RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 34 (20.08.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitektes p.i. D. Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenās arhitektes p.i. M. Miķelsons
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 15 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildus pārkāpuma jautājuma izskatīšana par patvaļīgu koku ciršanu vai koku bojāšanu.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Ceriņu ielā 9A (82. grupa, 2147. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 50, 25 cm un 4 papeles ø 82, 68, 55, 78 cm Rīgā, Ceriņu ielā 9A (82. grupa, 2147. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1286,56 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit seši euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Vecajā Buļļu ielā 19 (67. grupa, 110. grunts; kadastra apzīmējums 0100 067 0109) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu 21/18 cm Rīgā, Vecajā Buļļu ielā 19 (67. grupa, 110. grunts; kadastra apzīmējums 0100 067 0109) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 332,95 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica “Starptautiskās lidostas “Rīga”” dzelzceļa stacijas saistītās infrastruktūras un estakādes I kārtas: posms no Zolitūdes ielas līdz dzelzceļa stacijai starptautiskajā lidostā “Rīga” būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.12.2019.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 207 (99. grupa, 2180. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0686) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 37, 16 (celma caurmērs 21 cm) cm un 16 bērzus ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 19/20, 27, 22, 20, 21, 22, 18 (celma caurmērs 23 cm), 25, 26, 17 (celma caurmērs 23 cm), 38, 31, 18 (celma caurmērs 23 cm), 21, 36 cm Rīgā, Kalnciema ielā 207 (99. grupa, 2180. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0686) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3137,42 EUR (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit septiņi euro, četrdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beberbeķu 9. līnijā bez adreses (82. grupa, 2440. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.10.2019.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Austuves ielā bez numura (72. grupa, 100. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 papeli ø 129/70/76/73/85 cm Rīgā, Austuves ielā bez numura (72. grupa, 100. grunts).

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 9019, 0100 125 9010, pie Maskavas ielas 493 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.09.2019.

 

8. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Zaķusalas krastmalā 19 (51. grupa, 2034. grunts).

 

9. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Austuves ielā bez numura (72. grupa, 99. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Austuves ielā bez numura (72. grupa, 99. grunts).

 

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viļānu ielā 6 (46. grupa, 70. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.10.2019.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Ernesta Birznieka -Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 osis ø 63 cm, 5 liepas ø 48, 55, 45, 48, 54 cm Rīgā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123);
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 43 (slīpa), 52 cm Rīgā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19 (30. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 030 0123) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nosakāms 2027,59 EUR (divi tūkstoši divdesmit septiņi euro, piecdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

12. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139), zemesgabalā bez adreses (19. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140), Hanzas ielā 10 (19. grupa, 2. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138)

Nolemj:

 1. no 09.2019. līdz 23.09.2019. rīkot publisko apspriešanu par 13 kļavu ø 20, 20, 40, 40, 20, 40, 40, 20, 20, 40, 30, 35, 20 cm, 1 ozola ø 40 cm, 6 vītolu ø 50, 40 (kalstošs), 70 (kalstošs), 70 (kalstošs), 40 (kalstošs), 30 (kalstošs) cm, 10 papeļu ø 20, 25, 20, 70 (kalstoša), 30, 30, 20, 30, 25, 20 cm, 20 apšu ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 20, 20, 25, 25, 20, 20, 25, 20, 40 cm, 2 bērzu ø 40, 25 cm plānoto ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139), kā arī par 1 bērza ø 30 cm, 1 ošlapu kļavas ø 30 cm, 1 kļavas ø 20 cm, 1 blīgznas ø 25 cm plānoto ciršanu zemesgabalā bez adreses (19. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140) un par 1 kļavas ø 40 cm, 1 blīgznas ø 40 cm, 1 pīlādža ø 25 cm, 3 bērzu ø 20, 40, 20 cm, 1 vītola ø 40/40/40 cm, 8 baltalkšņu ø 30, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20 cm, 2 ošu ø 20, 20 cm, 9 papeļu ø 35, 20, 25, 25, 45, 25, 20, 75, 75 cm plānoto ciršanu Hanzas ielā 10 (19. grupa, 2. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 09.2019. Ne vēlāk kā līdz 09.09.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 09.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139), Hanzas ielas pusē pie žoga;
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.2019.

