RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 29 (19.07.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja p.i., Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i V.Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J.Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Slimbahs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja p.i., Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i V.Freimanis

Darba kārtībā:

 • 2 pārkāpumu izskatīšana;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.1. PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 073 0209)

Nolemj:

      uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 2 bērzu ø 40, 40 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Skaistkalnes ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 073 0209) 341,48 EUR (trīs simti četrdesmit viens euro, četrdesmit astoņi centi).

 

1.1.2. § Par koku patvaļīgu ciršanu Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra Nr. 0100 092 2182)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 3 kārklu (vītolu) ar celmu caurmēru 34, 30, 40 cm, 2 bērzu ar celmu caurmēru 22, 25 cm, 3 priežu ar celma caurmēru 20, 22, 23 cm Rīgā, Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra apzīmējums 0100 092 2182) patvaļīgu ciršanu 564,58  EUR (pieci simti sešdesmit četri euro, piecdesmit astoņi centi).

 

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.2.1.§ Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 6 (kadastra apzīmējums 0100 054 0185) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 9/10/11, 13/14/15/16 cm un 1 ošlapu kļavu ø 11/13/13 cm Rīgā, Vienības gatvē 6 (kadastra apzīmējums 0100 054 0185) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 877,62 EUR (astoņi simti septiņdesmit septiņi euro, sešdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.2. § Par administratīvās lietas par koka ciršanu izbeigšanu Rīgā, Kvadrāta ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 6860) saistībā ar inženiertīklu izbūvi

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Kvadrāta ielā zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 125 6860).

 

1.2.3. § Par koku patvaļīgu ciršanu un koku bojāšanu Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra numurs 0100 125 6922, kadastra apzīmējums 0100 125 0726), par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra numurs 0100 125 6922, kadastra apzīmējums 0100 125 0726) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par Novērtējumā Nr. 63839 1 bērza ø 43 cm, Nr. 63843 3 bērzu ø 29, 31, 28 cm, Nr. 63845 1 bērza ø 46 cm, Nr. 63846 1 bērza ø 33 cm, Nr. 63851 1 bērza ø 18 cm (celma caurmērs 23 cm), Nr. 63859 3 bērzu ø 30, 30, 31 cm, Nr. 63861 3 ošlapu kļavu ø 27, 25, 22 cm Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra numurs 0100 125 6922, kadastra apzīmējums 0100 125 0726) bojāšanu līdz augtspējas zudumam un 6 lapu koku (bērzu) ø 20, 30, 25, 25, 25, 25/25/20 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra numurs 0100 125 6922, kadastra apzīmējums 0100 125 0726) 2446,80 EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro, astoņdesmit centi);
 2. atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 32 cm, Nr. 63853 1 vītolu ø 60 cm Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra numurs 0100 125 6922, kadastra apzīmējums 0100 125 0726);
 3. atļaut cirst Novērtējumā ar Nr. 63833 1 ošlapu kļavu ø 54 cm, Nr. 63838 5 bērzus ø 26. 31, 35, 39, 39 cm, Nr. 63840 1 bērzu ø 34 cm Nr. 63842 1 bērzu ø 32/31 cm, Nr. 63844 1 bērzu ø 46 cm, Nr. 63858 2 bērzus ø 29, 29 cm, Nr. 63864 3 bērzus ø 18 (celma caurmērs 24 cm), 20, 23 cm Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra numurs 0100 125 6922, kadastra apzīmējums 0100 125 0726) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2436,54 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro, piecdesmit četri centi);
 5. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 0215) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 30, 32, 39, 42 cm Rīgā, Kalnciema ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 061 0215) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1220,82 EUR (viens tūkstotis divi simti divdesmit euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kuldīgas ielā 20 (kadastra apzīmējums 0100 060 0035) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 097 0074), pie Daugavgrīvas šoseja 7A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 papeles ø 95, 45, 35/25, 25/20, 40, 36 cm, 9 kļavas ø 65, 40, 40, 35/40/35, 50, 60, 50, 36, 21 cm, 6 bērzus ø 25, 25, 25/25, 26/10, 36, 35 cm un 5 vītolus ø 45, 25, 35, 25, 30 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 097 0074), pie Daugavgrīvas šosejas 7A pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6555,74 EUR (seši tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sakas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 0028), pie Sakas ielas 15 un Rīgā, Nīcas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 080 0566), pie Nīcas ielas 2B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sārnates ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0098), pretī Sārnates ielai 10, Rīgā, Sārnates ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 0467), pretī Zūru ielai 12 un Rīgā, Vārnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185) no Vārnes ielas 2B līdz Vārnes ielai 8 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052) saistībā ar teritorijas kopšanu, labiekārtojuma izveidi, ēkas pārbūvi

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Invalīdu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0052).

