Sēdi vada:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldesInženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
  
Komisijas locekļi:  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās inženieres  I. Bērziņas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Inženieru nodaļas vadītājaI. Veļikanova
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietniecesK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  L. Tomiņa   V. Bakanovs
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 12 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Skrīnes ielā 1 (kadastra numurs 0100 099 2195; kadastra apzīmējums 0100 099 0861), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 19 cm (celma caurmērs 24 cm), 2 vītolus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 48/51 cm, 2 Baltos vītolus ø 27, 65 cm, 5 bērzus ø 20, 32, 21, 40, 19 (celma caurmērs 23 cm) cm, 4 blīgznas ø 34, 38, 35, 45 cm Rīgā, Skrīnes ielā 1 (kadastra numurs 0100 099 2195; kadastra apzīmējums 0100 099 0861) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1850,86 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro, astoņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 25.10.2022. līdz 07.11.2022. rīkot publisko apspriešanu par 4 kļavu ø 45, 64, 24, 42 cm un 1 Kanādas papeles ø 102 cm ciršanu Rīgā, Miera ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 023 0066);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Ne vēlāk kā līdz 24.10.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 24.10.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2022.

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Skanstes ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 024 0370) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 29 cm Rīgā, Skanstes ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 024 0370) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 247,58 EUR (divi simti četrdesmit astoņi euro, piecdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 7 ošus ø 29, 25, 43/28, 40, 40, 33/38, 44 cm Rīgā, Prāgas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 004 0015).

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 20/7/10 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Pilsētas kanāla, pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

1.2.6. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 072 0129) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Kaņiera ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 072 0129).

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Apmetņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0462), pie Apmetņu ielas 12, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 32 cm Rīgā, Apmetņu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 0462), pie Apmetņu ielas 12, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 priedes ø 22, 22, 20, 25, 24, 24, 20 cm, 9 bērzus ø 16/17/19 (celma caurmērs 35 cm), 22, 20, 29, 22, 35, 22/20, 29/32/15, 20 cm, 1 papeli ø 20 cm Rīgā, Dzintara ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 109 0084) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0221) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 40, 45 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 1 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 087 0221) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 725,67 EUR (septiņi simti divdesmit pieci euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Bukultu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 014 0157) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 25, 25, 28, 38/15/22 cm, 3 blīgznas ø 25/15/10/22, 20/15, 36 cm, 1 bērzu ø 22 cm, 1 apsi ø 20 cm, 3 vītolus ø 20/25/15/20/22/12/10, 45, 55 cm Rīgā, Bukultu ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 014 0157) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2040,40 EUR (divi tūkstoši četrdesmit euro, četrdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 094 0061), pie Ķīšezera ielas 8 un Rīgā, Mežezera ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0198), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. att atļaut cirst 19 blīgznas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 18 cm), 22, 26, 22, 27, 23, 23, 25, 22/20, 33/20/45, 25/30, 28, 15/15 (celma caurmērs 25 cm), 22, 23, 30, 20, 26 cm, 4 apses ø 33, 25, 42, 20 cm, 3 baltalkšņus ø 12/14/19 cm (celma caurmērs 35 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 27 cm) cm, 25 melnalkšņus ø 22/22/25/35, 33, 33/27/19, 33/27, 21, 20, 32/27, 61, 32, 26, 36/10/25, 21/15, 16/16/18/20, 20/11/30/3027/25/26, 37/15, 18 (celma caurmērs 25 cm), 24/33/10, 30/21/25, 24/30/30, 16/30/22, 32, 37/15, 30/21/25, 33, 26/28 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0061), pie Ķīšezera ielas 8
 2. atļaut cirst 1 vītolu ø 45 cm, 3 blīgznas ø 26, 23, 33/32/22 cm, 7 melnalkšņus ø 37, 26, 34, 25/14/12/18/18, 34/15/39, 20/18/19, 20/30/29 cm, 1 baltalksni ø 25/20 cm Rīgā, Mežezera ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 084 0198) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 19275,41 EUR (deviņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro, četrdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 0038), pie Krustabaznīcas ielas 10, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 4 bērzus ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22cm), 11 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 27 cm) un 2 ošlapu kļavas ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 085 0038), pie Krustabaznīcas ielas 10 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 105 0088)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Dikļu ielā 37 (kadastra apzīmējums 0100 105 0088);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 0230), pie Vienības gatves 21

