Sēdes norises laiks: 17.06.2020., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece G. Kalīte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieces p.i. A. Maderniece (K. Zīverte)
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Teritorijas plānojuma nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka p.i. M. Liepa-Zemeša
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša -Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze G. Aurīte

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Tirdzniecības ēku jaunbūves Rīgā, Valdeķu ielā b/n (kad. Nr. 0100 079 0375)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, ka būvniecības ieceres risinājums koriģējams (novietojums, fasādes, autostāvvietas), ievērojot šādus nosacījumus:

 1. paredzēt zemesgabalā un pieguļošo ielu teritoriju (no Valdeķu un Graudu un Beverīnas ielas) sasaisti ar Spulga ielas gājējiem, objektu orientējot arī uz kājāmgājējiem un riteņbraucējiem un respektējot esošos gājēju kustības virzienus, risinājumu pamatojot ar analīzi;
 2. ņemot vērā ēkas plānoto funkciju, apkārtējo privātmāju apbūvi un tuvo parka teritoriju, lai saglabātu balansu apstādījumi – apbūve, palielināt minimālās Spulgas un Beverīnas ielas būvlaidi līdz 6 m;
 3. saglabāt esošai privātmāju zonai esošo ainavisko priekšrocību un zaļas zonas īpatsvaru gar Spulgas ielu, paredzot labiekārtotas publiskās rekreācijas teritorijas izveidi skvēra veidā starp stāvvietām zemesgabala vidū un priekšpagalmā pie Spulgas ielas uz Bātas ielas ass, dodot vizuāli zaļas struktūras sasaisti  ar pretī esošo Ēbeļmuižas parku, ietverot gājēju plūsmu, arī uz Beverīnas ielas ass paredzēt zaļas struktūras sasaisti ar pretī esošo Ēbeļmuižas parku, tādējādi nodrošinot apstādījumu zonas pēctecību un skatu koridorus;
 4. labiekārtot publisko zonu gar ēkas Nr. 1 Valdeķu ielas fasādi (vismaz pusē) līdzīgi kā paredzēts būvprojektā minimālā sastāva ēkai Nr. 2;
 5. abu objektu visas fasādes risināt kā „ielas” publiskas un kvalitatīvas fasādes, risinot abas ēkas kā vienotu apbūves kompleksu, vienotā arhitektoniski mākslinieciskā valodā, nodrošinot kvalitatīvus ielu skatus objektam visos gadalaikos, īpaši „draudzīgi” pret apkārtējo privātmāju apbūvi risināt Spulgas ielas fasādes;
 6. paredzēt koku stādījumus grupas vai rindas visos zemesgabala priekšpagalmos gar ielām;
 7. braucamo daļu stāvvietā ,,pacelt” gājēju ceļa šķērsošanas vietās;
 8. nodrošināt drošu pārvietošanos visiem satiksmes dalībniekiem, pārskatīt piegādes transporta un apmeklētāju transporta krustošanos risinājumu;
 9. piegādes zonu paredzēt slēgtu, ēkai Nr. 2 risināt slēgto piegādes zonu, kas būtu kopīga visām ēkā paredzētām tirdzniecības platībām;
 10. samazināt autostāvvietu skaitu, autostāvvietu izvietojumu pakārtot esošiem kokiem, nav pieļaujama koku ciršana autostāvvietu ierīkošanai, brīvai koku stādījumu teritorijai ir jāaizņem 15 – 20 % autostāvvietai paredzētās teritorijas kopplatības vai stāvlaukuma teritorijā veidojami trīspakāpju apstādījumi, ievērojot kokaugu intensitāti 1 koks uz 5 stāvvietām, lai mazināt negatīvo ietekmi uz dzīvojamo vai publisko apbūvi (troksni, gaisa piesārņojumu u.tml.).;
 11. neparedzēt autostāvvietas priekšpagalmos (koriģēt risinājumu pret Spulgas ielu, kur priekšpagalms ir no abu apjomu savienojošās līnijas  pret ielu);
 12. Valdeķu, Graudu, Spulgas ielas veikala apjomu koriģēt, risināt kā stūra objektu atbilstošu gan apjomā, gan formā, gan apdares veidā, kas iezīmētu šo aktīvo pilsētas krustojumu, veidotu atbilstošu vietai priekšlaukumu un loģisku ieeju ēkā, meklējot vietas akcenta risinājumu telpiski vai labiekārtojuma elementā, tādējādi piešķirot stūra ēkai no divām galveno lomu;
 13. iesniegt būvprojekta teritorijas un arhitektoniskos risinājumus izvērtēšanai pirms projektēšanas nosacījumu izpildes.

