RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 4 (21.01.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 13 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 13 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka bojāšanu līdz pilnīgai augtspējas zušanai Rīgā, Kāpu prospektā 18 (120. grupa, 24. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1131)

Nolemj:

       uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 52 cm bojāšanu līdz pilnīgam augtspējas zudumam Rīgā, Kāpu prospektā 18 (120. grupa, 24. grunts, kadastra apzīmējums 0100 120 1131) 221,97 EUR (divi simti divdesmit viens euro, deviņdesmit septiņi centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Dārziņu 16. līnijā 6 (125. grupa, 3533. grunts) saistībā ar žoga izbūvi

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 tūju ø 15/15 cm (celma caurmērs 32 cm) Rīgā, Dārziņu 16. līnijā 6 (125. grupa, 3533. grunts).

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 62C (126. grupa, 2102. grunts; kadastra apzīmējums 0100 126 0089) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 9999), pie Krustpils ielas 62C saistībā ar noliktavas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
  1. 2 bērzus ø 23, 57 cm, 1 apsi ø 56 cm Rīgā, Krustpils ielā 62C (126. grupa, 2102. grunts, kadastra apzīmējums 0100 126 0089);
  2. 3 apses ø 17 (celma caurmērs 22 cm), 24, 29 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 126 9999), pie Krustpils ielas 62C;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 771,76 EUR (septiņi simti septiņdesmit viens euro, septiņdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koku ciršanu saistībā ar skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa būvniecību Rīgā, Lubānas ielā 80 (121. grupa, 2566. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 17 cm (celma caurmērs 28 cm), 3 bērzus ø 18 (celma caurmērs 28 cm), 36, 39 cm Rīgā, Lubānas ielā 80 (121. grupa, 2566. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 542,12 EUR (pieci simti četrdesmit divi euro, divpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību Rīgā, Dzelzavas ielā 74C (71. grupa, 2044. grunts)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.03.2019.

 

5. Par koku ciršanu Rīgā, Rūpniecības ielā 27 (11. grupa, 208. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0105) un Rūpniecības ielā 33 (11. grupa, 54. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0103) saistībā ar daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  1. 1 ogābeli ø 18 (celma caurmērs 34 cm), 1 osi ø 54 cm Rīgā, Rūpniecības ielā 33 (11. grupa, 54. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0103),
  2. 1 kļavu ø 35 cm, 1 bērzu ø 31 cm Rīgā, Rūpniecības ielā 27 (11. grupa, 208. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0105);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2614,54 EUR (divi tūkstoši seši simti četrpadsmit euro, piecdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

6. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14B (18. grupa, 2016. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.02.2019.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Laktas ielā 44 (18. grupa, 2039. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 018 0172, Laktas ielā 28 (18. grupa, 22. grunts) saistībā ar ūdensvada, saimnieciskās kanalizācijas savienošanu ar Bukultu ielu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2019.

 

8. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 092 0038, pie Brīvības gatves 424 saistībā ar pagaidu pievedceļa izbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2019.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 25 (58. grupa, 99. grunts; kadastra apzīmējums 0100 058 0211)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas ielā 21A (80. grupa, 666. grunts; kadastra apzīmējums 0100 080 0659)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2019.

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Dikļu ielā 33A (105. grupa, 2013. grunts) saistībā ar dvīņu ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 69 cm un 16 bērzus ø 50, 51/44, 30, 22, 28, 20, 26, 26, 36, 37, 26, 41, 22, 36, 33, 27 cm Rīgā, Dikļu ielā 33A (105. grupa, 2013. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2958,13 EUR (divi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro, trīspadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

12. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar Spulgas ielas izbūvi posmā no Beverīnas ielas līdz Spulgas ielai 25

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2019.

