RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 25 (21.06.2021.)

Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Mēģe
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs J.Lediņš
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītāja p.i. M.Slimbahs
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas eksperte, galvenā speciāliste, Komisijas sekretāre A. Pūpola

Darba kārtībā:

 • 11 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 16 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

1.2. BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (kadastra numurs 0100 051 0020, kadastra apzīmējums 0100 051 0017) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 29 cm un 1 apsi ø 29 cm Rīgā, Lucavsalas ielā 5 (kadastra numurs 0100 051 0020, kadastra apzīmējums 0100 051 0017) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 222,82 EUR (divi simti divdesmit divi euro, astoņdesmit divi centi).

 

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Tumes ielā 25 kadastra apzīmējums 0100 073 0601) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 9 bērzus ø 21, 27, 30, 32, 33, 33, 34, 35/36, 39 cm Rīgā, Tumes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601);
 2. atļaut cirst 18 bērzus ø 16 (celma caurmērs 24 cm), 20, 22, 23, 24, 24, 26, 29, 30, 32, 35, 35, 37, 38/26/34, 39/37, 41, 41, 44 cm Rīgā, Tumes ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 073 0601) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2787,41 EUR (divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, četrdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2196), pie Skrīnes ielas 6 saistībā ar būvniecīb

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 23 cm Rīgā, Skrīnes ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 2196), pie Skrīnes ielas 6 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 98,18 EUR (deviņdesmit astoņi euro, astoņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Lipaiķu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 099 2268) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 17 bērzus ø 13/13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 28 cm un 3 ievas ø 17, 23, 10/10/11/11/12/12/13/16/16/17/17 cm Rīgā, Lipaiķu ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 099 2268) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2164,20 EUR (divi tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro, divdesmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Lapu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2048), pie Lapu ielas 24 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 21 cm Rīgā, Lapu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 059 2048), pie Lapu ielas 24 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 179,28 EUR (viens simts septiņdesmit deviņi euro, divdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Spilves ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 077 0185) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2054), pie Spilves ielas 6 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 29 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 077 2054), pie Spilves ielas 6 un 1 gobu ø 30 cm Rīgā, Spilves ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 077 0185) un pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 384,18 EUR (trīs simti astoņdesmit četri euro, astoņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.7. § Par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā bez numura(kadastra apzīmējums 0100 064 2099), pie Slokas ielas 67 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 41 cm Rīgā, Slokas ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 064 2099), pie Slokas ielas 67, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koka ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 140,01 EUR (viens simts četrdesmit euro, viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu, publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 0358; 0100 024 4240; 0100 024 9014) saistībā ar būvniecību un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. lūgt koku ciršanas ierosinātājam līdz 08.2021. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā papildinformāciju par iespēju saglabāt 1 vītolu ø 30/40 cm Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 0358), tai pat laikā iesniegt koriģētu ģenerālplāna skici, kur netiek paredzēta apstādījumu “saliņa” starp gājēju ceļu un veloceļu šajā posmā, sakļaujot abus ceļus kopā, līdz ar to pieļaujot iespēju paredzēt cirst 3 vītolus ø 30, 40, 30 cm. Kā arī iesniegt papildinformāciju par iespēju saglabāt 1 ozolu ø 65 cm Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums0100 024 9014), kā arī iesniegt arborista novērtējumu par būvniecības ietekmi uz projekta robežās augošajiem kokiem;
 2. no 07.2021. līdz 19.07.2021. rīkot publisko apspriešanu par 7 vītolu ø 60/40/40, 60, 30/40, 30, 40, 30, 40 cm, 1 ievas ø 20 cm un 1 bērza ø 15/15 cm (celma caurmērs lielāks par 20 cm) ciršanu Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 0358), par 5 vītolu ø 35/40, 15/20/25, 20, 20/20/30, 15 (celma caurmērs lielāks par 20 cm) un 1 ozola ø 60 cm ciršanu Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 024 4240) un par 1 ošlapu kļavas ø 15/15/15 cm, kā arī 1 ozola ø 65 cm ciršanu Rīgā, Skanstes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums0100 024 9014);
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.2021. Ne vēlāk kā līdz 05.07.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā,
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.2021.

 

1.2.9. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Zaķusalā, Rīgā, zemesgabalos ar kadastra apzīmējumiem 0100 051 0052, 0100 051 0032, 0100 051 0165 saistībā ar būvniecību un teritorijas kopšanu, un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 07.2021. līdz 19.07.2021. rīkot publisko apspriešanu par:
 • 6 ošlapu kļavu ø 8/18/5 cm (kārtas Nr. 33), 18, 24, 11/13, 14/14/15/16, 9/13 cm (kārtas Nr. 18) un 1 vītola ø 6/8/15 cm (kārtas Nr. 16) ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0052;
 • 1 ošlapu kļavas ø 20 cm (kārtas Nr. 62) ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0032);
 • 1 oša ø 16/19 cm (kārtas Nr. 47), 1 kļavas ø 10/11/12 cm (kārtas Nr. 52), 1 baltalkšņa ø 6/10 cm (kārtas Nr. 76) un 6 ošlapu kļavu ø 18 cm (kārtas Nr. 56), 11/12/12/13/14/16/16/21 cm (kārtas Nr. 59), 5/7/11/12/14/14/15 cm (kārtas Nr. 58), 10/10/18 cm (kārtas Nr. 64), 7/11 cm (kārtas Nr. 65), 5/7/7 cm (kārtas Nr. 68) ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 051 0165;
 1. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 07.2021. Ne vēlāk kā līdz 05.07.2021. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldē Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas pilsētas būvvaldes telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 07.2021. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā, labi redzamā vietā;
 3. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.2021.

