RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 52 (21.12.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas galvenā juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 5 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts) saistībā ar plānoto “Preses nama” pārbūvi par viesnīcu, biznesa centru un multifunkcionālu centru un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.2019. līdz 04.02.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 41 cm, 1 ošlapu kļavas ø 20/16/13/12/11/10/8/8 cm, 2 papeļu ø 81/84, 47/40/55 cm un 2 zirgkastaņu ø 26, 53 cm ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (62. grupa, 93. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.2019. Ne vēlāk kā līdz 21.01.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Balasta dambī 2 (pie cirst paredzētajām zirgkastaņām).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.2019.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Tilaudu ielā 14 (120. grupa, 144. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0453) saistībā ar plānoto dvīņu mājas jaunbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 priedes ø 30, 57 cm Rīgā, Tilaudu ielā 14 (120. grupa, 144. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0453) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 742,74 EUR (septiņi simti četrdesmit divi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koku ciršanu saistībā ar maģistrālā ūdensvada monitoringa kameras izbūvi Rīgā, Ogres ielā 10 (72. grupa, 2075. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 papeles ø 28, 45 cm Rīgā, Ogres ielā 10 (72. grupa, 2075. grunts), kad apliecinājumu kartē būs izdarīta atzīme par būvniecības ieceres akceptu;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 249,29 EUR (divi simti četrdesmit deviņi euro, divdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme apliecinājumu kartē par būvniecības ieceres akceptu;
 4. saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

4. Par informācijas pieprasīšanu, publiskās apspriešanas rīkošanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ganību dambī 11 (12. grupa, 129. grunts) saistībā ar daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvi

Nolemj:

 1. no 02.2019. līdz 18.02.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 1 ozola ø 33, 6 kļavu ø 26, 29, 41, 16 (celma caurmērs 21 cm), 50, 32 cm, 2 liepu ø 16 (celma caurmērs 21 cm) 42 cm, 2 bērzu ø 25, 30 cm, 2 papeles ø 90, 45 cm, 1 ošlapu kļavas ø 52 cm, 1 gobas ø 18 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Ganību dambī 11 (12. grupa, 129. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.2019. Ne vēlāk kā līdz 04.02.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 02.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, pie Ganību dambja 11 žoga, ielas pusē);
 4. lūgt koku ciršanas ierosinātāju līdz 02.2019. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā dendrologa vai arborista atzinumu par pazemes būves potenciālo ietekmi uz vidi un kokiem Rīgā, Ganību dambī 11 (12. grupa, 129. grunts) un zemesgabala apkārtējā teritorijā;
 5. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.2019.

 

5. Par informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu

Rīgā, Rūpniecības ielā 27 (11. grupa, 208. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0105) un Rūpniecības ielā 33 (11. grupa, 54. grunts, kadastra apzīmējums 0100 011 0103) saistībā ar daudzstāvu dzīvojamo ēku jaunbūvi

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 2. līnijā 17 (114. grupa, 334. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

2. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Tērbatas iela 2D (5. grupa, 5. grunts), Vērmanes dārzā un K. Barona ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 005 9005), pie Tērbatas ielas 2D un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.2018. līdz 11.02.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 2 aso egļu ø 32, 25 cm, 1 duglāzijas ø 17 cm (celma caurmērs 24 cm), 2 kļavu ø 76, 56 cm, 1 Holandes liepas ø 56 cm, 1 tūjas ø 15 cm (celma caurmērs 22 cm) Rīgā, Tērbatas ielā 2D (5. grupa, 5. grunts) Vērmanes dārzā un 2 Holandes liepu ø 20, 37 cm ciršanu Rīgā, K. Barona ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 005 9005), pie Tērbatas ielas 2D ciršanu.
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.2019. Ne vēlāk kā līdz 28.01.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, K. Barona ielas pusē, pie Vērmanes dārza žoga);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.2019.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (26. grupa, 169. grunts, kadastra apzīmējums 0100 026 0149) Lielajos kapos

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2019.

 

4. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Skolas ielā 7 (20. grupa, 112. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 47 cm Rīgā, Skolas ielā 7 (20. grupa, 112. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 52 cm Rīgā, Skolas ielā 7 (20. grupa, 112. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 295,96 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro deviņdesmit seši centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

5. Par koka ciršanu Rīgā, K. Barona ielā 119 (27. grupa, 2008. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst ošlapu kļavu ø 67 cm Rīgā, Barona ielā 119 (27. grupa, 2008. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,06 EUR (trīs simti pieci euro seši centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

6. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Ģertrūdes ielā 101 (32. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 115 cm Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) Rīgā, Ģertrūdes ielā 101 (32. grupa, 67. grunts).

 

7. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Līvānu ielā 1 k-7 (71. grupa, 1580. grunts)

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Līvānu ielā 1 k-7 (71. grupa, 1580. grunts).

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krimuldas ielā 2 (119. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.02.2019.

 

9. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu koka ciršanai Rīgā, Zaubes ielā 8 (24. grupa, 108. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zaubes ielā 8 (24. grupa, 108. grunts).

 

10. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Biķernieku ielā48 (89. grupa, 181. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2019.

 

11. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49. grupa, 129. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 01.2019. līdz 11.02.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 ošlapu kļavas ø 23 cm ciršanu Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49. grupa, 129. grunts);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 01.2019. Ne vēlāk kā līdz 28.01.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 01.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā Rīgā, Akmeņu ielā 15 (49. grupa, 129. grunts).
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 03.2019.

 

12. Par koka ciršanu Rīgā, Tukuma ielā 8 (56. grupa, 107. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 gobu ø 18/15 (celma caurmērs 45 cm) cm Rīgā, Tukuma ielā 8 (56. grupa, 107. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 150,26 EUR (viens simts piecdesmit euro, divdesmit seši centi);

pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

0 Patīk
402 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.