RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 43 (21.10.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. G. Šteingolde-Varna
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 17 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), pie Balasta dambja 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 bērzus ø 39/42, 34/32, 27, 51, 41 cm, 7 liepas ø 47, 33, 30, 30, 32, 35, 43 cm, 1 zirgkastaņu ø 53 cm, 3 ošlapu kļavas ø 13/15 (celma caurmērs 30 cm), 11/13/14 (celma caurmērs 45 cm), 23/17/20 cm, 1 kļavu ø 26 cm, 2 sudraba kļavas ø 27/16/13/21, 41/15/11/20 cm, 1 apsi ø 40/42 cm, 4 papeles ø 83, 54, 81, 47/39/55 cm un 2 vītolus ø 59/31, 35/26/35/36/28/34/24 cm Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un 2 baltās apses ø 22, 29 cm Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (62. grupa, 106. grunts; kadastra apzīmējums 0100 062 2125), pie Balasta dambja 2 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 20429,56 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro, piecdesmit seši centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61. grupa, 53. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61. grupa, 53. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Īvandes ielā 9 (106. grupa, 278. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.12.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Turlavas ielā 22 (82. grupa, 975. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 0975) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Valtaiķu ielā 20 (99. grupa, 438. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 30 cm Rīgā, Valtaiķu ielā 20 (99. grupa, 438. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 256,12 EUR (divi simti piecdesmit seši euro, divpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zantes ielā 13 (99. grupa, 2343. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.12.2019.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ķengaraga ielā 10B (72. grupa, 465. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 28/20/8/14, 48 cm, 2 blīgznas ø 26/21/30, 20/19/24 cm, 1 kļavu ø 28 cm, 1 pīlādzi ø 18/14 cm (celma caurmērs 28 cm) Rīgā, Ķengaraga ielā 10B (72. grupa, 4grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1256,69 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdesmit seši euro, sešdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 2043. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Maskavas ielā bez numura (125. grupa, 2043. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,16 EUR (divi simti deviņi euro, sešpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krasta ielā 1A (43. grupa, 156. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0072), Rīgā, Krasta ielā 1C (43. grupa, 161. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0091) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 5 apses ø 28, 22, 25, 26, 23 cm, 7 robīnijas ø 20, 24, 28, 30, 22, 26, 20/23 cm, 2 gobas ø 17 (celma caurmērs 24 cm), 14 (celma caurmērs 21 cm), 1 zirgkastaņu ø 12/10/16 cm (celma caurmērs 28 cm), 1 kļavu ø 21 cm Rīgā, Krasta ielā 1C (43. grupa, 161. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0091);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
  • 1 ošlapu kļavu ø 26/27/30 cm Rīgā, Krasta ielā 1A (43. grupa, 156. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0072);
  • 3 ošlapu kļavas ø 29, 26, 28 cm Rīgā, Krasta ielā 1C (43. grupa, 161. grunts, kadastra apzīmējums 0100 043 0091);
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 566,88  EUR (pieci simti sešdesmit seši euro, astoņdesmit astoņi centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Krīdenera dambī 4 (48. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0139), Rīgā, Grēdu ielā 15 (48. grupa, 151. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0145) un Rīgā, Grēdu ielā 17 (48. grupa, 146. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0140)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 3 liepas ø 55, 39/41, 49 cm, 1 zirgkastaņa ø 76 cm Rīgā, Krīdenera dambī 4 (48. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0139);
  • 2 bērzus ø 29, 26 cm, 1 vītolu ø 20/16/38/24 cm Rīgā, Grēdu ielā 15 (48. grupa, 151. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0145);
 1. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;:
  • 1 liepu ø 45 cm, 2 gobas ø 27/22, 21/15/13/13/9/24/10 cm, 1 bērzu ø 44 cm, 1 nokaltušu bērzu ø 44 cm, 1 kalstošu kļavu ø 40 cm Rīgā, Krīdenera dambī 4 (48. grupa, 152. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0139);
  • 2 bērzus ø 27, 24 cm Rīgā, Grēdu ielā 15 (48. grupa, 151. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0145);
  • 5 nokaltušus ošus ø 43, 27, 37, 29, 37 cm Rīgā, Grēdu ielā 17 (48. grupa, 146. grunts, kadastra apzīmējums 0100 048 0140);
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2104,43 EUR (divi tūkstoši viens simts četri euro, četrdesmit trīs centi);
 2. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 0009) saistībā ar būvniecību, par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 03.12.2019. līdz 16.12.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 52 cm, 3 kļavu ø 11/11 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 21 cm), 20 cm, 9 priežu ø 21 (bez galotnes), 20, 22, 26, 32, 32, 16 (celma caurmērs 20 cm), 25, 27 cm, 1 ošlapu kļavas ø 18 (celma caurmērs 29 cm) cm ciršanu Rīgā, Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 0009);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 25.11.2019. Ne vēlāk kā līdz 02.12.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.12.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Juglas un Ūdeļu ielas krustojumā;
 4. lūgt līdz 02.12.2019. iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldē informāciju par objekta “Juglas, Malienas un Ūdeļu ielu pārbūve veikala jaunbūves vajadzībām, Rīgā” finansēšanu;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 67 cm Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka ciršanu Rīgā, Tomsona ielā 8 (24. grupa, 154. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