 

2. Noliktavu un biroju ēku kompleksa jaunbūves 1., 2. un 3. kārta Rīgā, Ulbrokas ielā 34A (kad. Nr. 0100 092 0183)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, ka būvniecības ieceres risinājums koriģējams, ievērojot šādus nosacījumus:

 1. ņemot vērā teritorijas pārskatāmību no Ulbrokas un Dzelzavas ielas, optimizēt arhitektoniski māksliniecisko paņēmienu skaitu un līdzsvarot visu fasāžu kompozīciju, apdares veidu un kvalitāti pret visām pusēm, nodrošinot kompleksa (noliktavu – veikalu kvartālā) vienotu arhitektonisko veidolu uz ārpusi, kas kalpotu par kvartālā identitāti (kopsakarībā ar blakus apbūvi), panākot dažādību vienotā koptēlā, izvairīties no nejaušības; biroju telpu apjomam pret Ulbrokas ielu atbalstāms lielāks dekoratīvo elementu skaits un lielāka detalizācijā; fasādes risinājumu un apjoma novietni pret Dzelzavas ielu risināt kontekstā ar plānoto apbūvi gar Dzelzavas ielu;
 2. risināt kvalitatīvu jumta ainavu, ventilācijas iekārtas arhitektoniski iekļaujot objektu arhitektūrā vai paredzēt tās ēkas apjomā. Objektam apstādījumus un labiekārtojumu jārisina visur, kur apbūve veido priekšplānu un ir pārskatāma  no ielas telpas;
 3. paredzēt labiekārtotu publisko priekšpagalmu pret Ulbrokas ielu un ar tehniskiem labiekārtojuma risinājumiem un seguma veidiem samazināt piebrauktuves platību un tās ietekmi (prioritāti) priekšpagalmā, atvirzīt to maksimāli no Ulbrokas ielas gājēju ietves, piešķirot tai pakārtotu funkciju šajā  zonā, kombinējot ar labiekārtoto laukumu, paredzot vietu ielas stādījumu joslai (sk. Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 ,,Rīgas domes teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 2.36.¹ apakšpunktu);
 4. respektēt meliorācijas sistēmas elementus (Leona grāvis), 1. kārtā atrisināt teritorijas lietus ūdens novadīšanu vai iekļaujot lietus ūdens savākšanas dīķi 1. kārtas risinājumā;
 5. pie ūdens savākšanas dīķa palielināt apstādījumu daudzumu un paredzēt labiekārtoto zonu, samazināt autostāvvietu daudzumu;
 6. iestādāmiem kokiem piemērot koeficientu vismaz 1,5 izcērtamā koka vietā;
 7. izvērtēt iespēju apjomu telpisko kārtojumu risināt saskaņā ar iedibināto apbūvi (esošo blakus zemes gabalos) – leņķī pret Dzelzavas ielu;
 8. iesniegt būvprojekta teritorijas un arhitektoniskos risinājumus izvērtēšanai pirms projektēšanas nosacījumu izpildes.

 

3. Draudzes nama jaunbūve Rīgā, Sarkandaugavas ielā 10 (kad. Nr. 0100 016 0021)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu: fasādes apdarē līdzsvarot dominējošo apdares materiālu risinājumu.

