Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis
  
Komisijas locekļi: 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā ainavu arhitekte, nodaļas vadītāja vietnieceM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenās inženieres I. Bērziņas p.i. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Inženieru nodaļas galvenā inženiereL. M. Džala
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa    
Protokolē: Komisijas sekretāre, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 32 cm Rīgā, Lāčplēša ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 031 9003), pie Lāčplēša ielas 81.

1.2.2. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Stabu ielā 119 (kadastra apzīmējums 0100 032 0023) un Rīgā, Valmieras ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 032 0022) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 04.04.2023. iesniegt Departamentā dokumentu, kas apliecina īpašnieka piekrišanu koku ciršanai Rīgā, Valmieras ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 032 0022)
 2. no 14.04.2023. līdz 27.04.2023. rīkot publisko apspriešanu par 1 gobas ø 26 cm, 2 ošlapu kļavu ø 20/14, 39 cm ciršanu Rīgā, Stabu ielā 119 (kadastra apzīmējums 0100 032 0023) un par 5 ošlapu kļavu ø 25/29, 31, 26, 14, 34/30/23 cm ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 032 0022);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 05.04.2023. Ne vēlāk kā līdz 13.04.2023. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 13.04.2023. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2023.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās(kadastra apzīmējums 0100 072 2114), pie Daugavgrīvas ielas 101 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 apses ø 23, 26, 12/13 (celma caurmērs 23 cm), 18 cm (celma caurmērs 22 cm) un 4 ošus ø 22, 39, 27, 30 cm un 2 ošlapu kļavas 15/21/12/10/9, 12/10 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Daugavgrīvas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 072 2114), pie Daugavgrīvas ielas 101 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1540,12 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jurkalnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes ielas 67 un Rīgā, Jūrkalnes ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 099 0391) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rīgā, Jurkalnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9018), pie Jūrkalnes ielas 67 un Rīgā, Jūrkalnes ielā 67 (kadastra apzīmējums 0100 099 0391).

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu ielā 70B (kadastra apzīmējums 0100 082 1017)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 priedes ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 25, 30 cm un 1 kļavu ø 12/14/15/18 cm Rīgā, Beberbeķu ielā 70B (kadastra apzīmējums 0100 082 1017) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1118,38 EUR (viens tūkstotis viņš simts astoņpadsmit euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lubānas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 121 1124), pie Lubānas ielas 96, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.05.2023.

1.2.7. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 2016), pie Maskavas ielas 273 k-3, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 32, 39, 34 cm Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 2016), pie Maskavas ielas 273 k-3.

1.2.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 5. līnijā 50 (kadastra apzīmējums 0100 114 0210) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Jaunciema 5. līnijā 50 (kadastra apzīmējums 0100 114 0210) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 401,25 EUR (četri simti viens euro, divdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 30/45 cm, 1 pīlādzi ø 15/15/15/15 cm (celma caurmērs 29 cm), 2 bērzus ø 54, 41/49 cm, 20 priedes ø 48, 47, 41, 34, 38, 33, 37, 34, 29, 25, 33, 27/29, 29, 37, 35, 26, 28, 29, 24/25, 41/46, 33 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324);
 2. atļaut cirst 3 priedes ø 33, 39, 41 cm un 1 bērzu ø 32 cm Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26 (kadastra apzīmējums 0100 114 0324) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1101,31 EUR (viens tūkstotis viens simts viens euro, trīsdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu iela 3B (kadastra numurs 0100 088 0168, kadastra apzīmējums 0100 088 0164) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 9 bērzus ø 47, 27, 39, 31/22/15, 36/11, 46, 31/32, 51, 37/43 cm Rīgā, Viskaļu ielā 3B (kadastra numurs 0100 088 0168, kadastra apzīmējums 0100 088 0164) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1955,03 EUR (viens tūkstotis  deviņi simti piecdesmit pieci euro, trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 222 (kadastra apzīmējums 0100 089 2157) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 vīksnas ø 20/22/15, 28, 16(celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 26 cm), 1 parasto kļavu ø 24 cm, 4 ošlapu kļavas ø 33, 21, 13 (celma caurmērs 20 cm), 20/17 cm, 1 Holandes liepu ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 1 Kanādas papeli ø 36 cm Rīgā, Brīvības gatvē 222 (kadastra apzīmējums 0100 089 2157) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1963,56 EUR (viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit trīs euro, piecdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 63 k-2 (kadastra numurs 0100 052 0279, kadastra apzīmējums 0100 052 0277)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 63 k-2 (kadastra numurs 0100 052 0279, kadastra apzīmējums 0100 052 0277).

1.3.2. § Par koku ciršanu Rīgā, Putnu ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 073 0072)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 34, 38, 16 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 23 cm) cm, 4 apses ø 18 (celma caurmērs 21 cm), 19 (celma caurmērs 22 cm), 20, 20 cm, 2 blīgznas ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm) cm, 1 kļavu ø 18 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Putnu ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 073 0072);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 568,70 EUR (pieci simti sešdesmit astoņi euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 44A (kadastra apzīmējums 0100 106 0996)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.04.2023.

1.3.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vienības gatvē 87N (kadastra numurs 0100 074 2089, kadastra apzīmējums 0100 074 0525)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 73, 104 cm Rīgā, Vienības gatvē 87N (kadastra numurs 0100 074 2089, kadastra apzīmējums 0100 074 0525).

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 050 0105)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 33 cm Rīgā, Jelgavas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 050 0105);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 375,64 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Baldones ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 060 0157)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 37 cm un 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Baldones ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 060 0157);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 59 cm Rīgā, Baldones ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 060 0157);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 53,73 EUR (piecdesmit trīs euro, septiņdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dīķa ielā 36 (kadastra apzīmējums 0100 107 0767)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2023.

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Sesku ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 071 0372)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 38 cm Rīgā, Sesku ielā 72 (kadastra apzīmējums 0100 071 0372);
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sudraba Edžus ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0372)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 85 cm Rīgā, Sudraba Edžus ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0372).

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ernestīnes ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100059 0285)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.05.2023.

1.3.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Līgatnes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 084 0172)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Līgatnes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 084 0172);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 145,70 EUR (viens simts četrdesmit pieci euro, septiņdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Augusta Dombrovska ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 111 0109), Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 50 (kadastra apzīmējums 0100 111 0042), Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 54 (kadastra apzīmējums 0100 111 0027), Rīgā, Meldru ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 111 0305), Rīgā, Martas Rinkas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 111 0076), Rīgā, Martas Rinkas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 111 0075), Rīgā, Martas Rinkas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 111 0048), pie Martas Rinkas ielas 11, Rīgā, Kalngales ielā 3A (kadastra apzīmējums 0100 111 0161)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.05.2023.

1.3.13. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pāvu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 095 2050)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 lapegli ø 40 cm Rīgā, Pāvu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 095 2050).

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Rudens ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 121 2454)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 24 cm Rīgā, Rudens ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 121 2454);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 10,93 EUR (desmit euro, deviņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 116 0256)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.04.2023.

2.3.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 87H (kadastra apzīmējums 0100 074 2035)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 liepas ø 50, 50, 58 cm un 2 kļavas ø 45, 46 cm Rīgā, Vienības gatvē 87H (kadastra apzīmējums 0100 074 2035);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 787,71 EUR (septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, septiņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 87 (kadastra numurs 0100 074 2092, kadastra apzīmējums 0100 074 0509)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 52/56 cm Rīgā, Vienības gatvē 87 (kadastra numurs 0100 074 2092, kadastra apzīmējums 0100 074 0509);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 491,75 EUR (četri simti deviņdesmit viens euro, septiņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
302 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.