RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 3 (18.01.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 11 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Ogļu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 062 2047)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ozola ø 28 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Ogļu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 062 2047) 597,61 EUR (pieci simti deviņdesmit septiņi euro, sešdesmit viens cents).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ormaņu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 059 0089) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 156 (kadastra apzīmējums 0100 107 0107) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 27 vītolus ø 9/8/8 (celma caurmērs 50 cm), 13/10 (celma caurmērs 30 cm), 9/10/11 (celma caurmērs 40 cm), 11/15/10/15/15 (celma caurmērs 60 cm), 13/10 (celma caurmērs 38 cm), 26, 20/28/26/24, 24, 23, 26, 25, 24, 25/20/24/24, 23/26, 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm), 23, 22, 23, 24, 21, 25, 24/24/28, 21/36/31, 26, 27, 39 cm, 6 kļavas ø 21, 24, 27, 24, 20/20, 25 cm, 5 melnalkšņus ø 23, 24/23, 24, 15/19 (celma caurmērs 22 cm), 25/27 cm, 2 ošlapu kļavas ø 31, 29 cm, 1 ozolu ø 22 cm, 2 bērzus ø 30, 24 cm Rīgā, Vienības gatvē 156 (kadastra apzīmējums 0100 107 0107) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6901,49 EUR (seši tūkstoši deviņi simti viens euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 22 papeles ø 29, 31, 33, 35, 36, 40, 40, 41, 42, 44, 44, 48, 54, 54, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 67, 100 cm, 9 kļavas ø 12, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 21, 21 cm, 2 melnalkšņus ø 38, 52 cm, 40 parastās liepas ø 14, 17, 21, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 36, 37, 37, 39, 40, 40, 40, 42, 46, 46, 47, 50, 51, 53, 53, 54, 55, 60, 60, 61, 52/48 cm, 60 bērzus ø 16, 17, 18, 18, 21, 21, 22, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 38, 39, 40, 40, 41, 41, 43, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 49, 51, 53, 53, 61 cm, 4 Holandes liepas ø 35, 36, 37, 43 cm, 1 platlapu liepu ø 31 cm, 3 zirgkastaņas ø 34, 43, 66 cm, 1 priedi ø 22 cm, 1 egli ø 17 cm, 1 apsi ø 30 cm, 1 balto apsi ø 61 cm, 1 ošlapu kļavu ø 50 cm, 1 ozolu ø 33, 44 cm un 3 robīnijas ø 21, 28, 32 cm Rīgā, Zemaišu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 056 0092);
  • 1 liepu ø 45 cm Rīgā, Gardenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 056 0319);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 33481,36 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit viens euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 78 (kadastra apzīmējums 0100 105 0124) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 66 cm, 1 bērzu ø 50 cm un 2 liepas ø 61, 70 cm Rīgā, Liepājas ielā 78 (kadastra apzīmējums 0100 105 0124);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 44, 66 cm Rīgā, Liepājas ielā 78 (kadastra apzīmējums 0100 105 0124) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 gobas ø 22/19, 42, 31 cm, 2 bērzus ø 43, 24/23 cm, 3 ošlapu kļavas ø 38, 43, 57 cm, 1 kļavu ø 29 cm, 2 ozolus ø 68, 47 cm Rīgā, Blaumaņa ielā 23 (30. grupa, 39. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7645,10 EUR (septiņi tūkstoši seši simti četrpadsmit pieci euro, desmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ogres ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 048 0166) un Rīgā, Ogres ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 048 2051) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 5 ošlapu kļavas ø 25/19, 27, 41, 41, 20/19/12 cm, 4 vītolus ø 31/28/30/26, 35/30, 37/56/27, 28/30/37/54/18/30/26 cm, 7 liepas ø 35, 19 (celma caurmērs 24 cm), 13/12/14/14 (celma caurmērs 57 cm), 21, 45, 34, 39 cm Rīgā, Ogres ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 048 0166);
  • 1 ošlapu kļavu ø 27/20 cm Rīgā, Ogres ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 048 2051).

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunsaimnieku ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 125 6878) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 19/19 cm (celma caurmērs 38 cm) Rīgā, Jaunsaimnieku ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 125 6878) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 129,76 EUR (viens simts divdesmit deviņi euro, septiņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 9000) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2132), pie Višķu ielas saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.04.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Žagatu ielā 11 (70. grupa, 574. grunts, kadastra apzīmējums 0100 070 0516) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 54, 44 cm Rīgā, Žagatu ielā 11 (70. grupa, 574. grunts, kadastra apzīmējums 0100 070 0516), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 836,65 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši euro, sešdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9001), pie Eiženijas ielas 17

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9001), pie Eiženijas ielas 17.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 43D (kadastra apzīmējums 0100 099 2288)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 37 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 43D (kadastra apzīmējums 0100 099 2288);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 168,47 EUR (viens simts sešdesmit astoņi euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 450B (kadastra apzīmējums 0100 125 0370)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 61/64 cm Rīgā, Maskavas ielā 450B (kadastra apzīmējums 0100 125 0370);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 121 0077), pie Barkavas ielas 6

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 vītolus ø 43, 26 cm Rīgā, Dārzciema ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 121 0077);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 125,66 EUR (viens simts divdesmit pieci euro, sešdesmit seši centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Virsaišu ielā 1 (kadastra apzīmējums (0100 046 0056)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 55 cm Rīgā, Virsaišu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 046 0056);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17  EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 6A (70. grupa, 2116. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0252)

Nolemj:

 1. atļaut 1 kalstošu bērzu ø 39 cm, 5 ošlapu kļavas ø 37/35, 34, 29, 36, 31 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 6A (70. grupa, 2116. grunts; kadastra apzīmējums 0100 070 0252);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 318,27  EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, divdesmit septiņit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 048 0012)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 69, 67 cm, 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Maskavas ielā 134 (kadastra apzīmējums 0100 048 0012);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 461,70 EUR (četri simti sešdesmit viens euro, septiņdesmit centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Ūnijas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 2318)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Ūnijas ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 070 2318).

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Uriekstes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 014 0093)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.04.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Voleru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 098 0007), pie Voleru ielas 43, Rīgā, Voleru ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 098 0018) un Rīgā, Voleru ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 098 0014)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 37F, Rīgā, Kurzemes prospekta sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9999), pie Jūrmalas gatves 37F

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 kļavu ø 22/32 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9000), pie Jūrmalas gatves 37F;
  • 1 egli ø 47 cm Rīgā, Kurzemes prospektā sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9999), pie Jūrmalas gatves 37F;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
472 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.