RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 21 (20.05.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 23 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 20 (49. grupa, 122. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.2019. līdz 22.07.2019. rīkot publisko apspriešanu par 3 zirgkastaņu ø 63, 70, 72 cm un 1 gobas ø 23 cm ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 20 (49. grupa, 122. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.2019. Ne vēlāk kā līdz 08.07.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot nociršanai plānoto koku tuvumā Rīgā, Akmeņu ielā 20 (49. grupa, 122. grunts).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.2019.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 64 cm Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 58 cm Rīgā, Zvārdes ielā 1 (55. grupa, 39. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 495,16 EUR (četri simti deviņdesmit pieci euro, sešpadsmit centi).

 

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 04.06.2019. līdz 17.06.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 21 cm, 5 ošlapu kļavu ø 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 18/11 (celma caurmērs 26 cm), 20, 22 cm, 9 gobu ø 16/19 (celma caurmērs 32 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20/12/16, 21, 21, 23/26/16, 27, 27, 38 cm, 1 ievas ø 17 cm (celma caurmērs 20 cm), 16 kļavām ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 18 (celma caurmērs 22 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 23, 23, 24, 26, 32, 33, 35/30 cm un 4 blīgznu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 20 cm), 21, 23 cm ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (50. grupa, 28. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 28.05.2019. Ne vēlāk kā līdz 03.06.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 03.06.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Mūkusalas ielā 43 (blakus gājēju ietvei);
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.07.2019.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 073 0218), pie Graudu ielas 10 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 052 9004), pie Mūkusalas ielas 100 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

6. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 54 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0456) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 07.2019. līdz 15.07.2019. rīkot publisko apspriešanu par 26 bērzu ø 21, 21, 21, 14/17 (celma caurmērs 35 cm), 12 (celma caurmērs 20 cm), 20, 20, 20, 20, 22/20, 15, 15, 15, 15 (celma caurmērs 26 cm), 24, 9/10 (celma caurmērs 24 cm), 17/16 (celma caurmērs 32 cm), 15/15 (celma caurmērs 32 cm), 17/12 (celma caurmērs 29 cm), 13 (celma caurmērs 20 cm), 17, 17 (celma caurmērs 25 cm), 14 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 25 cm), 18 (celma caurmērs 25 cm), 22 cm, 8 ošlapu kļavu ø 30, 32/21/25/25, 8/30/26/20/19/21/23/25/12/15, 23/41/13/22/19/12/20, 14/14/12 (celma caurmērs 40 cm), 17/14/12/9/13 (celma caurmērs 42 cm), 14/13 (celma caurmērs 30 cm), 16 (celma caurmērs 24 cm), 2 vītolu ø 25/33/22/15, 12/22 cm, 1 liepas ø 51 cm ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 54 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0456);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.2019. Ne vēlāk kā līdz 01.07.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Aglonas ielā 54 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0456);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.2019.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 36 (92. grupa, 2497. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 12 bērzus ø 21/20/18, 17 (celma caurmērs 24 cm), 17/28/33, 21, 21, 21, 25, 15 (celma caurmērs 21 cm), 20, 20, 22, 23 cm, 1 vītolu ø 40 cm Rīgā, Ulbrokas ielā 36 (92. grupa, 2497. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1596,47 EUR viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit seši euro, četrdesmit septiņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aplokciema ielā bez numura (68. grupa, 2006. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2019.

 

9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura; Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 05.2019. līdz 17.06.2019. rīkot publisko apspriešanu par 10 kļavu ø 22/23/24, 35, 31, 20, 50, 21, 32, 21, 17/17 (celma caurmērs 32 cm), 28/32 cm; 2 apšu ø 30/36, 30/35/38 cm; 11 liepu ø 37, 29, 35, 40, 36, 32, 24, 23, 27, 23, 44 cm; 2 pīlādžu ø 23, 18 (celma caurmērs 20 cm) cm; 42 bērzu ø 30, 45, 28, 37, 28, 17/21, 23, 17 (celma caurmērs 20 cm), 26, 37, 18/39, 26, 28, 19 (celma caurmērs 25 cm), 26, 27, 29, 27, 33, 20, 22, 26, 26, 22, 30, 19 (celma caurmērs 25 cm), 29, 19 (celma caurmērs 24 cm), 31, 28, 25, 26, 28, 23, 31, 25, 31, 25, 25, 17 (celma caurmērs 20 cm), 21, 22 cm; 4 priežu ø 17 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 30 cm; 1 baltalkšņa ø 23 cm; 1 ievas ø 4/8/9/10/11/15/16/16/17/20 cm; 4 ošlapu kļavu ø 4/6/7/8/10/11/12/13/13/15/19, 17/21/23, 10/12/13/14/15/18/21, 10/12/12/13/14/16/20 cm ciršanu Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura; Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 05.2019. Ne vēlāk kā līdz 27.05.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 05.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura; Sergeja Eizenšteina ielā bez numura (122. grupa, 2121. grunts).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.2019.

 

10. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Meža prospektā 40 (94. grupa, 172. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Meža prospektā 40 (94. grupa, 172. grunts).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 11 (61. grupa, 192. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Parādes ielā 28 (103. grupa, 26. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.07.2019.

