RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 30 (22.07.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks, Komisijas sekretāres p.i. V. Freimanis

Darba kārtībā:

 • 11 koku ciršana būvniecības nolūkā;
 • 12 koku ciršana teritorijas kopšanas nolūkā.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kalnciema ielā 9 (61. grupa, 53. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koku ciršanu saistībā ar Jāņa Čakstes gatves būvniecību posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai, Rīgā

Nolemj:

lūgt Iesniedzējam līdz 20.08.2019. iesniegt Būvvaldes Apstādījumu inspekcijā arborista un būvinženiera atzinumu par to, ka nav iespējami tehniskie risinājumi, lai saglabātu aizsargājamo koku – 1 blīgznu ø 56 cm ciršanu Rīgā, Jāņa Čakstes gatves sarkanajās līnijās (119. grupa, 2042. grunts).

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, A. Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. Atteikt atļaut cirst 3 kļavas ø 26, 28, 34/30/15 cm Rīgā, A. Čaka ielā 105
  (33. grupa, 31 grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, A.Čaka ielā 105 (33. grupa, 31. grunts) pēc
  zaudējuma atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un
  attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koka ciršanas atļaujas saņemšana, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā
  ;
 3. noteikt zaudējuma atlīdzību apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 490,89 EUR (četri simti deviņdesmit euro, astoņdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanusamaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanu nosacījumu izpildi.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. Atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 32 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa, 13.grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 61 cm, 1 osi ø 17 cm (celma caurmērs 24 cm), 2 gobas ø 20, 21 cm, 1 ošlapu kļavu ø 48 cm Rīgā, Dzirnavu ielā 169 (43. grupa 13. grunts)
  pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas, (vai arī) pēc izmaiņu veikšanas būvprojektā.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielā 62B (126. grupa, 104. grunts, kadastra apzīmējums 0100 126 0090) un Rīgā, Lokomotīves ielas sarkanās līnijas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 126 9000, pie Krustpils ielas 62B saistībā ar būvniecību

Nolemj:     

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 27.09.2019.

 1. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts) saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 06.08.2019. līdz 19.08.2019. rīkot publisko apspriešanu par 1 liepas ø 30 cm, 1 ošlapu kļavas ø 21/44 cm un 1 ievas ø 18 cm (celma caurmērs 21 cm) ciršanu Rīgā, Cēsu ielā 19 (26. grupa, 104. grunts);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 29.07.2019. Ne vēlāk kā līdz 05.08.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.08.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā Rīgā, Cēsu ielā 19;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Turaidas ielā 1A (70. grupa, 627. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Atlasa ielā 7A (87. grupa, 274. grunts; kadastra apzīmējums 0100 087 0268) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Marijas ielā 2 (4. grupa, 2. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pildas ielā 15 (118. grupa, 2055. grunts) saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Pildas ielā 15 (118. grupa, 2055. grunts).

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9004), pretī Mūkupurva ielai 1 saistībā ar būvniecību

 

Nolemj:

 1. atļaut cirst 20 melnalkšņus ø 15 (celma caurmērs 21 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 18 (celma caurmērs 23 cm), 19 (celma caurmērs 24 cm), 8/18 (celma caurmērs 30 cm), 9/18 (celma caurmērs 32 cm), 20, 20, 20, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 28, 14/26, 7/14/16/25, 18/24/24 cm un 1 vītolu ø 12/14 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Mūkupurva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9004), pretī Mūkupurva ielai 1, pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4604,99 EUR (četri tūkstoši seši simti četri euro, deviņdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 132 k-1 (77. grupa, 129. grunts)

 

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 132 k-1 (77. grupa, 129. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 42 (117. grupa, 122. grunts)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 26 (79. grupa, 241. grunts)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mūkusalas ielā 63 (50. grupa, 53. grunts)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Āraišu ielā 34 (89. grupa, 2144. grunts)

 

Nolemj:

            atteikt atļaut cirst 1 Hartviga robīniju ø 49 cm, Rīgā, Āraišu ielā 34 (89. grupa, 2144. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Stabu ielā 24 (22. grupa, 34. grunts)

 

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.08.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 7 (84. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 7 (84. grupa, 16. grunts);
 1. atļaut cirst 1 priedi ø 18 (celma caurmērs 21 cm) cm, 1 pūpolvītolu ø 36 cm, 1 ozolu ø 47 cm, 1 kļavu ø 44 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 7 (84. grupa, 16. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 561,87 EUR (pieci simti sešdesmit viens euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Emmas ielā bez numura (113. grupa, 2004. grunts), zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 113 0187, Emmas ielā 43 (113. grupa, 20. grunts), Vecāķu prospektā bez numura (113. grupa, 22. grunts) un Vecāķu prospektā bez numura (113. grupa, 2000. grunts)

 

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.09.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Kaņepju ielā 2A (100. grupa, 139. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 53 cm un 1 zirgkastaņu ø 41 cm Rīgā, Kaņepju ielā 2A (100. grupa, 139. grunts);
 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 41/44 cm Rīgā, Kaņepju ielā 2A (100. grupa, 139. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 193,51 EUR (viens simts deviņdesmit trīs euro, piecdesmit viens cents);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Mazjumpravas ielā 94 (125. grupa, 6926. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 35 cm Rīgā, Mazjumpravas ielā 94 (125. grupa, 6926. grunts);
 1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74 EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 2. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 7 (41. grupa, 72. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.10.2019.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koka ciršanu Rīgā, Stigu ielā 14 (92. grupa, 686. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0530)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm, 2 ozolus ø 39, 56 cm un 1 vītolu ø 50 cm Rīgā, Stigu ielā 14 (92. grupa, 686. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0530);
 1. atļaut cirst 1 pīlādzi ø 28 cm Rīgā, Stigu ielā 14 (92. grupa, 686. grunts; kadastra apzīmējums 0100 092 0530);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 63,74  EUR (sešdesmit trīs euro, septiņdesmit četri centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
481 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.