Sēdes norises laiks: 19.06.2019., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja L. Sarma
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietnieces p.i. L. Sarma (K. Zīverte)
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs V. Brūzis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece A. Maderniece
Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu athitekte M. Veinberga
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja I. Purmale
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte N. Skane
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte G. Logina
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts M. Miķelsons
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenais arhitekts J. Vizulis
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja L. Beila
Vadītāja biroja galvenā speciāliste K. Bašķere

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola

Darba kārtība:

7 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
1 jautājums par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
2 citi jautājumi.

 

I Attīstības priekšlikumi

1. Četru dzīvokļu dzīvojamās ēkas (rindu mājas) jaunbūve Zentenes ielā b/n (117. grupa, 190. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA PREMA ART”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju novērst nepilnības dokumentācijā;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc trūkumu novēršanas pieņemt lēmumu par publiskās apspriešanas piemērošanu, pamatojoties uz Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 ,,Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 452.2. apakšpunktu.

 

2. Esošās ēkas nojaukšana un tirdzniecības ēkas jaunbūve Slokas ielā 205B (117. grupa, 105. grunts).

Pasūtītājs: SIA „RATALS”
Projektētājs: SIA „CORE projekts”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju: a) iesniegt vizualizācijas vides kontekstā no raksturīgākajiem skatu punktiem (Dammes ielas/Slokas ielas krustojuma, no Slokas ielas  virzienā uz Dammes ielu, no Auru ielas virzienā uz Slokas ielu); b) pievienot arborista slēdzienu; c) koriģēt fasādes arhitektonisko risinājumu;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. uzaicināt būvniecības ierosinātāju un ieceres izstrādātāju uz Būvvaldes padomes sēdi prezentēt ieceri.

 

3. Dzīvojamo ēku lit. 001 un lit. 002 pārbūve Firsa Sadovņikova ielā 22 (43. grupa, 109. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Meru arhitekti”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu par fasāžu dalījuma risinājumu.

 

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Kuršu ielā 27A (92. grupa, 698. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumu būvprojektam pievienot pilsētvides analīzi, kas argumentējama ar projektējamās ēkas vizualizāciju esošās vides kontekstā vai Kuršu ielas perspektīvi.

 

5. Dzīvojamās ēkas pārbūve Fasāžu, kāpņu telpas renovācija, lifta izbūve” Krišjāņa Barona ielā 17 (21. grupa, 2005. grunts).

Pasūtītājs: Khaled KH.A. Miqdadi
Projektētājs: SIA Archi Mobilis”

Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 307.1.3. apakšpunktam;
 2. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc korekciju veikšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

6. Dzīvojamās ēkas pārbūve Ausekļa ielā 11 (11. grupa, 165. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

 1. konceptuāli atbalstīt variantu B ar pusloka logu izbūvēm otrajā rindā;
 2. izdot būvatļauju ar nosacījumiem, cita starpā iekļaujot nosacījumus: a) izstrādāt kompozicionāli un arhitektoniski vienotu „Forburgas” kvartāla visas jumta plaknes risinājumu pret Vašingtona laukumu, iekšpagalmu atbilstoši RVC AZ TIAN 6., 637.8., 639.1.1. apakšpunktam; b) precizēt jumta logu izbūvju kopējo platumu, to aizņemto laukumu, skaitu un elementu izmērus, izvietojumu pa rindām; nepieciešamības gadījumā samazināt izbūvju skaitu un šo elementu izmērus atbilstoši RVC AZ TIAN 639.2.2. līdz 639.2.6. apakšpunktam.

 

7. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas jaunbūve Kristapa ielā 35 (60. grupa, 325. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA „Diānas Zalānes projektu birojs”

Lēmums:

izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

 

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšana

1. Pārskats par būvniecības ieceres Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve, esošo ēku un būvju nojaukšana Anniņmuižas bulvārī b/n” publisko apspriešanu (117. grupa, 121. grunts).

Pasūtītājs: fiziska persona
Projektētājs: SIA  Projektēšanas birojs A.I.D.E.”

Lēmums:

 1. apstiprināt publiskās apriešanas rezultātus;
 2. būvatļaujā papildus izvirzīt nosacījumus: a) par gājēju un transporta plūsmu risinājumiem, ņemot vērā esošo gājēju un transporta plūsmu kompleksu analīzi (t.sk. kvartāla ietvaros) par zemesgabalam tuvumā esošās dzīvojamās apbūves sasaisti ar sabiedriskā transporta pieturvietām, tirdzniecības centriem un rekreācijas zonām, pievienojot salīdzinājuma tabulu par attiecīgiem gājēju plūsmu trajektorijas attālumiem; b) par nepieciešamību veikt apkārtējo ēku tehniskā stāvokļa monitoringu pirms būvniecības.

 

VI Detālplānojumu izstrāde

1. Detālplānojuma zemes vienībām Ventspils ielā 63A un 63D, Lielirbes ielā 9 un b/n (75. grupa, 14., 2032., 2100. un 2106. grunts) apstiprināšana.

Ierosinātājs: SIA ,,UCTAM Baltics”
Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”

Lēmums:

apstiprināt detālplānojumu.

 

IX Citi jautājumi

1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lidoņu ielā 1 siltināšana (77. grupa, 72. grunts).

Pasūtītājs: AS „Rīgas namu apsaimniekotājs”

Lēmums:

 1. lai Būvvalde varētu izvērtēt ēkas fasādes kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas nepieciešamību, kā arī sniegt informāciju par izvirzāmām prasībām ēkas fasādes siltināšanas ietvaros, lūgt ierosinātāju iesniegt saskaņā ar RTIAN punktu papildus dokumentus: fotofiksāciju, kas uzskatāmi parāda ēkas raksturīgās vērtības un elementus;
 2. pēc papildu informācijas saņemšanas skatīt atkārtoti.

 

2. Kalnciema ielas/Raņķa dambja attīstības vīzijas mets.

Projektētājs: fiziska persona

Lēmums:

 1. pievienoties Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes viedoklim attiecībā uz ēku Kalnciema ielā 2a gan attiecībā uz jaunās fasādes saderīgumu ar vēsturisko, saglabājušos ēkas fasādi, kā arī daļā par abu variantu tālākas diskusijas nepieciešamību, t.sk., par pieeju ēkas apjoma atjaunošanā;
 2. jaunbūvju Kalnciema ielā 2c tālākā projektēšanas gaitā ievērot: a) atbilstoši perimetrālās apbūves principiem izlīdzināt apjomu augstumu, veidojot horizontālo līniju, kas nosaka dzegas augstumu; b) pret Daugavgrīvas ielu, kas veido kvartāla garāko fasādi, veidot izteiktāk nolasāmu fasādes dalījumu (vizuālajā uztverē vērstu uz garās horizontālās dimensijas samazinājumu); c) akcentu risinājums pamatojams ar skatu punktu analīzi atbilstoši RTIAN 369., 370., 371. punktam (t. sk., attiecībā pret ielu platumu un nozīmīgumu); d) jumtu arhitektūrā detalizēt dažādo formu sadurvietas; e) atkārtoti risinājumā sabalansēt pagalma funkcijas, tostarp attiecībā uz iedzīvotājiem, kā arī ņemt vērā insolācijas aprēķinus, t.sk., attiecībā uz ziemeļu pusē esošo dzīvojamo apbūvi.

 

0 Patīk
423 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.