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 207 (86. grupa, 32. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 34 liepas ø 53, 49, 64, 50, 45, 45, 46, 48, 49, 49, 47, 59, 45, 46, 47, 51, 48, 66, 53, 54, 61, 60, 70, 57, 53, 60, 64, 60, 64, 67, 29, 25, 49, 61 cm, 2 bērzus ø 38, 41 cm, 5 kļavas ø 24, 34, 54/60, 62, 51 cm, 2 ozolus ø 20, 23 cm, 1 gobu ø 17/20 cm Rīgā, Brīvības gatvē 207 (86. grupa, 32. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 18769,06 EUR (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit deviņi euro, seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

14. Par koku ciršanu Rīgā, Lojas ielā (92. grupa, 582. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0046), saistībā ar Lojas ielas izbūvi

Nolemj:

atļaut cirst 2 bērzus ø 13 (celma caurmērs 21 cm), 17/11 (celma caurmērs 31 cm) cm Rīgā, Lojas ielā (92. grupa, 582. grunts, kadastra apzīmējums 0100 092 0046) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

15. Par informācijas sniegšanu par objektu Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. pieņemt zināšanai Rīgas pilsētas būvvaldes ziņojumu par publiskās apspriešanas procedūru objektam Rīgā, Juglas krastmalā 15 (92. grupa, 469. grunts), Juglas krastmalā 13 (92. grupa, 2495. grunts), Dzirnupes ielā 5 (92. grupa, 2180. grunts);
 2. lūgt Rīgas pilsētas būvvaldei pēc Detālplānojuma procesa pabeigšanas un apstiprināšanas informēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisiju par pieņemto lēmumu.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Elvīras ielā 9A (64. grupa, 204. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.10.2019.

 

2. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (73. grupa, 2146. grunts), pie Stērstu ielas 18

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.10.2019.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Kartupeļu ielā 21 (73. grupa, 142. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 38 cm Rīgā, Kartupeļu ielā 21 (73. grupa, 142. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 69,21 EUR (sešdesmit deviņi euro, divdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koka ciršanu Rīgā, Pārslas ielā 14 (56. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 kļavu ø 27 cm Rīgā, Pārslas ielā 14 (56. grupa, 84. grunts);
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (50. grupa, 138. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0134), pie Jelgavas ielas 37

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 vītolu ø 40/44/48 cm Rīgā, Jelgavas ielas sarkanajās līnijās (50. grupa, 138. grunts; kadastra apzīmējums 0100 050 0134), pie Jelgavas ielas 37;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Kungu ielā 33 (3. grupa, 49. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 36 cm Rīgā, Kungu ielā 33 (3. grupa, 49. grunts).

 

7. Par koka ciršanu Rīgā, Valmieras ielā 47 (37. grupa, 129. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 38 cm Rīgā, Valmieras ielā 47 (37. grupa, 129. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 432,55 EUR (četri simti trīsdesmit divi euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

8. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā bez numura (71. grupa, 391. grunts), pie Lielvārdes ielas 105

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā bez numura (71. grupa, 391. grunts), pie Lielvārdes ielas 105

 

9. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 3 (78. grupa, 970. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 3 (78. grupa, 970. grunts).

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Lorupes ielā 21 (123. grupa, 2178. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 apsi ø 44/42 cm Rīgā, Lorupes ielā 21 (123. grupa, 2178. grunts), apses stumbrus apzāģējot 3 m augstumā, rēķinot no saknes kakla; apzāģētos apses stumbeņus izrakt ar visām saknēm, izraktos stumbeņus pārvietot teritorijas ZA daļā mažmalā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 156,63 EUR (viens simts piecdesmit seši euro, sešdesmit trīs centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Treiliņu ielā 27 (120. grupa, 298. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 34 cm Rīgā, Treiliņu ielā 27 (120. grupa, 298. grunts).

 

12. Par koku ciršanu Rīgā, Airu ielā 66 (120. grupa, 2052. grunts), Airu ielā 83A (120. grupa, 994. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 2156) un Airu ielā 83 (120. grupa, 1041. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 0277)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 3 papeles ø 89, 93, 95 cm Rīgā, Airu ielā 66 (120. grupa, 2052. grunts);
  • 1 papeli ø 80 cm, 2 bērzus ø 57, 37 cm Rīgā, Airu ielā 83A (120. grupa, 994. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 2156);
  • 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Airu ielā 83 (120. grupa, 1041. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 0277);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 962,08 EUR (deviņi simti sešdesmit divi euro, astoņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 8 (84. grupa, 96. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2019.

 

PAPILDUS PĀRKĀPUMA JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA PAR PATVAĻĪGU KOKU CIRŠANU VAI KOKU BOJĀŠANU

 

1. Par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Pirts ielā 4 (43. grupa, 141. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 egles ø 25 cm Rīgā, Pirts ielā 4 (43. grupa, 141. grunts) patvaļīgu ciršanu 170,74 EUR (viens simts septiņdesmit euro, septiņdesmit četri centi).

0 Patīk
412 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.