RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 43 (19.10.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 22 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 71 (93. grupa, 4. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Raņķa dambī bez numura (49. grupa, 135. grunts), Uzvaras parka teritorijā saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 37/36 cm Rīgā, Raņķa dambī bez numura (49. grupa, 135. grunts), Uzvaras parka teritorijā pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 311,61 EUR (trīs simti vienpadsmit euro, sešdesmit viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 58, 58 cm un 2 ošus ø 19 (celma caurmērs 26 cm), 62 cm un 1 egli ø 42 cm (Arborista atzinumā koki Nr. 222, 223, 224, 229, 234) Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts);
 2. atļaut cirst 1 egli ø 20 cm (Arborista atzinumā koks Nr. 216) Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 27.10.2020. līdz 09.11.2020. rīkot publisko apspriešanu par 199 koku86 bērzu ø 24, 24, 26, 27, 27, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 37, 39, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 50, 50, 50, 51, 51, 53, 54, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 56, 58, 59, 59, 62, 63, 64, 64, 65, 69, 27/37, 34/34, 38/43 cm, 43 kļavu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 17 (celma caurmērs 20 cm), 20, 21, 21, 24, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 31, 32, 32, 34, 34, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 48, 51, 51, 66, 20/18/22, 31/34, 32/15, 32/27, 32/36, 34/45/26 cm, 16 baltalkšņu ø 19 (celma caurmērs 25 cm), 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 33, 34, 38, 38, 39, 20/15/15, 22/23/25/26 cm, 11 apšu ø 20, 20, 21, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 50 cm, 10 balto vītolu ø 24, 29, 38, 41, 43, 66, 68, 69, 74, 46/51/32 cm, 8 trauslo vītolu ø 20, 33, 41, 44, 51, 54, 62, 91 cm, 7 ošu ø 11/12/13/17/18 (celma caurmērs 59 cm), 16/14 (celma caurmērs 24 cm), 17 (celma caurmērs 23 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 33, 42 cm, 6 ievu ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 15 (celma caurmērs 27 cm), 25, 26, 26, 22/22/27/28 cm, 4 blīgznu ø 42, 50, 32/25/27/13, 44/22/20 cm, 2 melnalkšņu ø 43, 58 cm, 1 Holandes liepas ø 87 cm, 1 Rietumu tūjas ø 14/16 cm (celma caurmērs 30 cm), 1 ošlapu kļavas ø 30 cm, 1 papeles ø 29 cm, 1 ozola ø 98 cm un 1 baltās apses ø 60 cm ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (119. grupa, 364. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 20.10.2020. Ne vēlāk kā līdz 26.10.2020. iesniegt vienpusējo planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 26.10.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Lejupes ielā 5 (pie iebrauktuves teritorijā, kur šobrīd ir izvietoti autoservisi);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.12.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Volguntes ielā 28 (76. grupa, 376. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 67 cm un 1 sudrabkļavu ø 99 cm Rīgā, Volguntes ielā 28 (76. grupa, 376. grunts).

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 01.12.2020. līdz 14.12.2020. rīkot publisko apspriešanu par 3 Holandes liepu ø 54, 57, 59 cm ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 24.11.2020. Ne vēlāk kā līdz 30.11.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.11.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts) ielas pusē, pie Bruņinieku ielas 14 ēkas fasādes;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 30.11.2020. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem zemesgabala Rīgā, Bruņinieku ielā 14 (22. grupa, 5. grunts) apkārtējā teritorijā un paredzētos tehniskos risinājumus, nodrošinot apstādījumu saglabāšanai nepieciešamo hidroloģisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.01.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Kalsnavas ielā bez numura (70. grupa, 2167. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 42, 44, 31, 49 cm Rīgā, Kalsnavas ielā bez numura (70. grupa, 2167. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1417,17 EUR (viens tūkstotis četri simti septiņpadsmit euro, septiņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 130 k-9 (35. grupa, 2025. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 15 (celma caurmērs 28 cm) un 16 (celma caurmērs 29 cm) cm Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 130 k-9 (35. grupa, 2025. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 010 0088, saistībā ar būvniecību un par koku ciršanu Rīgā, Kronvalda bulvārī 2 (10. grupa, 162. grunts), Simtgades alejā, kadastra apzīmējums 0100 010 0120 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 39 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses, kadastra apzīmējums 0100 010 0088 pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atļaut cirst:
   • 1 kļavu ø 36 cm un 1 ozolu ø 64 cm Simtgades alejā, kadastra apzīmējums 0100 010 0120;
   • 2 gobas ø 20, 17 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm, 1 ošlapu kļavu ø 22/18/18 cm Kronvalda bulvārī 2 (10. grupa, 162. grunts);
   • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam un par koka ciršanu Rīgā, Krīvu ielā 20 (115. grupa, 267. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu zemesgabala Rīgā, Krīvu ielā 20 (115. grupa, 267. grunts) īpašniekam apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ozola ø 55 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Krīvu ielā 20 (115. grupa, 267. grunts) 469,55 EUR (četri simti sešdesmit deviņi euro, piecdesmit pieci centi);
 2. atļaut cirst 1 nokaltušu ozolu ø 55 cm Rīgā, Krīvu ielā 20 (115. grupa, 267. grunts);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
 4. saistībā ar būvniecību atļaut cirst atļaut cirst 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Krīvu ielā 20 (115. grupa, 267. grunts), ievērojot Eksperta atzinumā norādītos spožās skudras aizsardzības pasākumus, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 5. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 6. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Duntes ielā 11A (17. grupa, 2013. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 29 cm Rīgā, Duntes ielā 11A (17. grupa, 2013. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 618,95 EUR (seši simti astoņpadsmit euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 3. līnijas sarkanajās līnijās (99. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 9007), pie Imantas 3. līnijas 15

