Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja           A.Dubava  
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA. Urtāns

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis  

Darba kārtība:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 papildjautājums par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pūces ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 071 2559), pie Pūces ielas 16 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2021.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 balto apsi ø 62 cm Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474);
 2. Rīgā, Lejupes ielā 5 (kadastra numurs 0100 119 0364, kadastra apzīmējums 0100 119 0474) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 3. .

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Zalves ielā 66 (kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 pīlādzi ø 28 cm Rīgā, Zalves ielā 66 (kadastra numurs 0100 076 0359, kadastra apzīmējums 0100 076 0357).

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0330) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 vītolus ø 30/23/30/34/43, 29/28/22, 24/22/13 cm Rīgā, Prūšu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 078 0330) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1017,65 EUR (viens tūkstotis septiņpadsmit euro, sešdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 252 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 072 2145) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 28 cm un 1 sarkano ozolu ø 34 cm Rīgā, Maskavas ielā 252 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 072 2145);
 2. 1 papeli ø 72 cm, 1 bērzu ø 26/25 cm un 3 liepas ø 36, 41, 40 cm Rīgā, Maskavas ielā 252 k-4 (kadastra apzīmējums 0100 072 2145);pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Citadeles ielā 9A

(kadastra apzīmējums 0100 010 0155) saistībā ar labiekārtojuma izbūvi

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 23, 33 cm Rīgā, Citadeles ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 010 0155).

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 17

(kadastra apzīmējums 0100 121 0104) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 zirgkastaņas ø 34/29, 26 cm Rīgā, Krustpils ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 121 0104) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 759,82 EUR (septiņi simti piecdesmit deviņi euro, astoņdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta

izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 3. līnijā 26

(kadastra apzīmējums 0100 114 0324) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.11.2021.

1.2.9. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Rāmuļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 014 0041) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 piramidālās papeles (Populus nigra ‘Italica’) ø 80, 60, 70, 76/25, 92, 60 cm Rīgā, Rāmuļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 014 0041);
 2. 14 bērzus ø 30/20, 22, 32, 24, 28, 20, 24, 25, 16 (celma caurmērs 22 cm), 18/19/16, 44, 21, 31, 21 cm, 2 blīgznas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 17/16 (ass ø 16 cm nolūzusi) cm, 40 liepas ø 38, 38, 17 (celma caurmērs 23 cm), 12/9 (celma caurmērs 27 cm), 16/17/14, 15/11 (celma caurmērs 26 cm), 13/14/18, 28, 32, 25, 34, 28, 23/33, 31, 37, 33, 43, 45, 43, 54, 45, 44, 36, 48, 48, 35, 28, 45, 39, 36, 27, 61, 44, 26, 22, 35, 26, 24, 18 (celma caurmērs 23 cm), 14 (celma caurmērs 20 cm), 20 papeles ø 25, 90/90, 35, 40, 32, 80, 78, 63, 63, 72, 70, 70, 60/50, 70, 50/60, 55, 50, 50, 80, 45 cm, 1 kļavu ø 18 (celma caurmērs 23 cm), 16 zirgkastaņas ø 57, 45, 50, 28, 46, 40, 47, 53, 51, 24, 59, 38, 55, 44, 39, 47 cm, 2 ošlapu kļavas ø 27, 21 cm, 4 vītolus ø 24, 18 (celma caurmērs 23 cm), 21/15/12/20, 31/32 (stumbrs ø 32 cm nolūzis) cm Rīgā, Rāmuļu ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 014 0041) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zāļu ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 073 0086)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.11.2021.

1.3.2. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 126A (kadastra apzīmējums 0100 028 0007)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavas ø 86 cm Rīgā, Brīvības ielā 126A (kadastra apzīmējums 0100 028 0007);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 978,94 EUR (deviņi simti septiņdesmit astoņi euro, deviņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ūnijas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 089 0006)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku – 1 bērzu ø 84 cm Rīgā, Ūnijas ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 089 0006).