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 054 0230), pie Vienības gatves 21;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 6.līnijā 2 k-2 (kadastra numurs 0100 082 1306, kadastra apzīmējums 0100 082 1246)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 32, 24 cm Rīgā, Beberbeķu 6.līnijā 2 k-2 (kadastra numurs 0100 082 1306, kadastra apzīmējums 0100 082 1246);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 127,49 EUR (viens simts divdesmit septiņi euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 053 0217)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.11.2022.

1.3.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 15 (kadastra apzīmējums 0100 062 0190)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 21/17, 30 cm Rīgā, Balasta dambī 15 (kadastra apzīmējums 0100 062 0190);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 61,92 EUR (sešdesmit viens euro, deviņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vagonu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 038 0013)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2022.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 0050) un Rīgā, Duntes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 0062)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  •  2 bērzus ø 45, 36 cm, 1 zirgkastaņu ø 48 cm, 1 egli ø 18 cm Rīgā, Laktas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 0050);
  • 1 egli ø 31 cm Rīgā, Duntes ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 017 0062);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1196,34 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņdesmit seši euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 035 0042)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2022.

1.3.9. § Par atteikumu uzsākt no jauna administratīvo lietu par 1 bērza ciršanu Rīgā, Imantas 5. līnijā 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0113)

Nolemj:

atteikt uzsākt no jauna administratīvo lietu par 1 bērza ciršanu Rīgā, Imantas 5. līnijā 2 (kadastra apzīmējums 0100 093 0113).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Rudens ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 121 2454)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Rudens ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 121 2454).

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 51 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 071 2548)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.12.2022.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dammes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 080 2157)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2022.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 3 (kadastra apzīmējums 0100 093 0297)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 6. līnijā 3 (kadastra apzīmējums 0100 093 0297).

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā132 (kadastra apzīmējums 0100 080 2168)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.12.2022.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (kadastra apzīmējums 0100 093 0344)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 35, 38/25, 38, 43/35, 41 cm Rīgā, Jūrmalas gatvē 78D (kadastra apzīmējums 0100 093 0344);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 580,52 EUR (pieci simti astoņdesmit euro, piecdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Treiliņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 120 0318)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Treiliņu ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 120 0318);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 017 2059), pie Pededzes ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 45 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 017 2059), pie Pededzes ielas 7;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Āraišu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 089 0308)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 37/35, 32/31/23/15/22 cm Rīgā, Āraišu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 089 0308);
 2. atļaut cirst 2 tūjas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 14/9 (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Āraišu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 089 0308);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 69,21 EUR (sešdesmit deviņi euro, divdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koka ciršanu Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 115 0307)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zilgano duglāziju ø 33 cm Rīgā, Aizkraukles ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 115 0307);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 2318)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 29 cm Rīgā, Ūnijas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 2318);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koku ciršanu Rīgā, Andromedas gatvē 3 (kadastra apzīmējums 0100 071 2185)

Nolemj:

 1. 4 ošlapu kļavas ø 58, 25, 20, 33/38 cm un 1 aso egli ø 40 cm Rīgā, Andromedas gatvē 3 (kadastra apzīmējums 0100 071 2185);
 2. nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 445E (kadastra numurs 0100 128 2065, kadastra apzīmējums 0100 128 0461)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavas ø 20/19/20/21  cm stumbrus ø 20/21 cm Rīgā, Brīvības gatvē 445E (kadastra numurs 0100 128 2065, kadastra apzīmējums 0100 128 0461);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka stumbru ciršanu 74,68 EUR (septiņdesmit četri euro, sešdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka stumbru ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0026), pie Saulgožu ielas 34

Nolemj:

 1. Rīgā, Zemesgabals bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 067 0026), pie Saulgožu ielas 34;
0 Patīk
299 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.