pie Slokas un Kuldīgas ielu krustojuma;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2020.

 

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 15.10.2019. līdz 04.11.2019. rīkot publisko apspriešanu par 2 ievu ø 9/12/12/13/16 (celma caurmērs 36 cm), 9/9/9/12/17/18/18/18/19/19/19/20/23/24 cm, 8 melnalkšņu ø 15 (celma caurmērs 21 cm) 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 25 cm), 19 (celma caurmērs 27 cm), 20, 40, 47 cm, 4 kļavu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 20, 22 cm, 1 ošlapu kļavas ø 26 cm, 9 bērzu ø 23, 28, 29, 36, 37, 39, 42, 42, 55 cm, 8 apšu ø 21, 24, 24, 32, 34, 36, 36/43, 46 cm un 1 zirgkastaņas ø 26/39 cm ciršanu Rīgā, Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.10.2019. Ne vēlāk kā līdz 14.10.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 14.10.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā pie žoga Rīgā, pie Slokas un Kuldīgas ielu krustojuma;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.01.2020.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Šautuves ielā 10 (73. grupa, 2237. grunts), pie Šautuves ielas 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 51 cm Rīgā, Šautuves ielā 10 (73. grupa, 2237. grunts), pie Šautuves ielas 8.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 1B (74. grupa, 2085. grunts) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 31 cm un 1 liepu ø 36 cm Rīgā, Dīķa ielā 1B (74. grupa, 2085. grunts);
 2. atļaut cirst 1 ozolu ø 64 cm, 9 kļavas ø 45, 109, 41, 37, 23, 25, 27, 30, 31 cm un 1 papeli ø 59/49 cm Rīgā, Dīķa ielā 1B (74. grupa, 2085. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4056,91 EUR (četri tūkstoši piecdesmit seši euro, deviņdesmit viens cents);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Grostonas ielā 6 (24. grupa, 379. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0340) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 44, 32 cm, 2 ievas ø 22/36, 41 cm, 2 pīlādžus ø 15/17, 20 cm, 1 ozolu ø 25 cm, 1 vītolu ø 52/57/62 cm, 2 kļavas ø 38, 39 cm Rīgā, Grostonas ielā 6 (24. grupa, 379. grunts, kadastra apzīmējums 0100 024 0340) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krustpils ielā 62B (126. grupa, 104. grunts, kadastra apzīmējums 0100 126 0090) un Rīgā, Lokomotīves ielas sarkanās līnijas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 126 9000, pie Krustpils ielas 62B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 9 bērzus ø 18, 18 (celma caurmērs 24 cm), 32, 39, 31, 51, 30, 30/33, 51 cm Rīgā, Krustpils ielā 62B (126. grupa, 104. grunts, kadastra apzīmējums 0100 126 0090);
  2. 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Lokomotīves ielas sarkanajās līnijās zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 126 900.

 

14. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 81 (122. grupa, 2002. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.11.2019.

 

15. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 94B (24. grupa, 15. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 29.10.2019. līdz 11.11.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 vīksnu ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 58 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 94B (24. grupa, 15. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 22.10.2019. Ne vēlāk kā līdz 28.10.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 28.10.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Krišjāņa Valdemāra ielas ietves, pie iebrauktuves Krišjāņa Valdemāra ielas 94 teritorijā);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.12.2019.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Atlasa ielā 7A (87. grupa, 274. grunts; kadastra apzīmējums 0100 087 0268) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 37/22 (kalstoša), 34 cm, 2 ošlapu kļavas ø 45 (kalstoša), 38 (kalstoša) cm, 1 osi ø 27/21/22/12 cm, 1 papeli ø 71 cm Rīgā, Atlasa ielā 7A (87. grupa, 274. grunts; kadastra apzīmējums 0100 087 0268) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1390,21 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit euro, divdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bēnes ielā 8 (66. grupa, 290. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.10.2019.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jaunsaules ielā 20 (64. grupa, 162. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vīksnu ø 64 cm Rīgā, Jaunsaules ielā 20 (64. grupa, 162. grunts);
 2. atļaut cirst 1 vīksnu ø 71 cm un 1 kļavu ø 41 cm Rīgā, Jaunsaules ielā 20 (64. grupa, 162. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 509,96 EUR (pieci simti deviņi euro, deviņdesmit seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 67 (67. grupa, 2062. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2019.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 2313), pie Progresa ielas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 bērzus ø 40, 52, 31 cm Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 2313), pie Progresa ielas 3;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 101 (107. grupa, 153. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 67, 55, 63cm Rīgā, Vienības gatvē 101 (107. grupa, 153. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 61cm Rīgā, Vienības gatvē 101 (107. grupa, 153. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 277,74 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi euro, septiņdesmit četri centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā 15 (72. grupa, 116. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā 15 (72. grupa, 116. grunts).

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Gaismas ielā 1A (71. grupa, 2089. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 54 cm Rīgā, Gaismas ielā 1A (71. grupa, 2089. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 98,35 EUR (deviņdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Andromedas gatvē 3 (71. grupa, 2185. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 robīnijas ø 22, 25 cm, 1 ošlapu kļavu ø 38 cm, 2 smiltsērkšķus ø 30, 28 cm Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei Rīgā, Andromedas gatvē 3 (71. grupa, 2185. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koka ciršanu Rīgā, Sermuliņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 012 2060, pie Pētersalas ielas

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 13/14/16/20/21/22/26 cm Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei Rīgā, Sermuliņu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 012 2060, pie Pētersalas ielas;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0318, pie Čiekurkalna 1. līnijas 41A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 57 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 087 0318, pie Čiekurkalna 1. līnijas 41A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,77 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 24 (86. grupa, 2034. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 24 (86. grupa, 2034. grunts).

0 Patīk
474 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.