RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 52 (21.12.2020.)

Sēdi vada:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis

Komisijas locekļi:

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Meģe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas eksperte I. Bērziņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte S. Pastare
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietniece G. Kalīte

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 18 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par patvaļīgu koka ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (75. grupa, 2078. grunts), pie Malduguņu ielas 2

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 bērza ø 21 cm Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās (75. grupa, 2078. grunts), pie Malduguņu ielas 2 patvaļīgu ciršanu 59,76 EUR (piecdesmit deviņi euro, septiņdesmit seši centi).

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 59, 73 cm Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts);
 2. atļaut cirst 1 gobu ø 29 cm un 6 kļavas ø 39, 22, 15/15 (celma caurmērs 37 cm), 18/18 (celma caurmērs 40 cm), 21, 15  (celma caurmērs 22 cm) cm Rīgā, Balasta dambī 20 (62. grupa, 76. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4097,89 EUR (četri tūkstoši deviņdesmit septiņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 23B (105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358), Rīgā, Dāliju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 0014) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 20 cm Rīgā, Dāliju ielā 23B (105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358);
 2. atļaut cirst pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
  • 3 kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 17/17/22, 20 cm Rīgā, Dāliju ielā 23B (105. grupa, 377. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0358);
  • 4 kļavas ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 30, 34, 43 cm un 1 ozolu ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm) Rīgā, Dāliju ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 0014;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1955,03 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro, piecdesmit pieci centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Liepājas ielā 49 (105. grupa, 98. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0480), Rīgā, Liepājas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9007) un Rīgā, Brūkleņu ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 105 9005) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu saistībā ar Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu realizāciju (Jaunā pārvada (P01) izbūve Rail Baltica 1435 mm platuma sliežu ceļiem Lāčplēša ielā)

Nolemj:

 1. atļaut cirst saistībā ar Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu realizāciju (Jaunā pārvada (P01) izbūvi Rail Baltica 1435 mm platuma sliežu ceļiem Lāčplēša ielā) būvniecību, attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē:
 • 1 liepu ø 30 cm Rīgā, Turgeņeva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 041 9008), pie Dzirnavu ielas;
 • 1 papeli ø 26/55/15/37 cm Rīgā, Skrindu ielā bez adreses (40. grupa, 27. grunts), pie Abrenes ielas Rīgā, Turgeņeva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 041 0075), pie Dzirnavu ielas.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vaidavas ielā 17 (70. grupa, 46. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 robīnijas ø 25/25, 28/25, 26, 29 cm Rīgā, Vaidavas ielā 17A (70. grupa, 46. grunts) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1348,88 EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit astoņi euro, astoņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu koku ciršanu Rīgā, Tvaika ielā un Viestura prospektā saistībā ar objekta “Satiksmes pārvada pāri dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga-Skulte ar pievedceļiem 1. kārtas būvniecība” būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā:

 1. 1 papeli ø 60 cm Rīgā, Tvaika ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 015 9999, pie ēkas Tvaika ielā 54 k-1;
 2. 1 papeli ø 75 cm Rīgā, Tvaika ielas teritorijā, kadastra apzīmējums 0100 015 9999, pie ēkas Tvaika ielā 54 k-3;
 3. 1 liepu ø 50 cm Rīgā, Viestura prospektā, kadastra apzīmējums 0100 095 2047, pie ēkas Viestura prospektā 95,
 4. 2 priedes ø 55, 40 cm Rīgā, Viestura prospektā, kadastra apzīmējums 0100 095 2047, pie ēkas Viestura prospektā 91,
 5. 1 priedi ø 20 cm Rīgā, Viestura prospektā, kadastra apzīmējums 0100 095 2047, pie ēkas Viestura prospektā 89;
 6. 3 priedes ø 35, 30, 20 cm Rīgā, Viestura prospektā, kadastra apzīmējums 0100 095 2047, pie ēkas Viestura prospektā 83.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kūduma ielā 23 (120. grupa, 508. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.02.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 4 (90. grupa, 231. grunts, kadastra apzīmējums 0100 090 0264) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 57, 30 cm Rīgā, Jaunajā Mežaparka ielā 4 (grupa, 231. grunts, kadastra apzīmējums 0100 090 0264) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 742,74 EUR (septiņi simti četrdesmit divi euro, septiņdesmit četri centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dambja ielā (14. grupa, 2103. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.02.2021.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Alīses ielā 2A (60. grupa, 352. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 29 cm Rīgā, Alīses ielā 2A (60. grupa, 352. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 132,04 EUR (viens simts trīsdesmit divi euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Kandavas ielā 7 (64. grupa, 81. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 sarkano ozolu ø 25 cm un 1 kalnu kļavu ø 19 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Kandavas ielā 7 (64. grupa, 81. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 150B (117. grupa, 12. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dāliju ielā 1A (105. grupa, 204. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0276)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 46 cm Rīgā, Dāliju ielā 1A (105. grupa, 204. grunts; kadastra apzīmējums 0100 105 0276);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 209,45 EUR (divi simti deviņi euro, četrdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Priedaines ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9010), pie Priedaines ielas 25A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 23.02.2020.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Jelgavas ielā 59 (54. grupa, 2023. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 30 cm un 3 blīgznas ø 26, 29, 25/16 cm Rīgā, Jelgavas ielā 59 (54. grupa, 2023. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 229,48 EUR (divi simti divdesmit deviņi euro, četrdesmit astoņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 35 (55. grupa, 92. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 liepas ø 66, 78, 63, 70 cm Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 35 (55. grupa, 92. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1576,54 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit seši euro, piecdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā 16 (56. grupa, 247. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā 16 (56. grupa, 247. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 109 9007), pie Vienības gatves 174B

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei 4 vītolus ø 80, 50, 49, 36 cm Rīgā, Vienības gatves sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 109 9007);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 17 (41. grupa, 22. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 43cm Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 17 (41. grupa, 22. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 305,92 EUR (trīs simti pieci euro, deviņdesmit divicenti);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Dārziņu 10. līnijā (kadastra apzīmējums 0100 125 9023), pie Dārziņu 10. līnijas 51

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu kļavu 35 cm Rīgā, Dārziņu 10. līnijā (kadastra apzīmējums 0100 125 9023), pie Dārziņu 10. līnijas 51 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Zanes ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 127 0585), pie Zanes ielas 7

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 38 cm Rīgā, Zanes ielā (kadastra apzīmējums 0100 127 0585), pie Zanes ielas 7 Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 2. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 024 9010, pie Krišjāņa Valdemāra ielas 104

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.02.2021.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Umurgas ielā 20 (92. grupa, 479. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2021.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Airu ielā 86 (120. grupa, 1052. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0274)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 bērzus ø 48, 37/42 cm Rīgā, Airu ielā 86 (120. grupa, 1052. grunts; kadastra apzīmējums 0100 120 0274);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 289,13 EUR (divi simti astoņdesmit deviņi euro, trīspadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 2 (114. grupa, 20. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 55 cm Rīgā, Jaunciema 4. līnijā 2 (114. grupa, 20. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 250,43 EUR (divi simti piecdesmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 2113, pie Viestura prospekta 37 k-1

Nolemj:

 1. atļaut cirst Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai 3 papeles ø 80, 70, 45 cm Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 095 2113, pie Viestura prospekta 37 k-1;
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (111. grupa, 880. grunts), pie Atlantijas ielas 15

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 55 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (111. grupa, 880. grunts), pie Atlantijas ielas 15;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 100,17 EUR (viens simts euro, septiņpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un Rīgas pilsētas būvvaldē saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
428 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.