Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi:  
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs
  
Protokolē:  
Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciālisteO. Cvetkova

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunmoku ielā 30 (kadastra numurs 0100 075 0208, kadastra apzīmējums 0100 075 0714), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 26 cm Rīgā, Jaunmoku ielā 30 (kadastra numurs 0100 075 0208, kadastra apzīmējums 0100 075 0714) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāņa Čakstes gatvē 23 (kadastra apzīmējums 0100 119 2051), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 119 2117), pie Jāņa Čakstes gatves 23 un Rīgā, Lejupes ielā 1C (kadastra apzīmējums 0100 119 0288) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.09.2022.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 052 0170, kadastra apzīmējums 0100 052 0160), pie Garozes ielas 27, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.09.2022.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 172 (kadastra apzīmējums 0100 107 0120) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 vītolus ø 39/29, 45, 25 cm Rīgā, Vienības gatvē 172 (kadastra apzīmējums 0100 107 0120);
 2. 2 vītolus ø 69, 83 cm, 1 ošlapu kļavu ø 34/26 cm, 2 bērzus ø 28, 31 cm, 3 blīgznas ø 28/18/31, 15/15/12 (celma caurmērs 25 cm), 43 cm, 3 ievas ø 37, 20/27/22, 44 cm, 3 kļavas ø 66, 60, 39 cm Rīgā, Vienības gatvē 172 (kadastra apzīmējums 0100 107 0120) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. 26.07.2022. līdz 08.08.2022. rīkot publisko apspriešanu par 2 gobu ø 24, 31 cm ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 037 0132);
 2. līdz 19.07.2022. Ne vēlāk kā līdz 25.07.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. līdz 25.07.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. līdz 09.09.2022.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0062), pie Jūrmalas gatves 127B, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 81 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0062), pie Jūrmalas gatves 127B.

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Slokas iela 51 (kadastra apzīmējums 0100 064 0014) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 83 cm Rīgā, Slokas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 064 0014)pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 708,59 EUR (septiņi simti astoņi euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2115), pie Krustpils ielas 151, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2115), pie Krustpils ielas 151.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Nautrēnu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 123 0072) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0551; kadastra apzīmējums 0100 123 0548), pie Nautrēnu ielas 12, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā:
  • 1 kļavu ø 39 cm Rīgā, Nautrēnu ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 123 0072);
  • 7 kļavas ø 47, 24, 25, 22/29, 42, 24, 19 (celma caurmērs 22 cm) un 1 gobu ø 26 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 123 0551; kadastra apzīmējums 0100 123 0548), pie Nautrēnu ielas 12;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2373,34 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 127 0518, kadastra apzīmējums 0100 127 0122), pie Berģu ielas 142, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 070 0022, kadastra apzīmējums 0100 127 0496), pie Berģu ielas 142 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 127 2002), pie Berģu ielas 142, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 13 (kadastra numurs 0100 092 0303, kadastra apzīmējums 0100 092 0634) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2022.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Druvienas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 122 9000), pie Druvienas ielas 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 37, 45 cm un 9 bērzus ø 41, 28, 22, 26, 25, 22/23, 24/14, 24, 17 (celma caurmērs 24 cm) Rīgā, Druvienas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 122 9000), pie Druvienas ielas 2, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1835,52 EUR (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit pieci euro, piecdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Dzelzavas ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 092 2323), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 57 apses ø 15, 16, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 33, 34, 39 cm, 190 bērzus ø 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 33, 34, 39 cm, 18 priedes ø 19, 22, 22, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29 cm,71 blīgznu ø 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 32, 39, 39 cm, 1 pīlādzi ø 26 cm, 2 baltos vītolus ø 36, 38 cm, 10 tūjas ø 9, 11, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17, 21 cm, Rīgā, Dzelzavas ielā 125 (kadastra apzīmējums 0100 092 2323) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 32859,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit deviņi euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 122 0290) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 apses ø 24, 20, 20 cm, Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 122 0290);
 2. 6 apses ø 33, 21, 24, 20, 25, 19/24 cm un 1 blīgznu ø 22/29 cm Rīgā, Hipokrāta ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 122 0290) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Lestenes ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 075 0398)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 35 cm Rīgā, Lestenes ielā 5A (kadastra apzīmējums 0100 075 0398);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2A (kadastra numurs 0100 099 2272, kadastra apzīmējums 0100 099 0225)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 20/20, 32, 22/22, 29 cm, 1 melnalksni ø 23 cm, 1 skābardi ø 38 cm Rīgā, Grenču ielā 2A (kadastra numurs 0100 099 2272, kadastra apzīmējums 0100 099 0225);
 2. atļaut cirst 6 kļavas ø 15/15/15, 42, 20, 22/23/14/18/20, 26, 20 cm Rīgā, Grenču ielā 2A (kadastra numurs 0100 099 2272, kadastra apzīmējums 0100 099 0225);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1138,28 EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit astoņi euro, divdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Grenču ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 099 0019)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 dižskābardi ø 36 cm, 1 Sarkano ozolu ø 25 cm, 3 blīgznas ø 17/31, 20/22, 20/17/16 cm, 1 egli ø 19 (celma caurmērs 23 cm) cm, 9 Baltās apses ø 49, 47, 35, 40, 39, 20, 40, 34, 23 cm Rīgā, Grenču ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 099 0019);
 2. atļaut cirst 2 Baltās apses ø 110, 51/13/50/31 cm stumbrus ø 51/50/31 cm, 1 Melno papeli ø 42 cm, 3 blīgznas ø 23/20/17, 28, 20 cm, 1 kļavu ø 59 cm Rīgā, Grenču ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 099 0019);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 982,59 EUR (deviņi simti astoņdesmit divi euro, piecdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielā 3 (kadastra numurs 0100 099 0204, kadastra apzīmējums 0100 099 0226)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Balto apsi ø 37 cm Rīgā, Mūkupurva ielā 3 (kadastra numurs 0100 099 0204, kadastra apzīmējums 0100 099 0226);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 67,39 EUR (sešdesmit septiņi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 053 0013) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Jelgavas ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 053 0013);
 2. Rīgā, Jelgavas ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 053 0013) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2382,75 EUR (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit divi euro, septiņdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 058 0040)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.09.2022.