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 089 0412)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 16   (kadastra apzīmējums 0100 089 0412).

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 266 (kadastra apzīmējums 0100 123 2041)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Kurmenes ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 106 2300)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Kurmenes ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 106 2300);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,49 EUR (divdesmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laidzes ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 075 0475), pie Lībagu ielas 8

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.11.2021.

1.3.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra numurs 0100 076 0184, kadastra apzīmējums 0100 076 0628)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 47/40 cm Rīgā, Šampētera ielā 2 (kadastra numurs 0100 076 0184, kadastra apzīmējums 0100 076 0628).

1.3.9. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 076 2055)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zalves ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 076 2055).

1.3.10. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ciema ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 0138) un Rīgā, Čuguna ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 082 0838)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ciema ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 0138) un Rīgā, Čuguna ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 082 0838).

1.3.11. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ščecinas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 084 0106)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.11.2021.

1.3.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 2313), pie Kurzemes prospekta 4

Nolemj:

 1. Rīgā, Progresa ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 2313), pie Kurzemes prospekta 4;

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Gundegas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 100 0014)

Nolemj:

atļaut cirst 1 vītolu ø 114 cm Rīgā, Rīgā, Gundegas ielā 4 (kadastra apzīmējums

0100 100 0014).

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Voleru ielas sarkanajās līnijās

(kadastra apzīmējums 0100 098 0007), pie Voleru ielas 43

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kļavu ø 100 cm Rīgā, Voleru ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 098 0007), pie Voleru ielas 43.

1.3.15. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Vērgales ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 082 1411), pie Vērgales ielas 18 un Rīgā, Vērgales ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 082 2754)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.10.2021.

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 15. līnija 9 (kadastra apzīmējums 0100 125 6480)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ozolu ø 34 cm Rīgā, Dārziņu 15. līnija 9 (kadastra apzīmējums 0100 125 6480);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 30,96 EUR (trīsdesmit euro, deviņdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu

Rīgā, Pļavas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 037 0014)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Rīgā, Pļavas ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 037 0014).

1.3.18. § Par koku ciršanu Rīgā, Salacas iela 28 (kadastra apzīmējums 0100 072 0041) un Rīgā, Salacas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 072 0138)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 bērzus ø 27, 32, 21, 15 (celma caurmērs nav mazāks par 20 cm) cm Rīgā, Salacas ielā 28 (kadastra apzīmējums 0100 072 0041) un 2 liepas ø 19/20, 37 cm, 3 egles ø 23, 28, 30 cm un 1 ozolu ø 47 cm, Rīgā, Salacas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 072 0138).
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 111 (kadastra apzīmējums 0100 024 0214)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst koku Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 111 (kadastra apzīmējums 0100 024 0214).

1.3.20. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kokneses prospektā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0109) un zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0072)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 33 cm (Nr.2) Rīgā, Kokneses prospektā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0109);
 2. atļaut cirst 1 priedi ø 35 cm (Nr.3) Rīgā, Kokneses prospektā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0109);
 3. atļaut cirst 1 priedi ø 57 cm (Nr.4) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0072);
 4. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 418,89 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 5. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Mīlgrāvja ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 068 2198)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošu 1 papeli ø 50/42 cm Rīgā, Mīlgrāvja ielā 10A (kadastra apzīmējums 0100 068 2198);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 33,51 EUR (trīsdesmit trīs euro, piecdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par koka ciršanu Rīgā, Ruduļu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 0785)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 46 cm Rīgā, Ruduļu ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 0785);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 084 0326)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Stokholmas ielā 19 (kadastra apzīmējums 0100 084 0326);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 273,19 EUR (divi simti septiņdesmit trīs euro, deviņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0462), dabas liegumā “Vecdaugava”

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 bērzus ø 25, 25, 25 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 0462), dabas liegumā “Vecdaugava”;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.4.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 268 k-6 (kadastra apzīmējums 0100 078 0901)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 268 k-6 (kadastra apzīmējums 0100 078 0901).

0 Patīk
538 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.