Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā ainavu arhitekteM. Veinberga
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas eksperteI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG.Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājsJ. Lediņš

Protokolē:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1.1.1. § Par patvaļīgu koku ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 071 2512)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu […] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 9 kļavu ø 26, 27, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 31 cm, 1 bērza ø 31 cm, 1 papeles ø 45/40 cm, 4 ošlapu kļavu ø 20, 20/12, 20/20/21/12, 44 cm, 1 ievas ø 25 cm un 1 blīgznas ø 20 cm patvaļīgu ciršanu Rīgā, Purvciema ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 071 2512) 2274,30 EUR (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro, trīsdesmit centi).

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 146 (kadastra apzīmējums 0100 107 0573) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatvē 146 (kadastra apzīmējums 0100 107 0573).

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 35 (kadastra numurs 0100 099 0738, kadastra apzīmējums 0100 099 0858) un Rīgā, Zebrenes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 099 0482, kadastra apzīmējums 0100 099 2403), pie Zebrenes ielas 35, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 melnalkšņus ø 24, 24, 25, 26 cm un 1 bērzu ø 34 cm Rīgā, Zebrenes ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 099 0858);
  1. Rīgā, Zebrenes ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 099 0858);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Zebrenes ielā 37 (kadastra numurs 0100 099 0737, kadastra apzīmējums 0100 099 0857) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 melnalkšņus ø 23/23, 29/25/28, 25, 22/25/28, 49, 33/28, 28 cm un blīgznu ø 29/27 cm Rīgā, Zebrenes ielā 37 (kadastra numurs 0100 099 0737, kadastra apzīmējums 0100 099 0857) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3315,85 EUR (trīs tūkstoši trīs simti piecpadsmit euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.02.2022. lēmuma (protokols Nr. 7, 1.2.2.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 21 (kadastra numurs 0100 105 0064, kadastra apzīmējums 0100 105 0436) un Rīgā, Dāliju ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 105 2115) saistībā ar būvniecību” atcelšanu daļā par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 21 (kadastra numurs 0100 105 0064, kadastra apzīmējums 0100 105 0436) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atcelt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 14.02.2022. lēmumu (protokols Nr. 7, 1.2.2.§) “Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Brūkleņu ielā 21 (kadastra numurs 0100 105 0064, kadastra apzīmējums 0100 105 0436) un Rīgā, Dāliju ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 105 2115) saistībā ar būvniecību” daļā, ar kuru atteikts atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 21 (kadastra numurs 0100 105 0064, kadastra apzīmējums 0100 105 0436);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 43 cm Rīgā, Brūkleņu ielā 21 (kadastra numurs 0100 105 0064, kadastra apzīmējums 0100 105 0436) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 183,55 EUR (viens simts astoņdesmit trīs euro, piecdesmit pieci centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Pūces ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0068) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm un 2 liepas ø 38, 45 cm Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 071 0068).

1.2.6. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Gunāra Astras ielā 2B (kadastra numurs 0100 071 2330, kadastra apzīmējums 0100 071 0491) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 24 (plānā nr. 1), 28 (plānā nr 2), 17 (celma caurmērs 25 cm; plānā nr. 4), 20 cm (plānā nr. 5) un 1 bērzu ø 20 cm (plānā nr. 7) Rīgā, Gunāra Astras ielā 2B (kadastra numurs 0100 071 2330, kadastra apzīmējums 0100 071 0491);
 2. , Gunāra Astras ielā 2B (kadastra numurs 0100 071 2330, kadastra apzīmējums 0100 071 0491) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Straupes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1427) un Rīgā, Katlakalna iela 6D (kadastra apzīmējums 0100 121 1103) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1  ošlapu kļavu  ø 48/18cm Rīgā, Straupes ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1427)  pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 114,74 EUR (viens simts četrpadsmit euro, septiņdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Sesku ielā 56A (kadastra apzīmējums 0100 071 1255) un Rīgā, Sesku ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9022), pie Sesku ielas 56A, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.05.2022.

1.2.9. § Par koku ciršanu Rīgā, Pļavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0029) un Rīgā, Pļavas ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 037 0103) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 osi ø 48 cm Rīgā, Pļavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0029).