1.3.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Medus ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 058 9999, kadastra apzīmējums 0100 058 9002), pie Nometņu ielas 14

Nolemj:

 1. 4 kļavas ø 38, 27/44, 30, 26 cm Rīgā, Medus ielas teritorijā (kadastra numurs 0100 058 9999, kadastra apzīmējums 0100 058 9002), pie Nometņu ielas 14);

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 073 2246)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 32, 30/28 cm stumbru ø 28 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 073 2246);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 14 (kadastra numurs 0100 061 0182, kadastra apzīmējums 0100 061 0214)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 79 cm Rīgā, Kalnciema ielā 14 (kadastra numurs 0100 061 0182, kadastra apzīmējums 0100 061 0214);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,88 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 023 0073)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 27 cm Rīgā, Miera ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 023 0073);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 30,73 EUR (trīsdesmit euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 019 0006)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 liepas ø 32, 39 cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 63 (kadastra apzīmējums 0100 019 0006).

1.3.12. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183) saistībā ar teritorijas kopšanu, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. . rīkot publisko apspriešanu par 2 liepu ø 32, 45 cm ciršanu Rīgā, Pērnavas ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 037 0183);
 2. līdz 15.08.2022. Ne vēlāk kā līdz 15.08.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. līdz 15.08.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. līdz 30.09.2022.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Kārļa Ulmaņa gatves 162

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 24 cm, 20 bērzus 45, 20 cm, 1 vītolu ø 85 cm un 4 melnalkšņus ø 38, 18 (celma caurmērs 22 cm), 21, 28/29 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Kārļa Ulmaņa gatves 162;
 2. atļaut cirst 3 kļavas ø 18/21/25, 15/16/20, 16/17 cm (celma caurmērs 25 cm), 10 melnalkšņus ø 32/35/33, 22/22/23, 31, 30, 35, 40, 36, 45/38, 36, 39, 36 cm un 1 vītolu ø 85 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 1349), pie Kārļa Ulmaņa gatves 162;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3255,51 EUR (trīs tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro, piecdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 0024), pie Lielupes ielas 22

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 14 papeles ø 29/35, 30/40, 38/40, 23, 25, 46/57, 42/45, 22, 47, 50, 43, 35/52, 50, 80/95 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 0024), pie Lielupes ielas 22;

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lielajā ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 110 2141)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Lielajā ielā 53A (kadastra apzīmējums 0100 110 2141).

1.3.16. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56A (kadastra apzīmējums 0100 063 0110)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56A (kadastra apzīmējums 0100 063 0110).

1.3.17. § Par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielā 115 (kadastra apzīmējums 0100 077 0065)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 59 cm Rīgā, Dzirciema ielā 115 (kadastra apzīmējums 0100 077 0065);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 53,73 EUR (piecdesmit trīs euro, septiņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Pludmales ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 120 0026)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 40, 45, 46 cm Rīgā, Pludmales ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 120 0026);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 450,77 EUR (četri simti piecdesmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Sila ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 121 2156)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.09.2022.

1.3.20. § Par koka ciršanu Rīgā, Mangaļu prospektā 50 (kadastra apzīmējums 0100 120 0389)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 30 cm Rīgā, Mangaļu prospektā 50 (kadastra apzīmējums 0100 120 0389);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stāmerienas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 092 2457)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.3.22. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 211 (kadastra apzīmējums 0100 086 0446)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 egles ø 27, 28 cm Rīgā, Brīvības gatvē 211 (kadastra apzīmējums 0100 086 0446);
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 25 cm Rīgā, Brīvības gatvē 211 (kadastra apzīmējums 0100 086 0446);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 45,53 EUR (četrdesmit pieci euro, piecdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielā 2 (kadastra numurs 0100 092 0620, kadastra apzīmējums 0100 092 0098) un Rīgā, Juglas ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 092 9999, kadastra apzīmējums 0100 092 9010), pie Juglas ielas 2

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.08.2022.

0 Patīk
506 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.