 

3. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56A (63. grupa, 110. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 7 kļavas ø 44, 34, 29, 18 (celma caurmērs ø 21 cm), 22/26 cm, 37, 45 cm, 1 apsi ø 44 cm, 2 vītolus ø 93, 61 cm, 3 dzeltenās zirgkastaņas ø 16 (celma caurmērs 23 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 13/18 (celma caurmērs 37 cm) Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56A (63. grupa, 110. grunts);
 2. atļaut cirst 10 kļavas ø 27, 27, 38, 53, 54 cm, 19 (celma caurmērs 21 cm), 33, 31, 25, 23 cm, 1 vītolu ø 54 cm, 1 vīksnu ø 20 cm, 1 melnalksni ø 36 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 56A (63. grupa, 110. grunts).

 

4. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Imantas 8. līnijas sarkanajās līnijās (93. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 9010), pie Imantas 8. līnijas 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 35 (93. grupa, 23. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Zvanu ielā 9 (59. grupa, 10. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 82 cm Rīgā, Zvanu ielā 9 (59. grupa, 10. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 62 cm Rīgā, Zvanu ielā 9 (59. grupa, 10. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 282,30 EUR (divi simti astoņdesmit divi euro, trīsdesmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Apguldes ielā 13A (83. grupa, 2042. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 80 cm Rīgā, Apguldes ielā 13A (83. grupa, 2042. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 364,24 EUR (trīs simti sešdesmit četri euro, divdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par koka ciršanu Rīgā, Talsu ielā 18 (57. grupa, 202. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 54 cm Rīgā, Talsu ielā 18 (57. grupa, 202. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 122,94 EUR (viens simts divdesmit divi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par koku ciršanu Rīgā, Pārslas ielā 3 (56. grupa, 136. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 gobas ø 55, 51/28 cm un 1 ošlapu kļavu ø 48 cm Rīgā, Pārslas ielā 3 (56. grupa, 136. grunts) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1307,90 EUR (viens tūkstotis trīs simti septiņi euro, deviņdesmit centi).

 

10. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Robežu ielā 31 (75. grupa, 315. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2019.

 

11. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Lokomotīves ielā 16 (78. grupa, 2080. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2019.

 

12. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Lomonosova ielā 1A k-9 (46. grupa, 2021. grunts), pie Aiviekstes ielas 15, pie Aiviekstes ielas 13 un pie Aiviekstes ielas 22

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Lomonosova ielā 1A k-9 (46. grupa, 2021. grunts);
 2. atļaut cirst:
  • 5 papeles ø 94, 74, 78, 105, 108 cm Rīgā, Lomonosova ielā 1A k-9 (46. grupa, 2021. grunts), pie Aiviekstes ielas 13;
  • 3 papeles ø 31/39, 68, 32/43 cm Rīgā, Lomonosova ielā 1A k-9 (46. grupa, 2021. grunts), pie Aiviekstes ielas 22;
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jāņavārtu ielā 13 (121. grupa, 2609. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

14. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 22 (43. grupa, 109. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 gobu ø 45 cm Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 22 (43. grupa, 109. grunts).

 

15. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 83 (39.grupa, 2004.grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.08.2019.

 

16. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Indrupes ielas sarkanajās līnijās (72. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 072 0021), pie Maskavas ielas 239

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

17. Par koku ciršanu Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 0088), pretī zemesgabalam Berģu ielā 105

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 3 papeles ø 24/26, 20/28, 23/32 cm Rīgā, Berģu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 127 0088), pretī zemesgabalam Berģu ielā 105;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

18. Par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 9 (87. grupa, 125. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 56 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 9 (87. grupa, 125. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 101,99 EUR (viens simts viens euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

19. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Linezera ielā 3 (92. grupa, 336. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 60 cm Rīgā, Linezera ielā 3 (92. grupa, 336. grunts);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 43 cm, 1 kļavu ø 56 cm, 3 priedes ø 53, 42, 43 cm Rīgā, Linezera ielā 3 (92. grupa, 336. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 769,50 EUR (septiņi simti sešdesmit deviņi euro, piecdesmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

20. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Mārkalnes ielā 10 (91. grupa, 74. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 52 cm Rīgā, Mārkalnes ielā 10 (91. grupa, 74. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 37, 47 cm, 1 balzāmpapeli ø 87 cm, 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Mārkalnes ielā 10 (91. grupa, 74. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 659,30 EUR (seši simti piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

21. Par koku ciršanu Rīgā, Bergenas ielā 2 (94. grupa, 237. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 papeles ø 73, 60, 89 cm un 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Bergenas ielā 2 (94. grupa, 237. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 618,32 EUR (seši simti astoņpadsmit euro, trīsdesmit divi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

22. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 5 (113. grupa, 327. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 113 0451)

Nolemj:

            atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vecmīlgrāvja 1. līnijā 5 (113. grupa, 327. grunts, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 113 0451).

 

23. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Vangažu ielā 37 (92. grupa, 2104. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 36/25/35 cm Rīgā, Vangažu ielā 37 (92. grupa, 2104. grunts).

0 Patīk
344 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.