 

13. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 85 (106. grupa, 855. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 0978)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.03.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Parādes ielā 24A (103. grupa, 29. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 melnās papeles ‘italica’ ø 58, 78, 66, 78 cm Rīgā, Parādes ielā 24A (103. grupa, 29. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 509,95 EUR (pieci simti deviņi euro, deviņdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 17 (114. grupa, 334. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 17 (114. grupa, 334. grunts);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 43, 50 cm Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 17 (114. grupa, 334. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 423,45 EUR (četri simti divdesmit trīs euro, četrdesmit pieci centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

3. Par koka ciršanu Rīgā, Tilaudu ielā 1 (120. grupa, 1483. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 43 cm Rīgā, Tilaudu ielā 1 (120. grupa, 1483. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 018 9000, pie Dzirnavu ielas 1 un Rīgā, Ciema ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 082 9011, pret Ciema ielu 7A un pie Ciema ielas 34

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  1. 1 kalstošu liepu ø 20/20/18/18/18/15/14/12/12/12 cm Rīgā Dzirnavu ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 018 9000, pie Dzirnavu ielas 1;
  2. 1 nokaltušu bērzu ø 35 cm, 1 kalstošu bērzu ø 42 cm Rīgā, Ciema ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 082 9011, pret Ciema ielu 7A;
  3. 1 kalstošu apsi ø 56 cm Rīgā, Ciema ielas sarkanajās līnijās ar kadastra apzīmējumu 0100 082 9011, pie Ciema ielas 34;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 liepas ø 49 cm ciršanu Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts) Vērmanes dārzā.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (121. grupa, 338. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0536)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 robīniju ø 25 cm, 2 liepas ø 24, 32 cm Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (121. grupa, 338. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0536);
 2. atļaut cirst 1 papeli ø 24 cm Rīgā, Tīnūžu ielā 9 (121. grupa, 338. grunts, kadastra apzīmējums 0100 121 0536);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 43,71 EUR (četrdesmit trīs euro septiņdesmit viens cents);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā 260 k-2 (78. grupa, 2338. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Maskavas ielā 260 k-2 (78. grupa, 2338. grunts).

 

8. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Slāvu ielā 21 (71. grupa, 49. grunts), pie Slāvu ielas 23 k-1

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 gobu 35/25/32 cm Rīgā, Slāvu ielā 21 (71. grupa, 49. grunts), pie Slāvu ielas 23 k-1;
 2. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 26 cm Rīgā, Slāvu ielā 21 (71. grupa, 49. grunts), pie Slāvu ielas 23 k-1;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 59,19 EUR (piecdesmit deviņi euro deviņpadsmit centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

9. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Maskavas ielā 385 (78. grupa, 2050. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Maskavas ielā 385 (78. grupa, 2050. grunts).

 

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 5 k1 (23. grupa, 110. grunts) Rīgas 1. slimnīcas un tās pieguļošajā teritorijā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.03.2019.

 

11. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā48 (89. grupa, 181. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 2 liepu ø 52, 75 cm un 1 robīnijas ø 36 cm ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā 48 (89. grupa, 181. grunts).

 

12. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra Nr. 0100 120 1357, pie Attekas ielas 4

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses ar kadastra Nr. 0100 120 1357, pie Attekas ielas 4.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Rojas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 280. grunts; kadastra apzīmējumu 0100 108 0279) un Rojas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 9999. grunts) un par koku ciršanu Rīgā, Rojas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 9999. grunts) un Rojas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 280. grunts; kadastra apzīmējumu 0100 108 0279)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 1 melnalksni ø 68 cm Rīgā, Rojas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 9999. grunts);
  2. 1 vītolu ø 87 cm Rīgā, Rojas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 280. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 0279);
 2. atļaut cirst:
  1. 1 melnalksni ø 39 cm Rīgā, Rojas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 9999. grunts);
  2. 1 melnalksni ø 45 cm un 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Rojas ielas sarkanajās līnijās (108. grupa, 280. grunts; kadastra apzīmējums 0100 108 0279);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 462,14 EUR (četri simti sešdesmit divi euro, četrpadsmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
441 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.