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts), Motoru ielā, pie Riekstu ielas 7

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 vītolus ø 54, 34 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (63. grupa, 4. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Progresa ielā 6A (93. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.01.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Skaru ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 502. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0473), pie Skaru ielas 3, 5

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 baltalkšņus ø 25/20, 20, 20/20, 20, 20 cm Rīgā, Skaru ielas sarkanajās līnijās (82. grupa, 502. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0473), pie Skaru ielas 3, 5;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Slokas ielā 88 (66. grupa, 161. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Slokas ielā 88 (66. grupa, 161. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 24/26 cm Rīgā, Slokas ielā 88 (66. grupa, 161. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 309,62 EUR (trīs simti deviņi euro, sešdesmit divi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Riekstu ielā 14 (66. grupa, 366. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Amālijas ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 42. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0033), pie Amālijas ielas 5A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Amālijas ielas sarkanajās līnijās (58. grupa, 42. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0033), pie Amālijas ielas 5A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 81 (106. grupa, 857. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0935)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.11.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lutriņu ielā 8A (105. grupa, 494. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0487)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.11.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ugāles ielā 8 (75. grupa, 439. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Līves ielā 7A (105. grupa, 218. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst aizsargājamo koku – 1 ozolu ø 114 cm Rīgā, Līves ielā 7A (105. grupa, 218. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Āpšu ielā 1 (53. grupa, 249. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 67, 90 cm Rīgā, Āpšu ielā 1 (53. grupa, 249. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 714,85 EUR (septiņi simti četrpadsmit euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Āpšu ielā 6 (53. grupa, 243. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 24/27 cm Rīgā, Āpšu ielā 6 (53. grupa, 243. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 46,45 EUR (četrdesmit seši euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Laboratorijas ielā 24 (36. grupa, 85. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas papeles ø 59, 52 cm Rīgā, Laboratorijas ielas 24 (36. grupa, 85. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 101,08 EUR (viens simts viens euro, astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zemitāna ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 2071), pie Zemitāna ielas 5

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Zemitāna ielas sarkanajās līnijās (35. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 035 2071) sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 109 (32. grupa, 71. grunts)

Nolemj:

 1. no 10.11.2020. līdz 24.11.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 53 cm ciršanu Rīgā, Ģertrūdes ielā 109 (32. grupa, 71. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 03.11.2020. Ne vēlāk kā līdz 09.11.2020. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.11.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā, šajā gadījumā planšeti novietot Rīgā, Ģertrūdes ielā 109 (32. grupa, 71. grunts), ielas pusē, pie Ģertrūdes ielas 109 ēkas fasādes;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.12.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 10. līnijas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9023, pie Dārziņu 10. līnijas 49

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu ø 40 cm Rīgā, Dārziņu 10. līnijas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9023, pie Dārziņu 10. līnijas 49 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Līksnas ielā 10 (46. grupa, 83. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu 59/23 cm Rīgā, Līksnas ielā 10 (46. grupa, 83. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 373,36 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs euro, trīsdesmit seši cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 11 (78. grupa, 2244. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Aviācijas ielā 11 (78. grupa, 2244. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bultu ielā 8 (78. grupa, 223. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Bultu ielā 8 (78. grupa, 223. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pakalniešu ielā 7 (91. grupa, 214. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vitrupes ielā 29 (68. grupa, 170. grunts; kadastra apzīmējums 0100 068 0248)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.12.2020.

0 Patīk
450 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.