1.2.10. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 048 2022) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0350), pie Maskavas ielas 200, saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.03.2022. līdz 14.03.2022. rīkot publisko apspriešanu par 4 zirgkastaņu ø 65, 22, 16 (celma caurmērs 20 cm), 16 (celma caurmērs 20 cm), 1 ievas ø 15/12/17/18/14/7 cm, 8 bērzu ø 50, 21, 42, 24/22, 30/27, 30/32, 29/25/21, 51 cm, 4 kļavu ø 38, 40, 14/9/10 (celma caurmērs 22 cm), 53 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 200 (kadastra apzīmējums 0100 048 2022) un par 2 papeļu ø 100, 127 cm ciršanu Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 072 0350), pie Maskavas ielas 200;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 25.02.2022.
 3. Departaments ne vēlāk kā līdz 28.02.2022. iesniegs vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 4. Departaments ne vēlāk kā līdz 28.02.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietos pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 5. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.03.2022.

1.2.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Bernātu ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 084 0291) saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2022.

1.2.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Cirsmas ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 120 2150) un Rīgā, Cirsmas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9005), pie Cirsmas ielas 4, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2022.

1.2.13. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2563) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2568), pie Veiksmes ielas, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 120 2563) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (0100 120 2568), pie Veiksmes ielas.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 076 2014)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 84 cm Rīgā, Volguntes ielā 47 (kadastra apzīmējums 0100 076 2014);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 30,60 EUR (trīsdesmit euro, sešdesmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Brucenes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 107 2059)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 46/56 cm Rīgā, Brucenes ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 107 2059).

1.3.3. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 6B (kadastra numurs 0100 074 0334, kadastra apzīmējums 0100 074 0332)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.03.2022.

1.3.4. § Par koku ciršanu un publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Zemitāna ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 035 0101)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 37 cm un 2 robīnijas ø 35, 35 cm Rīgā, Zemitāna ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 035 0101);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1217,97 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņpadsmit euro, deviņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju;
 4. no 22.03.2022. līdz 04.04.2022. rīkot publisko apspriešanu par 2 kļavu ø 38, 42 cm ciršanu Rīgā, Zemitāna ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 035 0101);
 5. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 15.03.2022. Ne vēlāk kā līdz 21.03.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 6. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 21.03.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 7. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 22.04.2022.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Dzelzavas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 070 2075)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 bērzus ø 40, 46 cm Rīgā, Dzelzavas ielā 23A (kadastra apzīmējums 0100 070 2075).

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Parādes ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 103 0190)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 6 bērzus ø 26, 40/38, 45, 39, 35, 48 cm Rīgā, Parādes ielā 14A (kadastra apzīmējums 0100 103 0190;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 320,15 EUR (trīs simti divdesmit euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kodola ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 102 0066)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kodola ielā 17 (kadastra apzīmējums 0100 102 0066).

1.3.8. § Par koka ciršanu Rīgā, Užavas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 080 0249)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 51 cm Rīgā, Užavas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 080 0249);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 232,21 EUR (divi simti trīsdesmit divi euro, divdesmit viens centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Varkaļu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 080 0959) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 080 0043), pie Varkaļu ielas 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.3.10. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ērkšķu ielā 1D (kadastra apzīmējums 0100 082 2055)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 15A (kadastra apzīmējums 0100 060 0069)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.04.2022.

1.3.12. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzirkaļu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1336) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Dzirkaļu ielā 3 (kadastra apzīmējums 0100 121 1336).

1.3.13. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 161 (kadastra apzīmējums 0100 043 0088) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.04.2022.

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Tauriņu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 125 6601)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 Rietumu tūju ø 10/5/17/15/12/13/20/11 cm Rīgā, Tauriņu ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 125 6601).

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 0842), pie Zivju ielas 3.

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 papeles ø 100, 100, 90 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 0842), pie Zivju ielas 3;
 2. atļaut cirst 7 papeles ø 55, 150, 80, 60, 60, 68, 77  cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 111 0842), pie Zivju ielas 3;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1001,71 EUR (viens tūkstotis viens euro, septiņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.16. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 120 0102).

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 53 cm un 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Mazsalacas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 120 0102);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 343,77 EUR (trīs simti četrdesmit trīs euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 085 0086)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2022.

1.3.18. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1 līnijā 82 (kadastra apzīmējums 0100 088 0061)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.04.2022.

0 Patīk
437 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.