lūgt Rīgas domes priekšsēdētājam pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Varoņu ielā 13 (90. grupa, 2004. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 4 kļavas ø 44, 17/43, 50, 15 cm, 1 papeli ø 55 cm (kalstoša), 1 Kanādas papeli ø 85 cm, 1 bērzu ø 50 cm, 3 priedes ø 44, 30, 33 cm Rīgā, Varoņu ielā 13 (90. grupa, 2004. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 013 0049, pie Tvaika ielas saistībā ar siltumtīklu rekonstrukciju

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 ošlapu kļavas ø 40, 50 cm, 1 vītolu ø 50/60 cm, minētā vītola 1 stumbrs ø 60 cm iepriekš nolūzis, un 1 osi ø 66 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 0100 013 0049, pie Tvaika ielas pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1041,54 EUR (viens tūkstotis četrdesmit viens euro, piecdesmit četri centi).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zvejniekciema ielā 34 (120. grupa, 2621. grunts) un Zvejniekciema ielā bez numura (120. grupa, 2631. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 81 (122. grupa, 2002. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 11 liepas ø 25, 25, 30, 25, 25, 20, 30, 25, 10/10/15, 20, 25 cm (pēc topogrāfiskā materiāla, ap koku stumbriem ir aplikts stumbra aizsargs, tāpēc nav iespējams nomērīt stumbru apkārtmēru) Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā 81 (122. grupa, 2002. grunts).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Margrietas ielā 14 (60. grupa, 109. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 78 cm Rīgā, Margrietas ielā 14 (60. grupa, 109. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 355,15 EUR (trīs simti piecdesmit pieci euro, piecpadsmit centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 75 (63. grupa, 56. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 papeles ø 126, 148 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 75 (63. grupa, 56. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 1 papeli ø 94 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 75 (63. grupa, 56. grunts);
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bumbieru ielā 2 (64. grupa, 332. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.11.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Birzes ielā 54 (103. grupa, 104. grunts) un Rīgā, Birzes ielā 54 k-2 (103. grupa, 64. grunts; kadastra apzīmējums 0100 103 0130)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.01.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Beverīnas ielā bez numura (107. grupa, 334. grunts), pie Beverīnas ielas 3 un Rīgā, Beverīnas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 107 0144)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.11.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 055 9000), pie Torņakalna ielas 32

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.12.2019.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Marijas ielā 14 (30. grupa, 96. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 20/24 cm Rīgā, Marijas ielā 14 (30. grupa, 96. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 25,04EUR EUR (divdesmit pieci euro, četri cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koka ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (35. grupa, 42. grunts)

Nolemj:

