RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 17 (20.04.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamentaVides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 5 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 17A (57. grupa, 167. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 koka ø 20/20 cm Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 17A (57. grupa, 167. grunts) patvaļīgu ciršanu 136,60 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, sešdesmit centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Skandu ielā 5 (80. grupa, 2250. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 bērzus ø 34/36, 22, 34 cm Rīgā, Skandu ielā 5 (80. grupa, 2250. grunts);
 2. atļaut cirst 7 apses ø 24, 24, 20, 22, 28, 21, 20 cm Rīgā, Skandu ielā 5 (80. grupa, 2250. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 542,98 EUR (pieci simti četrdesmit divi euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61. grupa, 53. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1kļavu ø 55 cm un 1 osi ø 50 cm Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61. grupa, 53. grunts);
 2. atļaut cirst 4kļavas ø 18 (celma caurmērs 22 cm), 27, 35, 39 cm, 1 gobu ø 33 cm, 1 papeli ø 43 cm un 1 bērzu ø 21 cm Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61. grupa, 53. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1534,14 EUR (viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit četri euro, četrpadsmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas par plānoto koka ciršanu termiņa pagarināšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu Rīgā, Brīvības ielā 188 (27. grupa, 71. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. pagarināt publisko apspriešanu par plānoto 1 bērza ø 31cm ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 188 (27. grupa, 71. grunts) no 21.04.2020. līdz 20.05.2020.;
 2. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 k-1 (78. grupa, 2172. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz  17.07.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Reinvaldu ielā 17 (92. grupa, 586. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0788) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 29 cm, 1 ošlapu kļavu ø 12/12/12/13/13/11/10 cm (celma caurmērs 57 cm) Rīgā, Reinvaldu ielā 17 (92. grupa, 586. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0788) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 531,01 EUR (pieci simti trīsdesmit viens euro, viens cents);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0089), Trīsstūra un Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās, pie Kooperatīva ielas 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 66 cm un 1 liepu ø 48 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0089), Trīsstūra un Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās, pie Kooperatīva ielas 15;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0089) Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās, pie Vecumnieku ielas 46

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 liepu ø 60 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0089), Kooperatīva ielas sarkanajās līnijās, pie Vecumnieku ielas 46;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Virgas ielā 12 (82. grupa, 46. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 57, 56 cm Rīgā, Virgas ielā 12 (82. grupa, 46. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 257,26 EUR (divi simti piecdesmit septiņi euro, divdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 47 (75. grupa, 297. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Alsungas ielā 9A (83. grupa, 98. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm un 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Alsungas ielā 9A (83. grupa, 98. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 254 (78. grupa, 323. grunts), pie Glūdas ielas 1B

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 52 cm Rīgā, Maskavas ielā 254 (78. grupa, 323. grunts), pie Glūdas ielas 1B;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 94,71 EUR (deviņdesmit četri euro, septiņdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 52 (43. grupa, 5. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 liepas ø 37, 48, 47, 56 cm Rīgā, Maskavas ielā 52 (43. grupa, 5. grunts);
 2. atļaut cirst 2 papeles ø 67, 79 cm Rīgā, Maskavas ielā 52 (43. grupa, 5. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 664,76 EUR (seši simti sešdesmit četri euro, septiņdesmit seši centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Indrānu ielā 22 (26. grupa, 179. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 26.06.2020. līdz 10.07.2020. rīkot publisko apspriešanu par 1 tūjas ø 16 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Indrānu ielā 22 (26. grupa, 179. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 15.06.2020. Gadījumā, ja netiek pagarināta ārkārtēja situācija visā valstī, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, tad ne vēlāk kā līdz 25.06.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21. Bet, ja pēc 12.05.2020. visā valstī tiek izsludināts ārkārtējas situācijas pagarinājums, tad, ne vēlāk kā līdz 25.06.2020. jāiesniedz vienpusēja planšete Būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi, vienpusējo planšeti atstājot pie Būvvaldes telpās izvietotās pasta kastes, savukārt otra vienpusēja planšete netiek izvietota Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.06.2020. vienu no (elektroniski) saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.07.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 089 2085 un Biķernieku ielā 50 (89. grupa, 182. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.07.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 37 (86. grupa, 25. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mēness ielā 3 (26. grupa, 24. grunts), pie ēkas Mēness ielā 21 k-1

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mēness ielā 3 (26. grupa, 24. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Duntes ielā 28 (17. grupa, 44. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.08.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 6 (94. grupa, 109. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.06.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Rāmuļu ielā 37 (14. grupa, 2080. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 apsi ø 55 cm un 2 vītolus ø 54, 37 cm Rīgā, Rāmuļu ielā 37 (14. grupa, 2080. grunts).

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez numura, kadastra apzīmējums 0100 013 0034, pie Ilzenes ielas 1A

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 013 0034, pie Ilzenes ielas 1A.

0 Patīk
591 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.