RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 25 (17.06.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts,Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītājas p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 46A (107. grupa, 2285. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 63 cm Rīgā, Graudu ielā 46A (107. grupa, 2285. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 537,85 EUR (pieci simti trīsdesmit septiņi euro, astoņdesmit pieci centi);

 
2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 29 (58. grupa, 152. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2019.
 
3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.06.2019. līdz 09.07.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 46 cm, 3 kļavu ø 26, 28, 34/30/15 cm Rīgā, A. Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 21.06.2019. Ne vēlāk kā līdz 25.06.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.06.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, A. Čaka ielas pusē, pie A. Čaka ielas 105 ēkas fasādes, vai vārtiem);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.08.2019.

 
4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 4116. grunts) un Rīgā, Rencēnu ielā bez numura (121. grupa, 1239. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.08.2019.
 
5. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.08.2019.
 
6. Par koku ciršanu Rīgā, Vangažu ielā 26 (92. grupa, 612. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 41 cm un 1 pīlādzi ø 31 cm Rīgā, Vangažu ielā 26 (92. grupa, 612. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 482,36 EUR (četri simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit seši centi).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Ērkšķu ielā 3 (82. grupa, 130. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 kļavas ø 75 cm ciršanu Rīgā, Ērkšķu ielā 3 (82. grupa, 130. grunts).

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Imantas 8. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9010), pie Imantas 8. līnijas 3

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 73 cm Rīgā, Imantas 8. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9010), pie Imantas 8. līnijas 3.

 
3. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (93. grupa, 344. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 33 cm un 1 melnalksni ø 38 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (93. grupa, 23. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 248,15 EUR (divi simti četrdesmit astoņi euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 
4. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Parādes ielā 28 (103. grupa, 26. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 90/70/50 cm Rīgā, Parādes ielā 28 (103. grupa, 26. grunts).
 
5. Par koka ciršanu Rīgā, Ķiburgas ielā 1 (82. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 55 cm Rīgā, Ķiburgas ielā 1 (82. grupa, 84. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 
6. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (93. grupa, 23. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 42 cm un 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (93. grupa, 23. grunts).
 
7. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (70. grupa, 22. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0618), pie Zolitūdes ielas 26

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijai 1 balto vītolu ø 80 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (70. grupa, 22. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0618), pie Zolitūdes ielas 26;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 
8. Par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 68C (107. grupa, 8. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Graudu ielā 68C (107. grupa, 8. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 
9. Par koka ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 5 (55. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Tēriņu ielā 5 (55. grupa, 125. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 23,68 EUR (divdesmit trīs euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 
10. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 64 (106. grupa, 2382. grunts) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2019.
 
11. Par koku ciršanu Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

 1. pēc Dabas aizsardzības pārvaldes nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļaujas saņemšanas un tajā minēto nosacījumu izpildes atļaut cirst 2 kļavas ø 53, 56 cm un 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59. grupa, 67. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 515,88 EUR (pieci simti piecpadsmit euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 
12. Par koka ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 77 (28. grupa, 30. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu zirgkastaņu ø 45 cm Rīgā, K. Barona ielā 77 (28. grupa, 30. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 102,45 EUR (viens simts divi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 
13. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. šķērslīnijā 16 (114. grupa, 455. grunts) un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:
pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2019.
 
14. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Meža prospektā 30 (94. grupa, 177 grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 41, 36 cm Rīgā, Meža prospektā 30 (94. grupa, 177 grunts).
 
15. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 25 (11. grupa, 70. grunts)

Nolemj:
atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.08.2019.
 
16. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vecāķu prospektā 54 (120. grupa, 131. grunts)

Nolemj:
atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 54 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 54 (120. grupa, 131. grunts).
 

0 Patīk
327 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.