RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 51 (17.12.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 14 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 14 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā bez numura (82. grupa, 2569. grunts), pretī Sātiņu ielai 4, saistībā ar plānoto elektroapgādes un piebraucamā ceļa izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā bez numura (82. grupa, 2569. grunts), pretī Sātiņu ielai 4 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 196,36 EUR (viens simts deviņdesmit seši euro, trīsdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Irbenes ielā 5H (107. grupa, 2380. grunts) saistībā ar plānoto dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 60/58/63 cm Rīgā, Irbenes ielā 5H (107. grupa, 2380. grunts).

 

3. Par koku ciršanu saistībā ar divu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Ķengaraga ielā 8A (72. grupa, 286. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0268) un Rīgā, Ķengaraga ielā bez numura (72. grupa, 119. grunts), pie Ķengaraga ielas 8A

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  • 1 kļavu ø 40 cm, 5 bērzus ø 45, 41, 39, 37, 36 cm Rīgā, Ķengaraga ielā 8A (72. grupa, 286. grunts, kadastra apzīmējums 0100 072 0268);
  • 1 bērzu ø 34/35/32 cm Rīgā, Ķengaraga ielā bez numura (72. grupa, 119. grunts), pie Ķengaraga ielas 8A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1617,81 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņpadsmit euro, astoņdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Preiļu ielā bez numura (121. grupa, 2688. grunts) saistībā ar dzīvojamās mājas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 57, 42, 42, 43, 30 cm, 3 egles ø 28, 16 (celma caurmērs 21 cm), 21 cm Rīgā, Preiļu ielā bez numura (121. grupa, 2688. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1353,15 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit trīs euro, piecpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 62C (126. grupa, 2102. grunts; kadastra apzīmējums 0100 126 0089) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 9999), pie Krustpils ielas 62C saistībā ar noliktavas jaunbūvi

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 4B (113. grupa, 332. grunts) saistībā ar jaunu elektroapgādes kabeļa trases izbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 melnalksni ø 27 Rīgā, Kalmju ielā 4B (113. grupa, 332. grunts), kad paskaidrojuma rakstā būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 230,51 EUR (divi simti trīsdesmit euro, piecdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu;
 4. saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par koku ciršanu saistībā ar mazstāvu dzīvojamās ēkas būvniecību un teritorijas labiekārtošanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts)

Nolemj:

 1. saistībā ar mazstāvu dzīvojamās ēkas būvniecību, teritorijas labiekārtošanu:

1.1. atļaut cirst 3 kļavas ø 14/30, 18 (celma caurmērs 23 cm), 21 cm Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;

1.2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 708,59 EUR (septiņi simti astoņi euro, piecdesmit deviņi centi);

1.3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

 1. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst 1 kalstošu liepu ø 39 cm Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts) teritorijas kopšanas nolūkā;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar 1 kalstošas liepas ø 39 cm ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 2. līnijā 4 (85. grupa, 2071. grunts) ciršanu 35,51 EUR (trīsdesmit pieci euro, piecdesmit viens cents);
  • pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts) un zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2049, pie Skanstes ielas 2B saistībā ar jaunas ielas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;

1.1. 9 bērzus ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 17 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 21, 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm) cm, 1 blīgznu ø 20 cm, 7 vītolus ø 20, 22, 21, 26, 33, 23, 23/18 cm, 2 apses ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 24 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 018 2049, pie Skanstes ielas 2B;

1.2. 2 bērzus ø 45, 44/46 cm, 2 vītolus ø 21/26/28/19, 44/57/60 cm, 3 ošlapu kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm) cm, 2 blīgznas ø 33 (nokaltusi), 29 cm, 1 baltalksni ø 31/36 cm, 3 ievas ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 ozolu ø 20 cm, 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts);

 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 10300,18 EUR (desmit tūkstoši trīs simti euro, astoņpadsmi centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus saistībā ar Lojas ielas izbūvi un Murjāņu ielas pārbūvi Rīgā posmā no Juglas ielas līdz Strazdumuižas ielai

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus saistībā ar Lojas ielas izbūvi un Murjāņu ielas pārbūvi Rīgā, posmā no Juglas ielas līdz Strazdumuižas ielai.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 107 (25. grupa, 155. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 37 cm, 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Miera ielā 107 (25. grupa, 155. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 36 cm), 42 cm Rīgā, Miera ielā 107 (25. grupa, 155. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1280,59 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro, piecdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

11. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 25 (58. grupa, 99. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0211)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Doles ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9999. grunts;

kadastra apzīmējums 0100 052 2135) saistībā ar ražošanas ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 30, 13/9/16/23/15/14/14/14/14 cm Rīgā, Doles ielas sarkanajās līnijās (52. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 052 2135) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1383,04 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit trīs euro, četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9007) un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 146 (107. grupa, 573. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 41 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (107. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 107 9007);
 2. atļaut cirst 1 egli ø 27 cm un 1 priedi ø 38 cm Rīgā, Vienības gatvē 146 (107. grupa, 573. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 554,92 EUR (pieci simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit divi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

14. Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.07.2018. lēmuma (protokols Nr. 30, 1.2.5. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Kalmju ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 113 0016, pie Kalmju ielas 6A un Kalmju ielā 6A (113. grupa, 331. grunts) saistībā ar jaunbūves būvniecību” grozīšanu

Nolemj:

izteikt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 23.07.2018. lēmumu (protokols Nr. 30, 1.2.5. §) “Par koku ciršanu Rīgā, Kalmju ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 113 0016, pie Kalmju ielas 6A un Kalmju ielā 6A (113. grupa, 331. grunts) saistībā ar jaunbūves būvniecību” lemjošo daļu sekojoši:

 1. atļaut cirst, kad paskaidrojuma rakstā būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
  • 2 melnalkšņus ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 33 cm Rīgā, Kalmju ielas sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 113 0016, pie Kalmju ielas 6A
  • 3melnalkšņus ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 24, 33 cm Rīgā, Kalmju ielā 6A (113.grupa, 331.grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1600,73 EUR (viens tūkstotis seši simti euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu;
 4. saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 160 (75. grupa, 28. grunts) un Rīgā, Šampētera ielā 98 (99. grupa, 602. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 priedi ø 42 cm, 1 bērzu ø 44 cm un 1 liepu ø 34 cm Rīgā, Kalnciema ielā 160 (75. grupa, 28. grunts);
  • 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Šampētera ielā 98 (99. grupa, 602. grunts);
 1. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dumbrāja ielā 27 (93. grupa, 2128. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2019.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krasta ielā 21 (41. grupa, 135. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2019.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Bērzupes ielā 3 (74. grupa, 219. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 2 liepas ø 40, 50 cm, 1 osi ø 43 cm, 1 pīlādzi ø 17/17 cm (celma caurmērs 23 cm), 1 bērzu ø 28/32 cm un 2 ošlapu kļavas ø 8/20, 14/20 cm Rīgā, Bērzupes ielā 3 (74. grupa, 219. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rucavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 081 0005), pie Zaru ielas 2

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.02.2019.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Pleskodāles ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 10. grunts), pie Pleskodāles ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 priedi ø 60 cm Rīgā, Pleskodāles ielas sarkanajās līnijās (81. grupa, 10. grunts), pie Pleskodāles ielas 23;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pils ielā 5 (8. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 115 cm Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) Rīgā, Pils ielā 5 (8. grupa, 4. grunts).

 

8. Par koku ciršanu Rīgā, Miera ielā 60 (26. grupa, 234. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 48, 51 cm, 1 kļavu ø 29 cm un 3 bērzus ø 40, 27, 28 cm Rīgā, Miera ielā 60 (26. grupa, 234. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, A. Deglava ielā 54 (71. grupa, 175. grunts), pie Nīcgales ielas 28 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

 

10. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 9011, Pakalniešu ielas sarkanajās līnijās, pie Pakalniešu ielas 24

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 liepas ø 102 cm ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējuma Nr. 0100 091 9011, Pakalniešu ielas sarkanajās līnijās, pie Pakalniešu ielas 24.

 

11. Par koka ciršanu Rīgā, Skujenes ielā 6 (67. grupa, 139. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 68 cm Rīgā, Skujenes ielā 6 (67. grupa, 139. grunts);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Magoņu ielā 9 (56. grupa, 160. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 4/11/12 (celma caurmērs 23 cm) cm, 6 kļavas ø 23, 14/13 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 24, 20/14/11 cm un 1 ozolu ø 35 cm Rīgā, Magoņu ielā 9 (56. grupa, 160. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 978,92 EUR (deviņi simti septiņdesmit astoņi euro, deviņdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par koka ciršanu Rīgā, Indriķa ielā 2A (54. grupa, 40. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 0197)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Indriķa ielā 2A (54. grupa, 40. grunts; kadastra apzīmējums 0100 054 0197);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tadaiķu ielā 6 (74. grupa, 217. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Tadaiķu ielā 6 (74. grupa, 217. grunts).

0 Patīk
416 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.