 1. no 26.11.2019. līdz 09.12.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 kļavas ø 67 cm ciršanu Rīgā, Zvaigžņu ielā 5 (35. grupa, 42. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 19.11.2019. Ne vēlāk kā līdz 25.11.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 25.11.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā (Rīgā, Zvaigžņu ielas pusē, pie Zvaigžņu ielas 5 ēkas fasādes);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 17.01.2020.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 8 (9. grupa, 41. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.12.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kalupes ielā 6 (39. grupa, 19. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Kalupes ielā 6 (39. grupa, 19. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 29 cm Rīgā, Kalupes ielā 6 (39. grupa, 19. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jēkabpils ielā 19A (39. grupa, 33. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 59 cm Rīgā, Jēkabpils ielā 19A (39. grupa, 33. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Lubānas ielā 16 (47. grupa, 2017. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 13.12.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 324 (115. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.01.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 2 (114. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.11.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 231J (113. grupa, 259. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.01.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Krapes ielā 1 (68. grupa, 211. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ievu ø 18/14 (celma caurmērs 32 cm) cm Rīgā, Krapes ielā 1 (68. grupa, 211. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 72,85 EUR (septiņdesmit divi euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst kalstošas 3 kļavas ø 36, 24, 40/29cm un 1 priedi ø 21 cm Rīgā, Vecāķu prospektā 193 (120. grupa, 71. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 176,67EUR (viens simts septiņdesmit seši euro, sešdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

PAPILDJAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA PAR KOKU CIRŠANU
SAISTĪBĀ AR BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai, Rīgā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 102 bērzus ø 16-80 cm, 81 vītolus ø 15-116 cm, 47 ozolus ø 17-100 cm, 33 blīgznas ø 13-47 cm, 18 kļavas ø 16-80 cm, 13 liepas ø 20-73 cm, 9 papeles ø 37-121 cm, 6 priedes ø 20-21 cm, 6 ievas ø 14-39 cm, 5 ošus ø 20-57 cm, 3 zirgkastaņas ø 18-61 cm, 3 apses ø 20-29 cm, 2 pīlādžus ø 19-24 cm un 1 egli ø 30 cm ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai, Rīgā pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 83850,12 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, divpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. noteikt, ka projekta ietvaros nepieciešams veikt jaunu koku stādījumus tādā apjomā, kas skaitliski ir vienāds vai lielāks par izcērtamo koku skaitu ārpus meža zemes. Koku stādījumus nepieciešams veikt sarkano līniju robežās kur tas tehniski ir iespējams, kā arī, ja sarkano līniju robežās visus stādāmos kokus no tehniskā un koku labas augtspējas nodrošināšanas viedokļa veikt nav racionāli, tad stādījumus jāierīko ārpus sarkano līniju robežām Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemē gar Jāņa Čakstes gatvi vai Ozolciema ielu.

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai, Rīgā

Nolemj:

 1. atļaut cirst 177 priedes ø 18–47 cm, 163 bērzus ø 18–73 cm, 65 vītolus ø 20–65 cm, 35 blīgznas ø 17–46 cm, 33 liepas ø 17–79 cm, 16 apses ø 20–58 cm, 10 ozolus ø 20–97 cm, 9 kļavas ø 16–39 cm, 6 ošlapu kļavas ø 17–37 cm, 6 ievas ø 20–35 cm, 5 ošus ø 29–47 cm, 2 tūjas ø 16–20 cm, 1 zirgkastaņu ø 30 cm, 1 melnalksni ø 34 cm, 1 papeli ø 26/30 cm saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai, Rīgā pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 118929,42 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro, četrdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 4. noteikt, ka projekta ietvaros nepieciešams veikt jaunu koku stādījumus tādā apjomā, kas skaitliski ir vienāds vai lielāks par izcērtamo koku skaitu ārpus meža zemes. Koku stādījumus nepieciešams veikt sarkano līniju robežās kur tas tehniski ir iespējams, kā arī, ja sarkano līniju robežās visus stādāmos kokus no tehniskā un koku labas augtspējas nodrošināšanas viedokļa veikt nav racionāli, tad stādījumus jāierīko ārpus sarkano līniju robežām Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemē gar Jāņa Čakstes gatvi vai Ozolciema ielu.
0 Patīk
434 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.