 

4. Slēgta tipa automazgātavas jaunbūve Rīgā, Ūnijas ielā 18 (kad. Nr. 0100 070 0074)

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu: nav pieļaujama atvērta tipa automazgātavas būvniecība.

 

5. Trīs dzīvokļu izbūve esošo bēniņu telpās Rīgā, Hanzas ielā 4 (kad. Nr. 0100 019 0123)

Lēmums:

atteikt izdot būvatļauju, pamatojoties uz Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 ,,Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 271.1. apakšpunktu.

 

VII Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

1. ,,Zunda parka” teritorijas attīstības vīzija Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 (kad. Nr. 0100 061 2015, Nr. 0100 061 2042, Nr. 0100 061 0015)

Lēmums:

saskaņot konkursa nolikumu ar šādiem nosacījumiem: projektēšanas programmu:

 • papildināt 4. daļas  18. lpp. pēdējo rindkopu ar Apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tematisko plānojumu, Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas pilsētvides veidošanas vadlīnijām;
 • iekļaut 4. daļas 20. lpp. pēdējā rindkopā skatu punktos skatu koridori no Mārtiņa baznīcas uz Ķīpsalas D galu, vecpilsētu.

 

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūves būvprojekts Rīgā, Dumbrāja ielā 29 (kad. Nr. 0100 093 0599)

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
 • precizēt apstādījumu risinājumus pie autostāvvietas ārsienām iekšpagalma pusē un pie robežas ar kaimiņu zemesgabalu; norobežojušos stādījumus risināt, dažādojot pielietoto augu sortimentu (paredzot arī lielaugu stādījumu grupas), veidojot tos pakāpeniski – vizuāli nosedzot vienveidīgās monotonās autostāvvietas ārsienas, t.sk. mazinot/slāpējot negatīvo pienesumu (izmešu ietekmi, cietā seguma sakaršana, skats uz autostāvvietām); nojumēs paredzēt t.s. ,,intensīvos” zaļos jumtus (RTIAN 172.2. apakšpunkts);
 • detalizēt fasāžu risinājumus: precizēt balkonu norobežojošo margu risinājumus, paredzot privātās telpas norobežošanu no publiskās ārtelpas, lai ēkas ekspluatācijas laikā izvairītos no iedzīvotāju patstāvīgi radītiem risinājumiem;
 • koriģēt autotransporta piekļūšanas risinājumu no Dumbrāju ielas ēkas autostāvvietas apjomā, paredzot drošu iekļuvi, t.sk. izvairoties no sastrēgumu veidošanos Dumbrāju ielas;
 1. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

 

2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas jaunbūves mets Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (kad. Nr.   0100 051 0017)

Lēmums:

 1. konceptuāli atbalstīt autostāvvietu 3B risinājumu 2. un 3. kārtai; turpmākas projektēšanas gaitā pārdomāt iespēju šo risinājumu kombinējot daļēji ar reljefu, risināt piekļūšanas risinājumu +1,5 m līmenim no iekšpagalma zemes līmeņa un no ēkas iekšpuses, kā arī funkcionāli detalizējot šī līmeņa publisko/privāto zonu;
 2. Lucavsalas un Laivu ielu stūra risinājumu meklēt turpmākas projektēšanas gaitā, lai risinājums organiski iekļautos pārējo šī krustojuma teritoriju iespējamā risinājumā;
 3. turpmākas projektēšanas gaitā meklēt vairākus fasāžu risinājumā variantus un telpiskajā kompozīcijā analizēt katru kārtu, kā pašpietiekamu telpisko veidojumu;
 4. izskatīt iespēju 1. kārtas apjomā (gar piebraucamo ceļu starp esošo tirdzniecības centru un paredzēto ēku) paredzēt atvērumu vismaz 1. stāva līmenī ar iespēju piekļūt iekšpagalmam.
0 Patīk
653 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.