 

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Juglas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 123 0387) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 30/15 (Nr. 004), 56 (Nr. 017), 48 (Nr. 018), 26 (Nr. 026), 30 (Nr. 037) cm, 22 priedes ø 49 (Nr. 005), 19/29 (Nr. 006), 33 (Nr. 007), 40 (Nr. 008), 33(Nr. 009), 23 (Nr. 010), 40 (Nr. 011), 46 (Nr. 019), 36 (Nr. 020), 42 (Nr. 021), 37 (Nr. 022), 36 (Nr. 024), 24 (Nr. 027), 21 (Nr. 028), 27 (Nr. 029), 41 (Nr. 030), 29 (Nr. 031), 24 (Nr. 032), 46 (Nr. 033), 37/28 (Nr. 034), 42/35 (Nr. 035), 26/21 (Nr. 036) cm un 4 apses ø 28 (Nr. 012), 31/36 (Nr. 013), 29 (Nr. 014), 31 (Nr. 015) cm Rīgā, Mazajā Juglas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 123 0387) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 8780,53 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

1.2.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Murjāņu ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 092 0641) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 39 cm un 1 Zviedrijas pīlādzi ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Murjāņu ielā 58 (kadastra apzīmējums 0100 092 0641) attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas.

 

1.3. TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Lejupes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 119 0257)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 aso egli ø 49 cm Rīgā, Lejupes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 119 0257);
 2. atļaut cirst 1 liepu ø 50 cm un 1 lapegli ø 40 cm Rīgā, Lejupes ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 119 0257);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 409,79 EUR (četri simti deviņi euro, septiņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.2. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas  termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Spāres ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 9014), pie Spāres ielas 7

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.08.2021.

 

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Apuzes ielā 30B (kadastra apzīmējums 0100 099 0560)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 43 cm Rīgā, Apuzes ielā 30B (kadastra apzīmējums 0100 099 0560);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 195,79 EUR (viens simts deviņdesmit pieci euro, septiņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Saulkalnes ielā 18 (kadastra apzīmējums 0100 073 2027)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.08.2021.

 

 

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Sējas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 106 0988)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 83 cm Rīgā, Sējas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 106 0988);
 2. atļaut cirst 2 kļavas ø 50, 54 cm Rīgā, Sējas ielā 73 (kadastra apzīmējums 0100 106 0988);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 473,53 EUR (četri simti septiņdesmit trīs euro, piecdesmit trīs centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.6. § Par koku ciršanu Rīgā, Tēriņu ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 106 2021)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 21 cm, 1 bērzu ø 14/14 cm (celma caurmērs 22 cm) un 3 robīnijas ø 11/13 (celma caurmērs 21 cm), 15/15 (celma caurmērs 28 cm), 17 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Tēriņu ielā 65 (kadastra apzīmējums 0100 106 2021);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 482,64 EUR (četri simti astoņdesmit divi euro, sešdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.7. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 68B (kadastra apzīmējums 0100 107 0005)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Graudu ielā 68B (kadastra apzīmējums 0100 107 0005).

 

1.3.8. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 053 0260) un Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 053 0083)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Bauskas ielā 49 (kadastra apzīmējums 0100 053 0260) un Rīgā, Bauskas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 053 0083).

 

1.3.9. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Struteles ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 059 0187)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Struteles ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 059 0187).

 

1.3.10. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 106 0174)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 25 (kadastra apzīmējums 0100 106 0174).

 

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Auru ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 117 0402)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 30, 33 un 30/30 cm Rīgā, Auru ielā 6A (kadastra apzīmējums 0100 117 0402);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Staburaga ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9005), pie Staburaga ielas 14

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 118 cm Rīgā, Staburaga ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9005), pie Staburaga ielas 14;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Lazdu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 2434)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu papeli ø 67 cm Rīgā, Lazdu ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 082 2434);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 24,41 EUR (divdesmit četri euro, četrdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185), pie Vārves ielas 8

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 melnalkšņus ø 37 un 38 cm Rīgā, Vārves ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 076 0185), pie Vārves ielas 8.

 

1.3.15. § Par koka ciršanu Rīgā, Garozas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 074 0103), pie Garozas ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 60 cm Rīgā, Garozas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 074 0103), pie Garozas ielas 7;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

1.3.16. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 026 0149), Lielie kapi teritorijā

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.08.2021.

 

0 Patīk
369 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.