 

1.2.10. §Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 19 (kadastra apzīmējums 0100 114 0570) saistībā ar būvniecību0.

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 19 (kadastra apzīmējums 0100 114 0570).

 

1.2.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Senlejas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 113 2608) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.2.12. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0535) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.09.2021.

 

1.2.13. § Par papildu koka ciršanu Rīgā, Viestura prospektā, zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 095 2142, pretī Viestura prospektam 95, saistībā ar objekta “Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga-Skulte ar pievedceļiem 1. kārtas būvniecība” būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā 1 priedi ø 20 cm Rīgā, Viestura prospektā, zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 095 2142, pretī Viestura prospektam 95.

 

1.2.14. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumu 0100 012 2053, 0100 012 2050, pie Sermuliņu ielas, saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 08.2021. līdz 30.08.2021. rīkot publisko apspriešanu par 10 liepu ø 27 (Nr. 1), 29 (Nr. 2), 25 (Nr. 3), 32 (Nr. 4), 22/24 (Nr. 5), 21/29 (Nr. 6), 28/32/38 (Nr. 7), 39/25/23 (Nr. 10), 27/19/29/14 (Nr. 11), 31 (Nr. 14) cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 012 2050 un 15 liepu ø 32/32 (Nr. 8), 20/29 (Nr. 9, kalstoša), 12/20/26 (Nr. 12), 33 (Nr. 13), 21 (Nr. 15), 27/17 (Nr. 16), 20/24/23 (Nr. 17), 13/25 (Nr. 18), 15/16 (Nr. 19, kalstoša), 14/11 (Nr. 20, kalstoša), 13/21 (Nr. 21), 29 (Nr. 22), 29/24/23 (Nr. 23), 25/15 (Nr. 24), 60 (Nr. 27) cm zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 012 2053 ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 08.2021. Ne vēlāk kā līdz 16.08.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 08.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.2021.

 

1.2.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Visbijas prospektā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0037) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

           pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.2.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Kalmju ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 113 0446) saistībā ar būvniecību 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 21/25/14/12/19/21 cm Rīgā, Kalmju ielā 19A (kadastra apzīmējums 0100 113 0446) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 478,08 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro, astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 

1.2.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Rāmuļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 014 0041) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

           pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.09.2021.

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Lipaiķu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 099 2266)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītola ø 27/26 cm 1 stumbru ø 26 cm Rīgā, Lipaiķu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 099 2266);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 47,35 EUR (četrdesmit septiņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 076 2055)

Nolemj:

           pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2021.

 

1.3.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 20A (kadastra numurs 0100 105 0382, kadastra apzīmējums 0100 105 0375)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 27, 38 cm un 1 ozolu ø 25 cm Rīgā, Mežotnes ielā 20A (kadastra numurs 0100 105 0382, kadastra apzīmējums 0100 105 0375);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 261,81 EUR (divi simti sešdesmit viens euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.4. §

Par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 099 0756)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 68 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 099 0756);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 123,85 EUR (viens simts divdesmit trīs euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.5. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pļavas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 037 0014)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.09.2021.

 

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 15. līnija 9 (kadastra apzīmējums 0100 125 6480)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.09.2021.

 

1.3.7. § Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 52 (kadastra apzīmējums 0100 070 0213)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.09.2021.

 

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Finiera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 097 0098)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm un 1 pīlādzi ø 17 cm (celma caurmērs 26 cm) Rīgā, Finiera ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 097 0098);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 261,81 EUR (divi simti sešdesmit viens euro, astoņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatve 134 (kadastra apzīmējums 0100 082 0092)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.08.2021.

 

1.3.10. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gundegas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 100 0014)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 06.08.2021.

 

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Senču ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 026 0227)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 28 cm Rīgā, Senču ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 026 0227).

 

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Vējdzirnavu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0085)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 51 cm Rīgā, Vējdzirnavu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 127 0085);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 116,11 EUR (viens simts sešpadsmit euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 088 0012)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 33 cm un 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Čiekurkalna 5. šķērslīnijā 11 (kadastra apzīmējums 0100 088 0012);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 266,36 EUR (divi simti sešdesmit seši euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Berģu ielā 116 (kadastra apzīmējums 0100 127 0380)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 55 cm Rīgā, Berģu ielā 116 (kadastra apzīmējums 0100 127 0380);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,04 EUR (divdesmit pieci euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 012 0091)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.09.2021.

 

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Bergenas ielā 2A (kadastra apzīmējums 0100 094 0074)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.08.2021.

 

1.3.17. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Ščecinas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 0106)

 Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.09.2021.

 

1.3.18. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0006), pie Mazsalacas ielas 23

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 bērza ø 52 cm ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 0006), pie Mazsalacas ielas 23.

 

 

0 Patīk
412 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.