RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 30 (20.07.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Kondrāte

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece, Komisijas priekšsēdētāja vietniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdzes, Komisijas sekretāres p.i. V. Freimanis

Darba kārtībā:

 • 8 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Raņķa dambī bez numura (49. grupa, 135. grunts), Uzvaras parka teritorijā, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2020.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 14. grunts), Rīgā, Ventspils ielā 63D (75. grupa, 2023. grunts), Rīgā, Lielirbes ielā bez numura (75. grupa, 2106. grunts) un Rīgā, Lielirbes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9017) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 18.08.2020. līdz 31.08.2020. rīkot publisko apspriešanu par 10 ozolu ø 25, 40, 41, 42, 45, 54, 56, 60, 68, 36/28/36 cm, 11 zirgkastaņu ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 22, 22, 25, 28, 32, 40, 42, 52, 34/38, 41/35/37 cm, 16 kļavu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 30, 31, 32, 38, 41, 43, 45, 53, 53, 58, 59, 65, 67, 70, 33/23 cm, 60 bērzu ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 17 (celma caurmērs 22 cm), 21, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 40, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 48, 50, 54, 55, 55, 16/18 (celma caurmērs 25 cm), 25/14, 26/32, 29/44/12, 30/39, 33/30, 38/24/12, 38/29/40/29, 38/43, 39/35 cm, 2 tūju ø 20/22/22, 41/42/16/16 cm, 13 parasto liepu ø 22, 25, 31, 35, 35, 44, 44, 46, 49, 50, 51, 55, 55 cm, 1 pīlādža ø 23 cm, 1 baltalkšņa ø 13/15/13/11 cm (celma caurmērs 25 cm), 5 blīgznu ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 18 (celma caurmērs 24 cm), 25, 32, 43 cm, 7 Holandes liepu ø 54, 55, 55, 56, 61, 62, 63 cm, 2 balto apšu ø 40, 43 cm, 2 egļu ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm) cm, 14 balto vītolu ø 24, 32, 33, 35, 37, 85, 89, 97, 105, 107, 117, 119, 38/60/36, 45/48/63 cm, 1 Eiropas baltegles ø 24 cm, 16 papeļu ø 55, 73, 77, 89, 90, 99, 99, 101, 110, 111, 114, 119, 120, 124, 126, 127 cm, 7 melnalkšņu ø 37, 37, 39, 40, 46, 49, 63 cm, 4 gobu ø 24, 32, 36, 38/46 cm, 6 trauslo vītolu ø 43, 61, 65, 40/40/38, 44/30, 48/43 cm ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63A (75. grupa, 14. grunts), 3 zirgkastaņu ø 19 (celma caurmērs 24 cm), 24, 61 cm, 12 kļavu ø 30, 42, 45, 49, 50, 54, 54, 56, 55, 59, 61, 67 cm, 3 parasto liepu ø 43, 45, 58 cm ciršanu Rīgā, Ventspils ielā 63D (75. grupa, 2023. grunts), 1 baltās apses ø 23 cm, 1 apses ø 40 cm un 1 trauslā vītola ø 34/37/30 cm ciršanu Rīgā, Lielirbes ielā bez numura (75. grupa, 2106. grunts) un 1 melnalkšņa ø 57 cm ciršanu Rīgā, Lielirbes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9017);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 11.08.2020. Ne vēlāk kā līdz 17.08.2020. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 17.08.2020. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, pie iebrauktuves teritorijā no Lielirbes ielas puses, pie gājēju ietves.
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 25.08.2020. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijā zemesgabala tiesiskā valdītāja piekrišanu koka ciršanai Rīgā, Lielirbes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9017);
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ikšķiles ielā 14 (78. grupa, 2017. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalnu kļavu ø 30 cm Rīgā, Ikšķiles ielā 14 (78. grupa, 2017. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Starta ielā 17 (86. grupa, 2018. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 Kanādas papeli ø 17/14/12/12 cm, 9 bērzus ø 44, 36, 27, 40, 23/32, 32, 21/10, 14 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 22 cm, 1 kļavu ø 18/15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) cm, 3 ošlapu kļavas ø 17 (celma caurmērs lielāks par 20 cm), 20, 11/13/19/20/18/21/23/15 cm Rīgā, Starta ielā 17 (86. grupa, 2018. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2358,83 EUR (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit astoņi euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts) saistībā ar būvniecību un par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. saistībā ar būvniecību:
  • atteikt atļaut cirst 3 priedes ø 42, 34, 32 cm Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts);
  • atļaut cirst 2 priedes ø 36, 31 cm Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 571,99 EUR (pieci simti septiņdesmit viens euro, deviņdesmit deviņi centi);
  • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 2. saistībā ar teritorijas kopšanu:
  • atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 27 cm Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts);
  • atļaut cirst 2 kļavas ø 29, 38 cm un 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Siguldas prospektā 41 (94. grupa, 209. grunts);
  • noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 405,23 EUR (četri simti pieci euro, divdesmit trīs centi);
  • noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 5. šķērslīnijā, kadastra apzīmējums 0100 114 9999 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.09.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 7A (87. grupa, 231. grunts), Čiekurkalna 1. līnijā 52 (87. grupa, 55. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.09.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gāršas ielā 14 (120. grupa, 845. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.08.2020.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 4 (93. grupa, 76. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 50A (93. grupa, 341. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 20 (102. grupa, 31. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 56, 46 cm un 1 osi ø 40 cm Rīgā, Lielajā ielā 20 (102. grupa, 31. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 414,34 EUR (četri simti četrpadsmit euro, trīsdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu koka ciršanu Rīgā, Saldus iela 12 (66. grupa, 100. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.10.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 2. līnijas sarkanajās līnijās (125. grupa, 407. grunts; kadastra apzīmējums 0100 125 0016), pie Dārziņu 2. līnijas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Dārziņu 2. līnijas sarkanajās līnijās (125. grupa, 407. grunts; kadastra apzīmējums 0100 125 0016), pie Dārziņu 2. līnijas 3;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Āpšu ielā 17 (53. grupa, 115. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.08.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Rudbāržu ielā 6 (75. grupa, 348. grunts), pie Ozolnieku ielas 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.09.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Cidoniju ielas sarkanajās līnijās (125. grupa, 389. grunts; kadastra apzīmējums 0100 125 0130), pie Cidoniju ielas 64

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Indrānu ielā 22 (26. grupa, 179. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 tūju ø 16 (celma caurmērs 23 cm) cm Rīgā, Indrānu ielā 22 (26. grupa, 179. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,85 EUR (septiņdesmit divi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Ilūkstes ielā 30A (121. grupa, 2467. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 blīgznu ø 35 cm Rīgā, Ilūkstes ielā 30A (121. grupa, 2467. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Varžu ielā bez adreses (70. grupa, 2530. grunts), pie Varžu ielas 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Lībekas ielā 19 (84. grupa, 362. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 35 cm Rīgā, Lībekas ielā 19 (84. grupa, 362. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 159,36 EUR (viens simts piecdesmit deviņi euro, trīsdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Ganību dambī 36 (14. grupa, 32. grunts), pie ēkas Ganību dambī 38

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 kļavas ø 45, 29/30/35 cm Rīgā, Ganību dambī 36 (14. grupa, 32. grunts), pie ēkas Ganību dambī 38;
 2. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 45 cm Rīgā, Ganību dambī 36 (14. grupa, 32. grunts), pie ēkas Ganību dambī 38;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Sarmas ielā 2 (111. grupa, 172. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Sarmas ielā 2 (111. grupa, 172. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 22,77 EUR (divdesmit divi euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
443 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.